Ekranizacje

Krąży już po sieci pierwszy zwiastun nowej ekranizacji Smętarza dla zwierzaków Stephena Kinga

Ste­phen King powieść o sta­rym indiań­skim cmen­ta­rzy­sku zdol­nym przy­wra­cać do życia pocho­wa­nych na nim zmar­łych, choć w nie­co demo­nicz­nej for­mie, napi­sał w 1983 roku. Sześć lat póź­niej powsta­ła pierw­sza jej ekra­ni­za­cja w reży­se­rii Mary Lam­bert. Oczy­wi­ście kine­ma­to­gra­fia cudow­nych lat 80-tych nie obfi­to­wa­ła w spek­ta­ku­lar­ne efek­ty spe­cjal­ne, ale i tak film robił ogrom­ne wra­że­nie. Teraz opo­wieść będzie mogła raz jesz­cze wzbu­dzić strach w widzach. Ste­phen King nadal jest na topie, żyje­my w cza­sach remake’ów, tech­no­lo­gia kom­pu­te­ro­wa pozwa­la robić cuda. Zeszło­rocz­ne To posta­wi­ło poprzecz­kę bar­dzo wyso­ko. Zoba­czy­my czy nowy Smę­tarz dla zwie­rza­ków ją przeskoczy.

Nową wer­sję kul­to­we­go hor­ro­ru Ste­phe­na Kin­ga reży­se­ru­ją Kevin Kolsch i Den­nis Wid­my­er, któ­rzy wcze­śniej pra­co­wa­li przy fil­mie Gwiaz­dy w oczach, sce­na­riusz zaś napi­sa­li David Kaj­ga­nich (Inwa­zja, Nie­na­sy­ce­ni, Ter­ror) i Jeff Buh­ler (Noc­ny pociąg z mię­sem, Night­fly­ers). W głów­nych rolach zoba­czy­my zaś Jaso­na Clarke’a, Amy Seimetz i Joh­na Lithgowa.

Smę­tarz dla zwie­rza­ków opo­wia­da o rodzi­nie, któ­ra prze­pro­wa­dza się do domu na obrze­żach małe­go mia­stecz­ka. Posia­dłość umiej­sco­wio­na jest przy dro­dze, któ­rą czę­sto prze­mie­rza­ją cię­ża­rów­ki. Pobli­ski las skry­wa zaś mrocz­ną tajem­ni­cę powią­za­ną ze sta­rym cmen­ta­rzy­skiem. Praw­dzi­we kło­po­ty zaczy­na­ją się, kie­dy pod koła­mi tira ginie kot nale­żą­cy do rodzi­ny. Pocho­wa­ny na sta­rym cmen­ta­rzu, powra­ca do życia.

Film tra­fi do ame­ry­kań­skich kin w kwiet­niu 2019 roku. W Pol­sce zoba­czy­my go mie­siąc póź­niej. Jest na co cze­kać. Zwia­stun wyglą­da zacnie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy