Felieton

Co przeczytać po obejrzeniu serialu The Crown… i wywiadu z Harrym i Meghan

Ostat­nio aż dwa wyda­rze­nia spra­wi­ły, że bry­tyj­ska rodzi­na kró­lew­ska jest w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia ludzi na całym świe­cie. Pierw­sze doty­czy seg­men­tu roz­ryw­ki: sezon 4. „The Crown” został wyemi­to­wa­ny 3 mie­sią­ce temu. Pew­nie nie tyl­ko my, ale też wie­lu z Was czu­je pust­kę po obej­rze­niu ostat­nie­go odcin­ka. Chcie­li­by­ście zaj­rzeć raz jesz­cze za kuli­sy medial­ne­go splen­do­ru kró­lew­skie­go i zoba­czyć, jak wyglą­da życie w jego cie­niu? Ten arty­kuł jest dla Was.

Dru­gim wyda­rze­niem jest gło­śny wywiad, jakie­go udzie­li­li Har­ry i Meghan Oprze Win­frey, a któ­ry poka­zał rodzi­nę kró­lew­ską od stro­ny, z któ­rej chy­ba jed­nak wole­li­śmy jej nie znać. Bo jak moż­na w dzi­siej­szych cza­sach czuć sym­pa­tię do ludzi, któ­rzy zda­ją się igno­ro­wać takie kwe­stie, jak zdro­wie psy­chicz­ne lub pozwa­la­ją sobie na wypo­wie­dzi suge­ru­ją­ce ich rasi­stow­skie uprzedzenia?

Elż­bie­ta, Filip, Dia­na i Meghan. Zmierzch świa­ta Windsorów”

W tym mie­sią­cu mia­ła miej­sce pre­mie­ra powyż­szej książ­ki, któ­ra jest roz­chwy­ty­wa­na nie tyl­ko z powo­du popu­lar­no­ści seria­lu „The Crown”, ale tak­że wspo­mnia­ne­go wywia­du. Milio­ny ludzi zszo­ko­wa­ły infor­ma­cje nt. rodzi­ny kró­lew­skiej, któ­rych, zda­wa­ło­by się, nikt się nie spodziewał.

Czy aby na pewno?

Z kart książ­ki „Elż­bie­ta, Filip, Dia­na i Meghan. Zmierzch świa­ta Wind­so­rów”, tak samo jak z seria­lu, może­my dowie­dzieć się wie­lu szo­ku­ją­cych infor­ma­cji nt. rodzi­ny kró­lew­skiej (i to ze szcze­gó­ła­mi), któ­ra pró­bo­wa­ła je ukry­wać za bra­ma­mi Pała­cu Buc­kin­gham. Po pozna­niu wie­lu tych szcze­gó­łów, kon­klu­zje z gło­śne­go wywia­du nie szo­ku­ją już tak bar­dzo… Niestety.

Książ­ka Mar­ka Rybar­czy­ka to cie­ka­wy prze­gląd m.in. skan­da­li, któ­re już wcze­śniej dotknę­ły rodzi­nę kró­lew­ską. Czy w ich kon­tek­ście moż­na nadal zakry­wać usta w nie­mym szo­ku na sło­wa wypo­wia­da­ne m.in. przez Meghan? Czy raczej widzi­my tu smut­ną kon­se­kwen­cję powta­rza­ją­cych się historii?

Marek Rybar­czyk
„Elż­bie­ta, Filip, Dia­na i Meghan. Zmierzch świa­ta Windsorów”


śp. księż­na Diana
Jed­nym z naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nych (a z pew­no­ścią w swej tra­ge­dii naj­bar­dziej medial­nych) wyda­rzeń zwią­za­nych z teraź­niej­szą rodzi­ną kró­lew­ską była śmierć księż­nej Dia­ny i szo­ku­ją­cy dla wie­lu wywiad, jakie­go udzie­li­ła przed swo­ją śmier­cią. W cza­sie jego oglą­da­nia mało osób wie­dzia­ło, że księż­na, mat­ka księ­cia Harry’ego, pra­co­wa­ła pota­jem­nie z pisa­rzem A. Mor­to­nem nad swo­ją bio­gra­fią. Nie­któ­rzy recen­zen­ci zarzu­ca­li książ­ce, że jest w niej zbyt dużo powtó­rzeń, i jest w tym tro­chę racji. Ale mimo to zde­cy­do­wa­nie war­to ją przeczytać.

Andrew Mor­ton
„Dia­na. Moja historia”


(ex)Książę Har­ry

Obec­nie jest to naj­bar­dziej medial­na postać rodzi­ny kró­lew­skiej, któ­ra, co jest para­dok­sem, od swo­jej rodzi­ny się odci­na. Nic więc dziw­ne­go, jego peł­na nie­do­po­wie­dzeń histo­ria jest moc­no poru­sza­ją­ca i była taka jesz­cze zanim udzie­lił on wywia­du u Oprah Win­frey. Osie­ro­co­ny przez mat­kę, któ­ra prze­ży­wa­ła podob­ne pro­ble­my, jak po latach jego żona, zbun­to­wa­ny za mło­du, peł­nią­cy woj­sko­wą służ­bę w cza­sie misji w Afga­ni­sta­nie, pod­czas któ­rej musiał swo­je ręce ubru­dzić krwią – w jego przy­pad­ku ksią­żę­ce życie nie wyda­je się aż tak bez­tro­skie i sie­lan­ko­we. Zapew­ne też z tego powo­du poko­cha­ła go opi­nia publicz­na i nawet jego wywiad, mogą­cy zostać ode­bra­ny jako atak na rodzi­nę kró­lew­ską, raczej nie zaszko­dzi jego wizerunkowi.

Bio­gra­fia księ­cia autor­stwa Katie Nicholl ide­al­nie por­tre­tu­je jego życie aż do momen­tu jego gło­śne­go ślu­bu z Meghan.

Katie Nicholl
„Har­ry. Biografia”


Ksią­żę Karol

W Inter­ne­cie nie bra­ku­je komen­ta­rzy, suge­ru­ją­cych, że rasi­stow­ski komen­tarz dot. dziec­ka Harry’ego i Meghan, został wypo­wie­dzia­ny przez księ­cia Karo­la (for­mal­nie następ­cę bry­tyj­skie­go tro­nu), choć nie zosta­ło to przez niko­go bez­sprzecz­nie potwier­dzo­ne. Kim napraw­dę jest ten czło­wiek? By odpo­wie­dzieć sobie na to pyta­nie war­to się­gnąć po jego bio­gra­fię autor­stwa Cathe­ri­ne May­er. Choć pozy­cja ta miej­sca­mi wyda­je się zbyt bar­dzo wybie­lać tytu­ło­we­go boha­te­ra, i bywa dość cięż­ka w odbio­rze, i tak jest dobrym kom­pen­dium wie­dzy na jego temat.

Cathe­ri­ne Mayer
„Ksią­żę Karol. Ser­ce króla”


Kró­lo­wa

Jed­nym z nie­by­wa­łych walo­rów seria­lu „The Crown” jest uka­za­nie, jak Elż­bie­ta II z dyna­stii Wind­so­rów zmu­szo­na była przejść prze­mia­nę z cichej i przez wie­lu uzna­wa­nej za nie­śmia­łą księż­nej do oso­by, któ­ra z dumą, naj­dłu­żej w histo­rii Wiel­kiej Bry­ta­nii, zasia­da na bry­tyj­skim tro­nie. Jej bio­gra­fia autor­stwa Paoli Calvet­ti jest co praw­da bar­dziej zacho­waw­cza niż książ­ka Mar­ka Rybar­czy­ka, ale nie mniej interesująca.

Paola Calvet­ti
„Elż­bie­ta II. Por­tret królowej”


Jeśli zaś inte­re­su­je Was książ­ka, któ­ra nie tyl­ko spor­tre­tu­je bry­tyj­ską monar­chi­nię, ale tak­że poka­że sze­ro­ki kon­tekst w jakim przy­szło jej pano­wać (w tym zaku­li­so­wą poli­ty­kę, cha­rak­ter rzą­dów, z któ­rym wład­czy­ni musia­ła koope­ro­wać), god­ną pole­ce­nia jest pozy­cja pt. „Praw­dzi­wa kró­lo­wa” Andrew Marra.

Andrew Marr
„Praw­dzi­wa królowa”


Kró­lew­ski związek

Jeśli wole­li­by­ście dowie­dzieć się wię­cej na temat nie tyl­ko samej kró­lo­wej, ale jej związ­ku z księ­ciem Fili­pem, ide­al­ną pozy­cją wyda­je się książ­ka Ingrid Seward. War­to dodać, że autor­ka jest oso­bą, mają­cą od lat dostęp do pry­wat­nych krę­gów bry­tyj­skiej monarchii.

Ingrid Seward
„Mój mąż i ja”


Prze­wod­nik po seria­lu „The Crown”

Na sam koniec pole­ca­my dwie, naj­bar­dziej oczy­wi­ste, pozy­cje. Wydaw­nic­two Kobie­ce wyda­ło w naszym kra­ju dwa tomy ofi­cjal­ne­go prze­wod­ni­ka po seria­lu autor­stwa Rober­ta Laceya. Nie było lep­szej oso­by do napi­sa­nia tego dzie­ła, ponie­waż autor był ofi­cjal­nym kon­sul­tan­tem Net­fli­xa w pro­ce­sie two­rze­nia pro­duk­cji. Oba tomy dosko­na­le ją uzupełniają.

Robert Lacey
„The Crown. Ofi­cjal­ny prze­wod­nik po serialu”

Jed­no może­my powie­dzieć na pew­no: praw­dzi­we współ­cze­sne losy bry­tyj­skiej dyna­stii Wind­so­rów nie są tak różo­we i wznio­słe, jak chcia­no by je przed­sta­wiać w mediach. By jed­nak zro­zu­mieć praw­dzi­we obli­cze bry­tyj­skie­go tro­nu, trze­ba zaj­rzeć głę­biej niż w hej­ter­skie komen­ta­rze w Inter­ne­cie. Dobra lite­ra­tu­ra fak­tu to umoż­li­wia – i mamy głę­bo­ką nadzie­ję, że po nią sięgniecie.

Przy­go­to­wał Miko­łaj Kołyszko

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy