Ciekawostki

Zamieszkaj przy ulicy J.R.R. Tolkiena, pracuj przy ulicy Gandalfa! Teraz to możliwe

Jeden z rejo­nów War­sza­wy potocz­nie zwa­ny jest Mor­do­rem. Teraz docze­kał się ade­kwat­nych nazw ulic!

Nawet jeśli nie miesz­kasz w War­sza­wie, możesz koja­rzyć okre­śle­nie „Mor­dor na Doma­niew­skiej” – to humo­ry­stycz­nej stro­ny skie­ro­wa­nej do osób zatrud­nio­nych w kor­po­ra­cjach. Śle­dzi ją na co dzień nie­mal 170 tys. osób.

Rejon Słu­żew­ca Prze­my­sło­we­go w War­sza­wie od pew­ne­go cza­su okre­śla­ny jest mia­nem Mor­do­ru – w daw­nej dziel­ni­cy prze­my­sło­wej powsta­ły licz­ne biu­row­ce, a tłu­my dojeż­dża­ją­cych do pra­cy osób wywo­ły­wa­ły sko­ja­rze­nie z orka­mi z twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na. Stąd wła­śnie okre­śle­nie Mor­dor – to kra­ina, któ­rą Wład­ca Ciem­no­ści Sau­ron obrał za swo­ją stolicę.

Jeden, by wszyst­ki­mi rzą­dzić, Jeden, by wszyst­kie odna­leźć,
Jeden, by wszyst­kie zgro­ma­dzić i w ciem­no­ści zwią­zać
W Kra­inie Mor­dor, gdzie zale­gły cie­nie
– tak w prze­kła­dzie Marii Ski­bi­niew­skiej brzmiał frag­ment wier­sza o Pier­ście­niach Władzy.

W świe­cie real­nym Mor­dor to rejon ulic Doma­niew­skiej, Woło­skiej, Cyber­ne­ty­ki i Marynarskiej.

A ponie­waż przy Doma­niew­skiej powsta­ły ostat­nio nowe uli­ce, była to zna­ko­mi­ta oka­zja, by uho­no­ro­wać fanów Joh­na Ronal­da Reu­ela Tol­kie­na i potocz­ne nazew­nic­two – Rada War­sza­wy pod­ję­ła decy­zję o nazwa­niu dwóch nowych ulic imio­na­mi J.R.R. Tol­kie­na i Gan­dal­fa. Jed­no­cze­śnie odrzu­co­ne zosta­ło imię Sau­ro­na, czy­li ucie­le­śnie­nia zła.

 

W zagłę­biu biu­ro­wym na Słu­żew­cu wiszą już tablicz­ki z nazwa­mi nowych ulic. Ich nazwy nada­li nie­daw­no rad­ni. Ten rejon nazy­wa­ny jest Mor­do­rem, więc nawią­za­nie wyda­je się oczy­wi­ste – oznaj­mił Jakub Dybal­ski z Zarząd Dróg Miej­skich w War­sza­wie w roz­mo­wie z Eską Rock.

Jeśli marzy­cie o zamiesz­ka­niu przy wyjąt­ko­wej uli­cy, ale nie odpo­wia­da Wam atmos­fe­ra War­sza­wy, zawsze pozo­sta­je jesz­cze prze­pro­wadz­ka do Gra­bow­ca, czy­li wsi nie­da­le­ko Toru­nia. Tam znaj­du­je się uli­ca Obi-Wana Keno­bie­go – moż­li­we, że jedy­na na świe­cie uli­ca upa­mięt­nia­ją­ca boha­te­ra „Gwiezd­nych Wojen”.

Anna Tess Gołębiowska

 


Rekla­ma

Skar­pet­ki tak wygod­ne, że nosił­by je hob­bit! Zaj­rzyj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy