Aktualności

Nagroda dla polskiej okładki w konkursie Jackets off! w Bolonii

Pod­czas orga­ni­zo­wa­nych w tym roku bran­żo­wych tar­gów książ­ki w Bolo­nii odby­ła się I edy­cja kon­kur­su „Jac­kets off!” na naj­lep­szą okład­kę. Do udzia­łu zapro­szo­no sześć kra­jów. Nagro­dę głów­ną zgar­nął pol­ski pro­jekt stwo­rzo­ny dla książ­ki „Raster Lich­ten­ste­ina” Agniesz­ki Wolny-Hamkało.

Do udzia­łu w kon­kur­sie zgło­szo­no po trzy okład­ki z sze­ściu kra­jów wybra­nych przez orga­ni­za­to­rów. Wszyst­kie pra­ce moż­na było podzi­wiać na wysta­wie towa­rzy­szą­cej tar­gom. Pol­skę repre­zen­to­wa­ły trzy projekty:
• „Kie­ru­nek zwie­dza­nia” Mar­ci­na Wichy (pro­jekt Prze­mka Dębowskiego)
• „Jadło­no­mia po pol­sku” Mar­ty Dymek (pro­jekt typo­gra­ficz­ny Olka Modze­lew­skie­go, pro­jekt okład­ki Oli Niepsuj)
• „Raster Lich­ten­ste­ina” Agniesz­ki Wol­ny-Ham­ka­ło (pro­jekt Joan­ny Jopkiewicz)

Nagro­dę głów­ną przy­zna­no pro­jek­to­wi zilu­stro­wa­ne­mu przez Joan­nę Jop­kie­wicz zdo­bią­ce­mu książ­kę „Raster Lich­ten­ste­ina” Agniesz­ki Wol­ny-Ham­ka­ło wyda­ną przez Wydaw­nic­two Warstwy.

Raster Lich­ten­ste­ina” to kolej­na, po opu­bli­ko­wa­nych w 2020 roku „Zerwa­nych roz­mo­wach”, pozy­cja w dorob­ku poet­ki. Jak czy­ta­my w opi­sie wydaw­cy, „autor­ka Rastra Lich­ten­ste­ina bie­rze w nawias wcze­śniej sto­so­wa­ne stra­te­gie: roz­po­zna­je­my języ­ko­we, uto­pij­ne abs­trak­cje, zim­ne miej­skie obra­zo­wa­nie i swe­go rodza­ju kata­stro­fizm w sty­lu pulp. Tym razem świat, o któ­rym opo­wia­da, jest roz­bi­ty i odwró­co­ny, a chwi­lo­we har­mo­nie, w jakie ukła­da się ziar­no rastra, bar­dziej przy­po­mi­na­ją rapor­ty mniej­szo­ści niż efek­tow­ny prze­gląd kam­po­wych este­tyk. To bar­dzo trud­ne – zoba­czyć pięk­no w poraż­ce codzien­no­ści. Jed­nym ten tom wyda się suro­wy, nie­po­ko­ją­cy, inni dostrze­gą w nim inten­syw­ność poetyc­kie­go poszukiwania”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy