Ciekawostki

Leśna samotnia pełna książek

Wszy­scy się zgo­dzi­my, że naj­le­piej poświę­cać się lek­tu­rze w ciszy i spo­ko­ju, bez zaga­du­ją­cych do nas ludzi, z dala od roz­pra­sza­ją­cych naszą uwa­gę urzą­dzeń, naj­le­piej w wygod­nym miej­scu i uspo­ka­ja­ją­cym oto­cze­niu. Ide­al­ną pro­po­zy­cją dla czy­tel­ni­ków zda­je się być wybu­do­wa­na kil­ka­na­ście lat temu leśna samot­nia, nazwa­na Biblio­te­ką uczo­ne­go (ang. Scholar’s Library).

Sze­ścien­na bry­ła samot­ni być może nie wpa­so­wu­je się ide­al­nie w zale­sio­ną oko­li­cę, na plus jed­nak trze­ba zali­czyć archi­tek­tom, że posta­wi­li na abso­lut­ny mini­ma­lizm, dzię­ki cze­mu budy­nek nie zabu­rza zanad­to este­ty­ki miejsca.

Par­ter Biblio­te­ki uczo­ne­go jest cał­ko­wi­cie odgro­dzo­ny od świa­ta zewnętrz­ne­go gru­by­mi, pozba­wio­ny­mi okien ścia­na­mi. Tam wła­śnie znaj­du­ją się rega­ły z książ­ka­mi. Warun­ki panu­ją­ce w tej czę­ści samot­ni są opty­mal­ne do dłu­go­trwa­łe­go prze­cho­wy­wa­nia woluminów.

Nad biblio­tecz­ną czę­ścią, na pierw­szym pię­trze budyn­ku, znaj­du­je się jasna czy­tel­nia, któ­ra w prze­ci­wień­stwie do par­te­ru nie­mal cał­ko­wi­cie otwie­ra się na las. Ścia­na­mi w czy­tel­ni są po pro­stu gigan­tycz­ne okna, z któ­rych część jest prze­suw­na, umoż­li­wia­jąc łatwy dostęp do świe­że­go powietrza.

Dach samot­ni wspie­ra się na czte­rech kolum­nach prze­cho­dzą­cych przez par­ter i pierw­sze piętro.

Dla pol­skich czy­tel­ni­ków minus jest taki, że Biblio­te­ka uczo­ne­go znaj­du­je się dale­ko za oce­anem. Wybu­do­wa­na zosta­ła w górach Cat­skill w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści sta­nu Nowy Jork w Sta­nach Zjednoczonych.

Za zapro­jek­to­wa­nie i posta­wie­nie budyn­ku odpo­wia­da fir­ma archi­tek­to­nicz­na GLUCK+.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy