Sprawdzasz tag

Raven

Ciekawostki

Neil Gaiman czyta Kruka Edgara Allana Poe!

Edga­ra Alla­na Poe niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba. Kla­sycz­ny autor, bożysz­cze kul­tu­ry gotyc­kiej, któ­re­go życio­rys fascy­nu­je rów­nie moc­no co jego lite­ra­tu­ra. Chy­ba każ­dy zetknął się z poema­tem “Kruk”.

Czy­taj dalej

-->