Aktualności

Finałowy tom cyklu Siedem sióstr zostanie dokończony przez syna zmarłej Lucindy Riley

Po wyczer­pu­ją­cej wal­ce z nowo­two­rem Lucin­da Riley zmar­ła w oto­cze­niu naj­bliż­szych 11 czerw­ca. Irlandz­ka pisar­ka przed śmier­cią zdo­ła­ła ukoń­czy­ła siód­my tom cyklu, któ­ry zapew­nił jej mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Tym samym więk­szość wąt­ków serii Sie­dem sióstr zosta­ło zamknię­tych, nadal jed­nak pozo­sta­ły pyta­nia bez odpo­wie­dzi. Oka­zu­je się, że autor­ka pla­no­wa­ła jesz­cze jeden tom. Ten zosta­nie dokoń­czo­ny przez syna pisar­ki, Har­ry­’e­go Whittakera.

Po ukoń­cze­niu lek­tu­ry dotych­czas wyda­nych tomów tajem­ni­cą pozo­sta­je przede wszyst­kim, kim był Pa Salt, czło­wiek, któ­ry adop­to­wał sio­stry. Wśród fanów krą­ży wie­le róż­nych teo­rii na ten temat. Odpo­wiedź na to pyta­nie zawar­ta mia­ła być w ósmym, fina­ło­wym tomie cyklu.

Rodzi­na zmar­łej pisar­ki poin­for­mo­wa­ła, że Lucin­da Riley pra­co­wa­ła nad ostat­nią powie­ścią. Zanim ode­szła, zdo­ła­ła napi­sać kil­ka klu­czo­wych roz­dzia­łów, przy­go­to­wa­ła rów­nież szcze­gó­ło­wy kon­spekt książ­ki. Jej ostat­nim życze­niem było, żeby jej naj­star­szy syn, Har­ry, dokoń­czył histo­rię, kie­dy jej już zabraknie.

Mama powie­rzy­ła mi serię Sie­dem sióstr i wszyst­kie zwią­za­ne z nią sekre­ty, a ja zamie­rzam dotrzy­mać danej jej obiet­ni­cy i podzie­lić się nimi z jej wier­ny­mi czy­tel­ni­ka­mi. Bądź­cie spo­koj­ni, wio­sną 2023 roku, cały świat dowie się, kim był Pa Salt i dla­cze­go adop­to­wał sio­stry, napi­sał w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie Har­ry Whit­ta­ker, syn Lucin­dy Riley.

Ósmy tom cyklu będzie nosił tytuł Atlas. Histo­ria Pa Sal­ta. Świa­to­wa pre­mie­ra zapla­no­wa­na zosta­ła na wio­snę 2023 roku. W Pol­sce powieść uka­że się oczy­wi­ście nakła­dem wydaw­nic­twa Albatros.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy