Sprawdzasz tag

Putin

Aktualności

Rosyjska literatka Ludmiła Pietruszewska chce oddać otrzymaną od Putina nagrodę

Lud­mi­ła Pie­tru­szew­ska pisar­stwo upra­wia od lat 60-tych ubie­głe­go wie­ku. Zaczę­ło się od wier­szy i sce­na­riu­szy imprez. Jej debiu­tanc­kie opo­wia­da­nie uka­za­ło się w 1972. Póź­niej doszły do tego powie­ści i dra­ma­ty. W 2002 Wła­di­mir Putin wrę­czył Lud­mi­le Pie­tru­szew­skiej Pań­stwo­wą Nagro­dę Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Teraz pisar­ka chce ją zwró­cić w ramach pro­te­stu. Czy­taj dalej

-->