Sprawdzasz tag

Mary Higgins Clark

Aktualności

Zmarła obwołana królową suspensu Mary Higgins Clark

Mary Hig­gins Clark debiu­to­wa­ła w 1968 książ­ką por­tre­tu­ją­cą życie George’a Washing­to­na, ale dopie­ro kolej­ne dzie­ła zapew­ni­ły jej ogrom­ny suk­ces, mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę i tytuł kró­lo­wej suspen­su. Nie­ste­ty Ame­ry­kan­ka nie napi­sze już żad­ne­go nowe­go kry­mi­na­łu. Zmar­ła 31 stycz­nia z przy­czyn natu­ral­nych. W ostat­nich chwi­lach towa­rzy­szy­li jej rodzi­na i przy­ja­cie­le. Mia­ła 92 lata. Czy­taj dalej

-->