Aktualności

Oficjalne książki Disneya będą ukazywać się w Polsce nakładem Wydawnictwa Olesiejuk

Disney to nie tyl­ko fil­my, seria­le i par­ki roz­ryw­ki. Ame­ry­kań­ska kor­po­ra­cja bar­dzo chęt­nie inwe­stu­je rów­nież w książ­ko­we i komik­so­we pro­jek­ty powią­za­ne z posia­da­ny­mi licen­cja­mi. I tak na przy­kład ogrom­ny poten­cjał przed­sta­wia­ją powie­ści z uni­wer­sum Star Wars czy komik­sy i róż­ne­go rodza­ju albu­my sygno­wa­ne logo Marve­la. Za wypusz­cza­nie lite­rac­kich tytu­łów Disneya na pol­ski rynek od bie­żą­ce­go roku odpo­wia­da Wydaw­nic­two Olesiejuk.

Nasze licen­cje Disney, Lucas­film i Marvel nie­zmien­nie cie­szą się olbrzy­mią popu­lar­no­ścią wśród fanów, któ­rzy wycze­ku­ją kolej­nych nowo­ści wydaw­ni­czych. Dla­te­go bar­dzo cie­szy­my się, że dzię­ki współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Ole­sie­juk już nie­ba­wem na pol­skim ryn­ku poja­wią się kolej­ne fascy­nu­ją­ce publi­ka­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie, powie­dzia­ła Kata­rzy­na Łuka­szuk-Łazęc­ka, sze­fo­wa Dzia­łu Wydaw­nictw w The Walt Disney Com­pa­ny na Euro­pę Środ­ko­wą i Wschod­nią, Rosję i CIS.

Wia­do­mo, że szy­ko­wa­na jest ofer­ta, któ­ra zado­wo­li zarów­no dzie­ci i mło­dzież, jak i oso­by doro­słe. Wkrót­ce naj­młod­szym czy­tel­ni­kom spre­zen­to­wać będzie moż­na boga­to ilu­stro­wa­ne baj­ki z ulu­bio­ny­mi boha­te­ra­mi Disneya, albu­my z naklej­ka­mi i kar­to­no­we ksią­żecz­ki edu­ka­cyj­ne. Nakła­dem Wydaw­nic­twa Ole­sie­juk będą uka­zy­wać się powie­ści mło­dzie­żo­we, z któ­rych zna­ko­mi­ta więk­szość będzie towa­rzy­szyć kino­wym i tele­wi­zyj­nym wyda­rze­niom. War­to zwró­cić uwa­gę szcze­gól­nie na pozy­cje roz­wi­ja­ją­ce uni­wer­sum Marve­la czy Star Wars. Spe­cjal­na ofer­ta będzie rów­nież dostęp­na dla doro­słych czytelników.

Bazu­jąc na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu, pla­nu­je­my sze­ro­ką sprze­daż. Chce­my, aby każ­dy czy­tel­nik w Pol­sce miał dostęp do peł­nej ofer­ty, wyda­nej w ramach współ­pra­cy wydaw­nic­twa z Disney Pol­ska. Książ­ki od kwiet­nia dostęp­ne będą w mar­ke­tach i hiper­mar­ke­tach, np. w Bie­dron­ce czy Car­re­fo­urze, w sie­ci księ­garń, w tym sie­ci Księ­gar­nie Świat Książ­ki, Empik oraz w skle­pach inter­ne­to­wych, m.in. swiatksiazki.pl czy bonito.pl, sko­men­to­wał Jacek Ole­sie­juk, pre­zes fir­my Dres­sler Dublin, wła­ści­ciel wydawnictwa.

Pozo­sta­je nam cze­kać na zapo­wie­dzi pierw­szych ksią­żek, będą­cych efek­tem współ­pra­cy Wydaw­nic­twa Ole­sie­juk z kor­po­ra­cją Disneya.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy