Ciekawostki

Najdłuższa książka na świecie! Nie jesteś w stanie jej przeczytać?!

Ponad 9 tysię­cy zło­tych war­ta jest naj­dłuż­sza książ­ka na świe­cie, któ­ra liczy 21 450 stron. Prze­czy­ta­nie jej jest fizycz­nie niemożliwe.

Naj­dłuż­sza książ­ka na świe­cie waży ponad 17 kilo­gra­mów, a dłu­gość jej grzbie­tu to 80 cen­ty­me­trów. Stwo­rzył ją Ilan Mano­uach, któ­ry połą­czył wszyst­kie odcin­ki uka­zu­ją­ce­go się co tydzień od 1997 roku komik­su „One Piece”.

Ilan Mano­uach posta­no­wił stwo­rzyć rzeź­bę komen­tu­ją­cą bran­żę komik­so­wą, ale przy­pad­kiem stwo­rzył naj­dłuż­szą książ­kę w histo­rii. Jej war­tość zosta­ła osza­co­wa­na na 1900 euro, czy­li ponad 9 tysię­cy złotych.

Powsta­ło 50 ponu­me­ro­wa­nych i pod­pi­sa­nych egzem­pla­rzy książ­ki-rzeź­by. Moż­na je kupić onli­ne w JBE Books.

źró­dło jbe

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy