Sprawdzasz tag

Agnieszka Wolny-Hamkało

Aktualności

Nagroda dla polskiej okładki w konkursie Jackets off! w Bolonii

Pod­czas orga­ni­zo­wa­nych w tym roku bran­żo­wych tar­gów książ­ki w Bolo­nii odby­ła się I edy­cja kon­kur­su „Jac­kets off!” na naj­lep­szą okład­kę. Do udzia­łu zapro­szo­no sześć kra­jów. Nagro­dę głów­ną zgar­nął pol­ski pro­jekt stwo­rzo­ny dla książ­ki „Raster Lich­ten­ste­ina” Agniesz­ki Wol­ny-Ham­ka­ło. Czy­taj dalej

-->