Aktualności

Ukradła kilkaset książek z biblioteki. Grozi jej 5 lat więzienia

53-let­nia miesz­kan­ka Żor sys­te­ma­tycz­nie wyno­si­ła książ­ki z biblio­te­ki miej­skiej. Zosta­ła zatrzy­ma­na dzię­ki obła­wie policji.

To nie „mole książ­ko­we” spra­wia­ły, że z Biblio­te­ki Miej­skiej w Żorach zni­ka­ły książ­ki, a kobie­ta, któ­ra sys­te­ma­tycz­nie je kra­dła. W miesz­ka­niu spraw­czy­ni kra­dzie­ży mun­du­ro­wi zabez­pie­czy­li kil­ka­set skra­dzio­nych ksią­żek. Teraz spra­wą zaj­mie się sąd, a kobie­cie gro­zi do 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści – poin­for­mo­wa­ła Komen­da Miej­ska Poli­cji w Żorach.

53-lat­ka poja­wia­ła się w biblio­te­ce w godzi­nach poran­nych, jed­no­ra­zo­wo wyno­sząc od kil­ku do kil­ku­na­stu ksią­żek. Pra­cow­ni­cy biblio­te­ki kil­ka­krot­nie zgła­sza­li kra­dzież na poli­cję, więc funk­cjo­na­riu­sze posta­no­wi­li zacze­kać na kolej­ną jej wizy­tę. 17 stycz­nia wynio­sła z biblio­te­ki aż dzie­więć opra­co­wań o łącz­nej war­to­ści ponad 300 zł. Kolej­ne książ­ki zosta­ły zabez­pie­czo­ne w jej mieszkaniu.

Łącz­na kwo­ta skra­dzio­nych przez 53-lat­kę ksią­żek wyce­nio­na zosta­ła wstęp­nie przez Miej­ską Biblio­te­kę w Żorach na pra­wie 2000 zło­tych – infor­mu­je policja.

Nie wia­do­mo, dla­cze­go kobie­ta kra­dła książ­ki – czy po pro­stu uzu­peł­nia­ła swo­ją pry­wat­ną kolek­cję, czy też robi­ła to w celach zarob­ko­wych. Spra­wa tra­fi do sądu. Za kra­dzież gro­zi jej do 5 lat więzienia.

KMP Żory

Anna Tess Gołębiowska

źró­dło: Komen­da Miej­ska Poli­cji w Żorach

źró­dło unsplash/Emiliano Bar

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy