Ekranizacje Zapowiedzi

Główne role w adaptacji opowiadania Telefon pana Harrigana Stephena Kinga obsadzone

Tele­fon pana Har­ri­ga­na to jed­no z czte­rech opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga, skła­da­ją­cych się na wyda­ny w zeszłym roku zbiór Jest krew… Przed mie­sią­cem Net­flix infor­mo­wał, że trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem nie­po­ko­ją­cej histo­rii mię­dzy­po­ko­le­nio­wej i wykra­cza­ją­cej poza ramy życia i śmier­ci przy­jaź­ni na medium fil­mo­we. Nie­daw­no ogło­sze­ni zosta­li akto­rzy, któ­rzy wcie­lą się w głów­nych boha­te­rów adaptacji.

Ste­phen King w Tele­fo­nie pana Har­ri­ga­na opo­wia­da o mło­dym chło­pa­ku, któ­ry zaprzy­jaź­nia się z wio­dą­cym samot­ni­czy tryb życia sta­rusz­kiem. Rela­cja boha­te­rów nie koń­czy się mimo śmier­ci star­sze­go pana. Po pogrze­bie chło­pak dosta­je połą­cze­nie zza grobu…

W ostat­nim cza­sie do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­no, że w rolach głów­nych w adap­ta­cji Tele­fo­nu pana Har­ri­ga­na zoba­czy­my Donal­da Suther­lan­da i Jaede­na Mar­tel­la. Dru­gi z duetu miał już wcze­śniej oka­zję wystą­pić w ekra­ni­za­cji powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Jaeden Mar­tell w fil­mie To wcie­lał się w postać Bil­la Denbrougha.

Adap­ta­cja opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga pro­du­ko­wa­na jest na zle­ce­nie Net­fli­xa przez Jaso­na Blu­ma (Hal­lo­we­en, Nie­wi­dzial­ny czło­wiek, Ucie­kaj!) i Ryana Mur­phy­’e­go (Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry, Rat­ched). Reży­se­rem i sce­na­rzy­stą fil­mu jest John Lee Hancock.

Według udo­stęp­nio­nych wcze­śniej infor­ma­cji zdję­cia do Tele­fo­nu pana Har­ri­ga­na ruszy­ły w tym mie­sią­cu. Film powi­nien zade­biu­to­wać na plat­for­mie Net­flix już w przy­szłym roku.

źró­dło hr

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy