Ciekawostki

Neil Gaiman czyta Kruka Edgara Allana Poe!

Edga­ra Alla­na Poe niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba. Kla­sycz­ny autor, bożysz­cze kul­tu­ry gotyc­kiej, któ­re­go życio­rys fascy­nu­je rów­nie moc­no co jego lite­ra­tu­ra. Chy­ba każ­dy zetknął się z poema­tem “Kruk”.

A jeśli nie, ma szan­sę nad­ro­bić, ponie­waż Neil Gaiman, współ­cze­sny pisarz nie­stro­nią­cy od mrocz­nych opo­wie­ści, nagrał swo­ją inter­pre­ta­cję tego tek­stu. Robi wrażenie!

 

zdję­cie głów­ne scre­en­shot z filmiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy