Aktualności

Sieć księgarni z ponad 70-letnią historią bankrutuje

Histo­ria daw­ne­go Domu Książ­ki, obec­nie zna­ne­go jako sieć księ­gar­ni Book­Bo­ok się­ga 1950 roku. Fir­ma, któ­ra mia­ła sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla Empi­ku, zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. Dla­cze­go spół­ka z ponad 70-let­nim dorob­kiem zakoń­czy­ła swo­ją działalność?

Już tyl­ko Empik i Świat Książki?

Począt­ków księ­gar­ni Book­Bo­ok nale­ży szu­kać w 1950 roku, wte­dy wła­śnie powsta­ła Cen­tra­la Obro­tu Księ­gar­skie­go „Dom Książ­ki”. Przed­się­bior­stwo posia­da­ło wie­le regio­nal­nych oddzia­łów, a w cza­sie PRL było nie­mal­że mono­po­li­stą na ryn­ku. W 1989 roku pod szyl­dem Dom Książ­ki dzia­ła­ło aż 2 tysią­ce pla­có­wek w całej Pol­sce. Trans­for­ma­cja ustro­jo­wa to jed­nak począ­tek złej pas­sy. Fir­mę pró­bo­wa­no rato­wać, a w 2016 roku roz­po­czę­to dzia­łal­ność pod nazwą Book­Bo­ok – w zało­że­niu pro­jekt miał sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla Empi­ku. Jed­nak pro­ble­my finan­so­we dopro­wa­dzi­ły osta­tecz­nie do roz­po­czę­cia w 2020 postę­po­wa­nia restruk­tu­ry­za­cyj­ne­go i zamy­ka­nia kolej­nych punktów.

- Pro­ble­my finan­so­we spół­ki Przed­się­bior­stwo Dom Książ­ki zaczę­ły się w roku 2019. Na począt­ku roku 2020 zosta­ło otwar­te postę­po­wa­nie restruk­tu­ry­za­cyj­ne, jed­nak jego otwar­cie zbie­gło się w cza­sie z wybu­chem pan­de­mii COVID-19, co wymu­sza­ło dalej idą­cą restruk­tu­ry­za­cję – czy­ta­my w komen­ta­rzu Mar­ci­na Sory­sa, człon­ka zarzą­du wła­ści­cie­la Book­Bo­ok, jakie­go udzie­lił Wyborczej.biz.

Book­Bo­ok poszedł tym samym w śla­dy sie­ci Matras, któ­ra upa­dła w 2018 roku licząc sobie aż 180 księ­gar­ni w całej Pol­sce. Z kolei wpro­wa­dze­nie lock­dow­nu przy­czy­ni­ło się do decy­zji o zamknię­ciu pro­jek­tu księ­gar­ni Mole Mole przez Empik w 2020 roku. Według Wyborczej.biz, oprócz zysku­ją­cej na popu­lar­no­ści sprze­da­ży inter­ne­to­wej, obec­nie na ryn­ku liczą się przede wszyst­kim dwaj gra­cze – Empik i Świat Książ­ki. Jak czy­ta­my w arty­ku­le – pan­de­mia przy­czy­ni­ła się tak­że do wzro­stu popu­lar­no­ści elek­tro­nicz­nych wer­sji ksią­żek. Nie bez zna­cze­nia pozo­sta­ją też sza­le­ją­ce ceny papieru.

Ostat­ni wpis

Fir­ma była aktyw­na jesz­cze przez więk­szą część grud­nia – orga­ni­zo­wa­no even­ty i pro­wa­dzo­no komu­ni­ka­cję na Face­bo­oku. 17 grud­nia zor­ga­ni­zo­wa­no jesz­cze ofi­cjal­ną pre­mie­rę książ­ki „Prze­ży­łam” – wspo­mnień Zofii Stę­pień-Bator, któ­rej uda­ło się prze­trwać Auschwitz. Ostat­ni wpis na ofi­cjal­nym fanapge’u sie­ci poja­wił się 21 grud­niu. Na pro­fi­lu mar­ki może­my zaś prze­czy­tać, że Book­Bo­ok to ogól­no­pol­ska sieć 88 księ­garń. Po klik­nię­ciu w link oczom uka­zu­je się już jed­nak komu­ni­kat „Posia­da­my sieć ponad 40 księ­garń w Pol­sce”. W momen­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści fir­ma liczy­ła nato­miast 38 punktów.

Źró­dła: wyborcza


Praw­do­po­dob­nie naj­faj­niej­sze skar­pet­ki z moty­wa­mi ksią­żek w Pol­sce! Zaj­rzyj na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy