Ciekawostki

Barack Obama poleca książki na lato

Lato dla wie­lu z nas ozna­cza tych kil­ka czy kil­ka­na­ście (w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet jesz­cze wię­cej) dni urlo­pu, pod­czas któ­rych w koń­cu moż­na nad­ro­bić czy­tel­ni­cze zale­gło­ści. Ale po któ­re książ­ki się­gnąć? Prze­cież każ­de­go roku wyda­wa­ne są ich tysią­ce. Zawsze moż­na zdać się na gust innych i poszu­kać inte­re­su­ją­cych tytu­łów wśród pole­ceń wpły­wo­wych ludzi. W ostat­nim cza­sie dla przy­kła­du Barack Oba­ma podzie­lił się swo­ją listą pro­po­zy­cji czytelniczych.

Nie­za­leż­nie od tego czy roz­bi­li­ście się na pla­ży, czy zwi­nę­li­ście na kana­pie w desz­czo­wy dzień, nie ma nic lep­sze­go, jak spę­dzić latem czas z świet­ną książ­ką. Kie­dy jesz­cze urzę­do­wa­łem w Bia­łym Domu, zaczą­łem dzie­lić się moimi pole­ce­nia­mi na lato. Przez lata wykształ­ci­ła się z tego mała tra­dy­cja, napi­sał na Face­bo­oku Barack Obama.

Lista pole­ca­nych przez byłe­go pre­zy­den­ta USA ksią­żek skła­da się z nastę­pu­ją­cych tytułów:

Frère d’âme, David Diop

Hip­no­ty­zu­ją­ca opo­wieść o wcie­lo­nym do fran­cu­skiej armii Sene­gal­czy­ku, któ­re­mu jego noc­ne dzia­ła­nia w cza­sie pierw­szej woj­ny świa­to­wej zapew­ni­ły sła­wę okrut­ne­go i nie­prze­jed­na­ne­go cza­row­ni­ka. Prze­tłu­ma­czo­na na język angiel­ski jako At Night All Blo­od is Black nagro­dzo­na zosta­ła Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dą Bookera.


Land of Big Num­bers, Te-Ping Chen

Zbiór poru­sza­ją­cych opo­wia­dań malu­ją­cych przed czy­tel­ni­kiem obraz roz­pro­szo­ne­go po świe­cie współ­cze­sne­go naro­du chiń­skie­go. Zna­ko­mi­ty debiut z pogra­ni­cza repor­ta­żu i reali­zmu magicznego.


Empi­re of Pain, Patrick Rad­den Keefe

Z repor­ter­skim zacię­ciem autor opo­wia­da o rodzi­nie Sac­kle­rów, nale­żą­cym do niej kon­cer­nie far­ma­ceu­tycz­nym Pur­due Phar­ma i jej udzia­le w wywo­ła­niu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych kry­zy­su opio­ido­we­go, w wyni­ku któ­re­go 450 tysię­cy oby­wa­te­li USA zmar­ło po przedaw­ko­wa­niu uza­leż­nia­ją­cych leków przeciwbólowych.


Pro­jekt Hail Mary, Andy Weir

Kolej­na powieść auto­ra best­sel­le­ro­we­go Mar­sja­ni­na. Z zało­gi, któ­ra wyru­szy­ła na stra­ceń­czą misję ostat­niej szan­sy, prze­żył jedy­nie Ryland Gra­ce. Teraz od nie­go zale­ży, czy ludz­kość prze­trwa. Tyl­ko że on na razie nie ma o tym poję­cia. Z począt­ku nawet nie pamię­ta, kim jest, więc skąd ma wie­dzieć, cze­go się pod­jął i jak ma tego dokonać?


Un ver­dor ter­ri­ble, Ben­ja­mín Labatut

Powieść, któ­ra wymy­ka się kla­sycz­nym powie­ścio­wym regu­łom, a zara­zem książ­ka fak­to­gra­ficz­na, któ­ra nie do koń­ca nią jest. Ben­ja­mín Laba­tut w fascy­nu­ją­cy spo­sób spla­ta losy wiel­kich naukow­ców XIX i XX wie­ku, by opo­wie­dzieć o dwo­istej natu­rze ich odkryć. Prze­tłu­ma­czo­na na angiel­ski jako When We Cease to Under­stand the World nomi­no­wa­na była do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Bookera.


Under a Whi­te Sky: The Natu­re of the Futu­re, Eli­za­beth Kolbert

Naj­now­sza książ­ka Eli­za­beth Kol­bert, autor­ki best­sel­le­ro­we­go Szó­ste­go wymie­ra­nia, któ­re przy­nio­sło jej nagro­dę Pulit­ze­ra. Tym razem ame­ry­kań­ska dzien­ni­kar­ka sku­pia się na eko­lo­gicz­nych kry­zy­sach wywo­ła­nych postę­pem tech­no­lo­gicz­nym czło­wie­ka. Tę pozy­cję pole­cał rów­nież nie­daw­no Bill Gates.


Things We Lost to the Water, Eric Nguyen

Moc­ny debiut Eri­ca Nguy­ena opo­wia­da o rodzi­nie wiet­nam­skich imi­gran­tów pró­bu­ją­cych uło­żyć sobie życie w zupeł­nie nowej ame­ry­kań­skiej rze­czy­wi­sto­ści. Podą­ża­jąc róż­ny­mi ścież­ka­mi, wal­czą o wła­sną toż­sa­mość. Z każ­dym jed­nak kro­kiem przy­bli­ża­ją się do nie­uchron­nej tra­ge­dii. Czy uda im się zacho­wać wię­zy rodzinne?


Leave the World Behind, Ruma­an Alam

W tej trzy­ma­ją­cej w napię­ciu powie­ści waka­cyj­ny wypo­czy­nek pew­nej rodzi­ny na przed­mie­ściach Nowe­go Jor­ku prze­rwa­ny zosta­je przy­by­ciem star­szej pary. Według ich rela­cji coś nie­do­bre­go dzie­je się w mie­ście. Czy odosob­nio­ny dom jest bez­piecz­nym miej­scem? Co napraw­dę dzie­je się w Nowym Jor­ku? I czy przy­by­szom moż­na ufać?


Kla­ra i słoń­ce, Kazuo Ishiguro

Pierw­sza powieść Kazuo Ishi­gu­ry opu­bli­ko­wa­na po tym, jak w 2017 roku otrzy­mał Nagro­dę Nobla. Kla­ra to Sztucz­na Przy­ja­ciół­ka, wpraw­dzie nie naj­now­szej gene­ra­cji, ale posia­da­ją­ca nie­zwy­kłe zdol­no­ści poznaw­cze, pamięć i – co naj­waż­niej­sze – empa­tię. Z witry­ny skle­pu obser­wu­je uli­cę, cze­ka­jąc na klien­ta, któ­ry ją stąd zabie­rze. Kie­dy wresz­cie los się do niej uśmie­cha, jest goto­wa jak naj­le­piej słu­żyć nasto­lat­ce, dla któ­rej zosta­je zakupiona.


The Swe­et­ness of Water, Nathan Harris

W swo­jej debiu­tanc­kiej powie­ści Nathan Har­ris opo­wia­da o pery­pe­tiach świe­żo wyzwo­lo­nych czar­no­skó­rych bra­ci, któ­rych marze­niem jest odna­leźć daw­no nie­wi­dzia­ną mat­kę oraz zaka­za­nej miło­ści mię­dzy dwo­ma żoł­nie­rza­mi Kon­fe­de­ra­cji. Doj­rza­ła i poru­sza­ją­ca opo­wieść o zmierz­chu woj­ny sece­syj­nej i jej zna­mien­nych następstwach.


Inti­ma­cies, Katie Kitamura

Tłu­macz­ka podej­mu­je pra­cę w Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści. W Hadze szu­ka uciecz­ki od dotych­cza­so­we­go życia w Nowym Jor­ku – pra­gnie spo­koj­ne­go miej­sca, któ­re mogła­by w koń­cu nazwać domem. Zamiast tego zosta­je pchnię­ta w sam śro­dek trud­nej i kon­tro­wer­syj­nej spra­wy. Dopie­ro teraz oka­że się, cze­go tak napraw­dę chce.

zdję­cie głów­ne dome­na publiczna

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy