Aktualności

Pierwszy oficjalny zwiastun gry wideo inspirowanej Niezwyciężonym Stanisława Lema

Zało­żo­ne trzy lata temu kra­kow­skie stu­dio Star­ward Indu­stries chce zaist­nieć na ryn­ku gier wideo pro­duk­cją inspi­ro­wa­ną twór­czo­ścią Sta­ni­sła­wa Lema. Od dłuż­sze­go cza­su dewe­lo­pe­rzy w pocie czo­ła pra­cu­ją nad Nie­zwy­cię­żo­nym, któ­re­go książ­ko­wą bazą była oczy­wi­ście wyda­na w 1964 powieść pol­skie­go pisa­rza i futu­ro­lo­ga o tym samym tytu­le. W koń­cu docze­ka­li­śmy się pierw­sze­go ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na. Pre­mie­ra gry coraz bliżej.

Wie­ści o Nie­zwy­cię­żo­nym były dotych­czas raczej ską­po daw­ko­wa­ne. Twór­cy podzie­li­li się z głod­ny­mi infor­ma­cji gra­cza­mi zale­d­wie kil­ko­ma utrzy­ma­ny­mi w retro­fu­tu­ry­stycz­nej este­ty­ce gra­fi­ka­mi i kli­ma­tycz­ną muzy­ką. To oczy­wi­ście mia­ło pod­sy­cić wyobra­że­nia o realiach, w jakie gra nas przeniesie.

Akcja gry „The Invin­ci­ble” dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie cyfro­wa tech­no­lo­gia nie zosta­ła wyna­le­zio­na. Ludz­kość eks­plo­ru­je kosmos i zapusz­cza się w jego naj­od­le­glej­sze zakąt­ki korzy­sta­jąc z ana­lo­go­wych urzą­dzeń i tech­no­lo­gii, gło­si opis produkcji.

Twór­cy infor­mu­ją, że głów­ną boha­ter­ką gry będzie dok­tor Yasna, a gra­cze będą jej ocza­mi oglą­dać wyda­rze­nia na tajem­ni­czej pla­ne­cie Regis III w gwiaz­do­zbio­rze Liry. Stu­dio Star­ward Indu­stries przy­go­to­wa­ło aż 11 róż­nych zakoń­czeń. Obie­cu­je gra­czom inten­syw­ne fil­mo­we przeżycia.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia zapre­zen­to­wa­ne­go przed kil­ko­ma dnia­mi zwiastuna:

Pre­mie­ra gry zosta­ła wyzna­czo­na na przy­szły rok. W związ­ku z tym może­my się spo­dzie­wać, że wkrót­ce stu­dio Star­ward Indu­stries podzie­li się kolej­ny­mi mate­ria­ła­mi i szcze­gó­ła­mi doty­czą­cy­mi samej rozgrywki.

źró­dło cdaction/polygamia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy