Aktualności

Przeciętny Polak na książki wydaje rocznie nieco ponad 25 złotych

Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny wydał raport Kul­tu­ra w 2020 roku, w któ­rym przed­sta­wio­ne zosta­ły wybra­ne infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści pod­mio­tów w obsza­rze kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go w Pol­sce. W ramach pra­cy nad publi­ka­cją jej auto­rzy wzię­li pod uwa­gę mię­dzy inny­mi wydat­ki na kul­tu­rę w gospo­dar­stwach domo­wych. Nie zabra­kło tu danych o tym, ile pie­nię­dzy sta­ty­stycz­ny Polak prze­zna­cza w cią­gu roku na książki.

Raport wska­zu­je, że gene­ral­nie prze­cięt­ne rocz­ne wydat­ki na zakup arty­ku­łów i usług kul­tu­ral­nych w 2020 zmniej­szy­ły się o 15,9% w porów­na­niu z rokiem poprzed­nim i wyno­si­ły 306,84 zł na oso­bę w gospo­dar­stwie domo­wym. Naj­wyż­sze wydat­ki zwią­za­ne były z korzy­sta­niem z mediów. Tu prym wio­dą przede wszyst­kim opła­ty abo­na­men­to­we za radio i tele­wi­zję oraz dostęp do tele­wi­zji cyfro­wej i kablo­wej. Prze­cięt­ny Polak prze­zna­czył na ten cel 103,32 zł, czy­li 33,7% rocz­nych wydat­ków na kul­tu­rę.

W porów­na­niu z tym wydat­ki na lite­ra­tu­rę wypa­da­ją bar­dzo bla­do. GUS podał, że na książ­ki (bez pod­ręcz­ni­ków szkol­nych oraz innych publi­ka­cji prze­zna­czo­nych do nauki) wyda­no prze­cięt­nie rocz­nie na 1 oso­bę 25,44 zł, a to sta­no­wi 8,3% rocz­nych wydat­ków na kul­tu­rę. Kwo­ta wyda­je się być śmiesz­nie niska, a jest i tak o 1,44 zł wyż­sza w porów­na­niu z ubie­głym rokiem.

Auto­rzy rapor­tu wska­za­li rów­nież na róż­ni­ce w wydat­kach na książ­ki wzglę­dem miej­sca zamiesz­ka­nia. Dane sta­ty­stycz­ne poka­zu­ją, że miesz­kań­cy miast prze­zna­cza­ją wię­cej pie­nię­dzy na lite­ra­tu­rę niż miesz­kań­cy wsi, odpo­wied­nio 34,08 zł i 11,76 zł.

Raport Kul­tu­ra w 2020 dostęp­ny jest do ścią­gnię­cia za dar­mo ze stro­ny Głów­ne­go Urzę­du Statystycznego:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2020-roku,2,18.html


Wyjąt­ko­we skar­pet­ki z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy