Aktualności

Zmarła obwołana królową suspensu Mary Higgins Clark

Mary Hig­gins Clark debiu­to­wa­ła w 1968 książ­ką por­tre­tu­ją­cą życie George’a Washing­to­na, ale dopie­ro kolej­ne dzie­ła zapew­ni­ły jej ogrom­ny suk­ces, mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę i tytuł kró­lo­wej suspen­su. Nie­ste­ty Ame­ry­kan­ka nie napi­sze już żad­ne­go nowe­go kry­mi­na­łu. Zmar­ła 31 stycz­nia z przy­czyn natu­ral­nych. W ostat­nich chwi­lach towa­rzy­szy­li jej rodzi­na i przy­ja­cie­le. Mia­ła 92 lata.

Praw­dzi­wa karie­ra pisar­ska Mary Hig­gins Clark roz­po­czę­ła się od wyda­nia powie­ści kry­mi­nal­nej Whe­re Are the Chil­dren? w 1975. Według słów wydaw­cy, Simon & Schu­s­ter, z któ­rym zwią­za­na była od same­go począt­ku, wyka­zu­jąc się nie­za­chwia­ną lojal­no­ścią, każ­da z jej 56 ksią­żek była best­sel­le­rem. W samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych sprze­da­ło się ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy jej powie­ści, a były one jesz­cze tłu­ma­czo­ne na więk­szość języ­ków świata.

Była po pro­stu nie­zwy­kłą kobie­tą, któ­ra poko­na­ła trud­no­ści i wyzwa­nia sta­wia­ne jej przez życie w mło­do­ści, nigdy nie zwąt­pi­ła w swój natu­ral­ny talent do opo­wia­da­nia histo­rii, prze­trwa­ła pierw­sze odrzu­ce­nia, aż w koń­cu osią­gnę­ła Świę­ty Gra­al bycia wyda­wa­ną autor­ką, napi­sa­ła Caro­lyn K. Reidy, pre­zes wydaw­nic­twa Simon & Schuster.

Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że Mary Hig­gins Clark była jed­ną z naj­bar­dziej poczyt­nych auto­rek na świe­cie. Jej kry­mi­na­ły i thril­le­ry czę­sto były rów­nież ekra­ni­zo­wa­ne w for­mie fil­mów telewizyjnych.

Pol­scy czy­tel­ni­cy z jej twór­czo­ścią mogli się przez lata zapo­zna­wać głów­nie dzię­ki wydaw­nic­twu Pró­szyń­ski i S‑ka, któ­re z resz­tą zapo­wie­dzia­ło, że jesz­cze w tym roku uka­żą się dwie jej naj­now­sze powieści.

źró­dło: http://maryhigginsclark.com/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy