Sprawdzasz tag

Statystyczny Polak

Aktualności

Przeciętny Polak na książki wydaje rocznie nieco ponad 25 złotych

Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny wydał raport Kul­tu­ra w 2020 roku, w któ­rym przed­sta­wio­ne zosta­ły wybra­ne infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści pod­mio­tów w obsza­rze kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go w Pol­sce. W ramach pra­cy nad publi­ka­cją jej auto­rzy wzię­li pod uwa­gę mię­dzy inny­mi wydat­ki na kul­tu­rę w gospo­dar­stwach domo­wych. Nie zabra­kło tu danych o tym, ile pie­nię­dzy sta­ty­stycz­ny Polak prze­zna­cza w cią­gu roku na książ­ki. Czy­taj dalej

-->