Ekranizacje

Serialowa Kolej podziemna zadebiutuje na Amazon Prime już w maju

Nie­dłu­go po wyda­niu Kolei pod­ziem­nej Col­so­na Whi­te­he­ada ogło­szo­ne zosta­ło, że Bar­ry Jen­kins zain­te­re­so­wa­ny jest prze­nie­sie­niem tej nagro­dzo­nej Pulit­ze­rem powie­ści na medium seria­lo­we. W 2018 Ama­zon Video dało pro­jek­to­wi zie­lo­ne świa­tło, machi­na pro­duk­cyj­na ruszy­ła. Już w maju zoba­czyć będzie­my mogli efek­ty. Zapre­zen­to­wa­ny został też ofi­cjal­ny zwiastun.

Kolej pod­ziem­na opo­wia­da o mło­dej nie­wol­ni­cy Corze, któ­ra w towa­rzy­stwie dzie­lą­ce­go jej los Ceasa­ra podej­mu­je pró­bę uciecz­ki z plan­ta­cji. Ich tro­pem rusza nie­prze­bie­ra­ją­cy w środ­kach Rid­ge­way, dla któ­re­go pochwy­ce­nie zbie­gów, zwłasz­cza Cory, jest spra­wą hono­ru. Jedy­ną nadzie­ją marzą­cych o wol­no­ści nie­wol­ni­ków sta­je się tytu­ło­wa, na wpół mitycz­na kolej podziemna.

Za powieść Col­son Whi­te­he­ad otrzy­mał sze­reg pre­sti­żo­wych nagród, m.in. Pulit­ze­ra czy Natio­nal Book Award.

Show­run­ne­rem i głów­nym sce­na­rzy­stą seria­lu został Bar­ry Jen­kins, twór­ca takich fil­mów jak Gdy­by uli­ca Beale umia­ła mówić czy Moon­li­ght. On też wyre­ży­se­ro­wał wszyst­kie odcin­ki adap­ta­cji. A tych seria­lo­wa Kolej pod­ziem­na liczy sobie dzie­sięć. Wszyst­kie odcin­ki tra­fią na plat­for­mę Ama­zon Pri­me Video 14 maja.

W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Thu­so Mbedu,Aaron Pier­re, Joel Edgerton,Chase W. Dil­lon, Justi­ce Leak i Wil­liam Jack­son Harper.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zwiastuna:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy