Aktualności

Moralność pani Dulskiej tematem tegorocznej edycji Narodowego Czytania

Naro­do­we Czy­ta­nie to orga­ni­zo­wa­na od 2012 roku przez pre­zy­den­ta Pol­ski cyklicz­na akcja, któ­rej naj­waż­niej­szym punk­tem jest publicz­na lek­tu­ra wybra­ne­go dzie­ła w tysią­cach róż­nych miejsc na świe­cie z udzia­łem całej rze­szy słu­cha­czy. Andrzej Duda zapro­sił przed kil­ko­ma dnia­mi Pola­ków do udzia­łu w bie­żą­cej edy­cji wyda­rze­nia. 4 wrze­śnia gro­mad­nie czy­tać będzie­my Moral­ność pani Dul­skiej Gabrie­li Zapolskiej.

Pod­czas tego­rocz­nej, dzie­sią­tej odsło­ny Naro­do­we­go Czy­ta­nia spo­tka­my się, aby wspól­nie czy­tać Moral­ność pani Dul­skiej Gabrie­li Zapol­skiej. To wyjąt­ko­wy utwór, któ­ry pięt­nu­je obłu­dę i zakła­ma­nie. Odnaj­du­je­my w nim komizm i gorz­ką iro­nię, mistrzow­skie odma­lo­wa­nie posta­ci i wyczu­cie języ­ka, ale przede wszyst­kim uni­wer­sal­ne prze­sła­nie moral­ne, któ­re w imię uczci­wo­ści i spra­wie­dli­wo­ści każe potę­piać zło. Sztu­ka Zapol­skiej wzbo­ga­ci­ła lite­ra­tu­rę pol­ską o waż­ną reflek­sję spo­łecz­ną. Poję­cie „dulsz­czy­zna” weszło na trwa­łe do języ­ka potocz­ne­go i na prze­strze­ni epok było róż­nie inter­pre­to­wa­ne, sta­jąc się przed­mio­tem żywych dys­ku­sji, napi­sał w liście do roda­ków pre­zy­dent Andrzej Duda.

Moral­ność pani Dul­skiej to bodaj naj­słyn­niej­sze dzie­ło Gabrie­li Zapol­skiej. Słyn­ny dra­mat powstał jesie­nią 1906, wte­dy też odby­ła się jego pra­pre­mie­ra w Kra­ko­wie. Dru­kiem uka­zał się ofi­cjal­nie rok później.

Moral­ność pani Dul­skiej to tra­gi­far­sa opo­wia­da­ją­ca o dwu­li­co­wej, żyją­cej w zakła­ma­niu i obłu­dzie kobie­cie, dba­ją­cej jedy­nie o swój spo­kój i sta­tus spo­łecz­ny, któ­ry już wkrót­ce może zostać naru­szo­ny przez nie­od­po­wie­dzial­ne zacho­wa­nie syna. Gabrie­la Zapol­ska odwa­ży­ła się tym utwo­rem naru­szyć tabu uświę­co­ne­go mode­lu miesz­czań­skiej rodzi­ny z prze­ło­mu XIX i XX wieku.

Pod­czas zeszło­rocz­nej edy­cji akcji czy­ta­na była Bal­la­dy­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Według infor­ma­cji poda­nych na stro­nie kan­ce­la­rii pre­zy­denc­kiej Pola­cy poświę­ci­li czas gro­mad­nej lek­tu­rze w prze­szło 3200 miejsc w Pol­sce i za granicą.

źró­dło: prezydent.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy