Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon pokazał pierwszy zwiastun serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Pod­czas fina­łu Super Bowl Ama­zon zapre­zen­to­wał fanom pierw­szy zwia­stun do naj­droż­szej pro­duk­cji w swo­jej histo­rii jakim będzie wycze­ki­wa­ny „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy”. Wideo zamie­szo­ne na plat­for­mie Youtu­be zala­ła fala komen­ta­rzy o tej samej tre­ści „Zło nie jest w sta­nie stwo­rzyć nicze­go nowe­go, może jedy­nie znie­kształ­cić i znisz­czyć to, co zosta­ło wymy­ślo­ne lub stwo­rzo­ne przez siły dobra”, będą­cej cyta­tem z J.R.R. Tol­kie­na. Jak może­my się domy­ślać, złem jest Ama­zon, a sło­wa te sta­no­wią kry­ty­kę tego co z zro­bio­no z lite­rac­kim pier­wo­wzo­rem. Auto­rom komen­ta­rzy nie podo­ba się m.in. przed­sta­wio­na w seria­lo­wym świe­cie róż­no­rod­ność rasowa.

Tra­iler liczą­cy sobie zale­d­wie minu­tę został udo­stęp­nio­ny pod­czas jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wido­wisk, jakim jest Super Bowl. Mimo, że nie zdra­dza on wie­le, jed­no nie ule­ga wąt­pli­wo­ści – mamy do czy­nie­nia z pro­duk­cją, któ­ra zasko­czy nas swo­im roz­ma­chem i dba­ło­ścią o efek­ty spe­cjal­ne. Zapo­wiedź wideo poka­zu­je kil­ko­ro z naj­waż­niej­szych boha­te­rów: Gala­drie­lę (Mor­fydd Clark), czy­li dowód­czy­nię Armii Pół­no­cy, pół­el­fa Elron­da (Robert Ara­mayo), księ­cia kra­sno­lu­dów Duri­na IV (Owa­in Arthur), księż­nicz­kę kra­sno­lu­dów Disę (Sophia Nomve­te) i elfa Aron­di­ra (Isma­el Cruz Cór­do­va). Oprócz tego podzi­wiać może­my zja­wi­sko­we pej­za­że Nowej Zelan­dii. Pre­mie­ra seria­lu zosta­ła zapo­wie­dzia­na na 2 wrze­śnia 2022 roku. Seans przyj­dzie nam roz­ło­żyć w cza­sie, ponie­waż kolej­ne odcin­ki udo­stęp­nia­ne będą co tydzień. Seria zapla­no­wa­na jest na pięć sezo­nów, a całość ma kosz­to­wać aż miliard dolarów.

Akcja „Pier­ście­ni Wła­dzy” zabie­rze widzów do świa­ta Dru­giej Ery Śród­zie­mia i przed­sta­wi wyda­rze­nia, któ­re roze­gra­ły się tysią­ce lat przed fabu­łą zna­ną z „Hob­bi­ta” i „Wład­cy Pier­ście­ni”.
Roz­po­czy­na­jąc od cza­sów względ­ne­go spo­ko­ju, podą­ży­my śla­dem posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo poja­wia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów, Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Núme­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ją­cy je boha­te­ro­wie stwo­rzą dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło jesz­cze dłu­go po ich śmier­ci – gło­si ofi­cjal­ny opis produkcji.

W obsa­dzie zna­leź­li się m.in.: zna­ni z „Gry o tron” Robert Ara­mayo i Joseph Maw­le, Mor­fydd Clark („Mrocz­ne mate­rie”), Ben­ja­min Wal­ker („Jes­si­ca Jones”), Try­stan Gra­vel­le („Ter­ror”), Peter Mul­lan („Ozark”), a tak­że Cyn­thia Addai-Robin­son, Owa­in Arthur, Maxim Bal­dry, Naza­nin Bonia­di, Isma­el Cruz Cór­do­va, Char­les Edwards, Sir Len­ny Hen­ry, Ema Horvath, Mar­kel­la Kave­nagh, Tyroe Muha­fi­din, Sophia Nomve­te, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Char­lie Vic­kers, Leon Wadham, Daniel Wey­man, Sara Zwan­go­ba­ni i inni. Za pro­duk­cję odpo­wie­dzial­ni są J.D. Pay­ne i Patrick McKay.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy