Ciekawostki

Brandon Sanderson zebrał milion dolarów, na wydanie czterech nowych powieści, w pół godziny

Bran­don San­der­son to jeden z naj­bar­dziej popu­lar­nych wciąż piszą­cych auto­rów fan­ta­sty­ki. Dwu­krot­ny lau­re­at Nagro­dy Hugo może poszczy­cić się ogrom­ną bazą wier­nych fanów na całym świe­cie. Dowo­dem na to niech będzie zbiór­ka na Kick­star­te­rze, któ­ra mia­ła sfi­nan­so­wać wyda­nie nowych czte­rech powie­ści pisa­rza. Cel, któ­rym było zgro­ma­dze­nie milio­na dola­rów, został osią­gnię­ty w tro­chę ponad pół godziny.

Ame­ry­kań­ski pisarz zna­ny jest przede wszyst­kim z epic­kich powie­ści z akcją osa­dzo­ną w Uni­wer­sum Cosme­re. Nie­któ­re z nich skła­da­ją się na wie­lo­to­mo­we cykle, na przy­kład: Archi­wum Burzo­we­go Świa­tła czy Ostat­nie Impe­rium. Bran­don San­der­son two­rzy rów­nież serie dla młod­szych czy­tel­ni­ków. War­to ponad­to wspo­mnieć, że pisarz został wybra­ny przez żonę Rober­ta Jor­da­na, aby dokoń­czył słyn­ną serię Koła cza­su po jego śmierci.

Według ofi­cjal­nych danych Bran­don San­der­son sprze­dał dotych­czas oko­ło 20 milio­nów egzem­pla­rzy swo­ich powie­ści w wer­sji papie­ro­wej i elektronicznej.

Zwią­za­ny z ame­ry­kań­skim wydaw­nic­twem Tor pisarz pra­cu­je nad nowy­mi książ­ka­mi. Zapo­wie­dział, że część z nich uka­zy­wać się będzie nadal w tra­dy­cyj­nej for­mie. Jed­no­cze­śnie Bran­don San­der­son roz­po­czął na Kick­star­te­rze zbiór­kę pie­nię­dzy na wyda­nie czte­rech nie­pu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej historii.

W opi­sie pro­jek­tu pisarz zdra­dził, że trzy z nich będą sta­no­wić część Uni­wer­sum Cosme­re, czwar­ta będzie zaś czymś zupeł­nie innym. Żad­na z powie­ści nie będzie wcho­dzić w skład ist­nie­ją­cych już serii, książ­ki nie będą rów­nież otwie­rać nowych cyklów. Na tym gene­ral­nie infor­ma­cje o nowych powie­ściach się koń­czą. Bran­don San­der­son chciał­by jak naj­dłu­żej szcze­gó­ły nowych wydań zacho­wać w tajemnicy.

Ską­pe infor­ma­cje odno­śnie nowych powie­ści wca­le fanów twór­czo­ści pisa­rza nie znie­chę­ci­ły. Celem zbiór­ki było zebra­nie milio­na dola­rów w trzy­dzie­ści dni. Ten próg został prze­kro­czo­ny już po 35 minu­tach. „New York Times” dono­si, że w cią­gu pierw­szej doby czy­tel­ni­cy wpła­ci­li łącz­nie 15,5 milio­na dola­rów. Dziś, po trzech dniach, pro­jekt wspar­ło pra­wie 85 tysię­cy ludzi. Zebra­na kwo­ta to pra­wie 21 milio­nów dola­rów i licz­nik nadal szyb­ko rośnie.

Wspie­ra­ją­cy mogą liczyć na nowe powie­ści w wer­sji elek­tro­nicz­nej lub papie­ro­wej w zależ­no­ści od wyso­ko­ści wpła­co­nej kwo­ty. Na tych, któ­rzy goto­wi są wes­przeć pro­jekt wyż­szy­mi suma­mi pie­nię­dzy cze­ka­ją dodat­ko­we atrak­cyj­ne nagrody.

Zbiór­ka na Kick­star­te­rze według słów Bran­do­na San­der­so­na jest przede wszyst­kim eks­pe­ry­men­tem. Autor chciał spraw­dzić, czy moż­li­we będzie sfi­nan­so­wa­nie tego pro­jek­tu. Stwier­dził rów­nież, że taka for­ma wydaw­ni­cza może być prztycz­kiem w nos dla Ama­zo­nu, któ­ry ma 80% udzia­łów w cał­ko­wi­tej sprze­da­ży powie­ści Sandersona.

Pisarz pod­kre­ślał, że nie zamie­rza rezy­gno­wać ze współ­pra­cy z wydaw­ca­mi. Cho­dzi raczej o zapew­nie­nie czy­tel­ni­kom róż­nych dróg dostę­pu do jego twórczości.

Pro­jekt na Kick­star­te­rze moż­na wes­przeć tutaj:
https://www.kickstarter.com/projects/dragonsteel/surprise-four-secret-novels-by-brandon-sanderson/posts

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy