Felieton

Tanie czytanie. 10 tys. książek za mniej niż 500 zł!

Kochasz czy­tać, ale bra­ku­je Ci w domu miej­sca na nowe tytu­ły? Rosną­ce ceny ksią­żek zaczy­na­ją przy­pra­wiać Cię o zawrót gło­wy? A może nie chcesz cze­kać kil­ku dni na odbiór zamó­wie­nia z księ­gar­ni? Jeśli tak, to koniecz­nie zobacz spraw­dzo­ny spo­sób na wydaj­ne, szyb­kie i tanie czytanie!

Sku­tecz­ne roz­wią­za­nie na te wszyst­kie bolącz­ki, z któ­ry­mi musi się zmie­rzyć każ­dy miło­śnik ksią­żek, jest bar­dzo pro­ste. Wystar­czy się­gnąć po wspa­nia­łe uzu­peł­nie­nie tra­dy­cyj­nej for­my czy­ta­nia, jakim jest.. e‑czytanie!

Jak możesz na tym zaosz­czę­dzić? I jak tanio kupić książ­ki? Na przy­kła­dzie czyt­ni­ka ebo­oków ink­BO­OK Calyp­so Plus poka­że­my Ci trzy obsza­ry, w któ­rych to urzą­dze­nie nie ma sobie rów­nych. I to z samy­mi korzy­ścia­mi dla Ciebie!

Tanie czy­ta­nie, czy­li oszczęd­ność pieniędzy

Coraz wię­cej nowo­ści wydaw­ni­czych kusi zza witry­ny księ­garń, ale w głę­bi duszy zda­jesz sobie spra­wę, że ceny okład­ko­we poszły zna­czą­co w górę przez rosną­ce kosz­ty papie­ru. Więc jak tanio kupić książki?

W tej sytu­acji masz kil­ka wyjść. Pierw­sze: zamiast kupo­wać – wypo­ży­czać w biblio­te­ce. Dru­gie: ogra­ni­czać ilość wydat­ków na książ­ki, jed­nak wią­żę się to ze zna­czą­cym spad­kiem Two­jej aktyw­no­ści czy­tel­ni­czej. Trze­cie: inwe­sty­cja w zakup czyt­ni­ka ebo­oków to inwe­sty­cja w tanie czytanie.

Dla­cze­go to się opła­ca? Bo to czy­tel­ni­czy wyda­tek, któ­ry zwra­ca się w tem­pie błyskawicznym.

Załóż­my, że śred­nio w cią­gu mie­sią­ca czy­tasz 6 ksią­żek. Każ­da z nich, uśred­nia­jąc ceny okład­ko­we, kosz­tu­je 44,99 zł. Mie­sięcz­ny koszt wyno­si Cię wte­dy 270 zł. Ana­lo­gicz­nie w cią­gu dwóch mie­się­cy wydasz na czy­ta­nie… 540 zł, czy­li to mniej wię­cej tyle ile cena czyt­ni­ka ebo­oków ink­BO­OK Calyp­so Plus razem z etui w pro­mo­cyj­nym zestawie!

Wystar­czy więc lek­tu­ra 12 ksią­żek, by zakup czyt­ni­ka się po pro­stu w cało­ści zwró­cił. A to prze­cież nawet nie począ­tek zalet tego urzą­dze­nia, bo tanie czy­ta­nie na czyt­ni­ku ebo­oków jest napraw­dę nie­dro­gie lub nawet… cał­ko­wi­cie bezpłatne!

Gdzie moż­na czy­tać książ­ki za dar­mo? Na ink­BO­OK Calyp­so Plus! A są na to aż trzy spraw­dzo­ne spo­so­by:

1) kody do biblio­te­ki – wystar­czy aktyw­na kar­ta biblio­tecz­na, któ­ra upo­waż­nia do bez­płat­ne­go ode­bra­nia kodu do takich apli­ka­cji Legi­mi, Empik­GO czy Ebo­ok­po­int­BI­BLIO,

2) dar­mo­we ebo­oki w e‑księgarniach – znaj­dziesz je w zakład­ce Dar­mo­we na stro­nie www każ­dej e‑księgarni takiej jak Publio, Ebo­ok­po­int czy Woblink. By pobrać ebo­oki trze­ba mieć zało­żo­ne kon­to. Z kolei po nie­od­płat­nym ścią­gnię­ciu publi­ka­cji możesz swo­bod­nie czy­tać je w apli­ka­cjach na czyt­ni­ku inkBOOK,

3) e‑książki na dar­mo­wej licen­cji – czyt­ni­ki ink­BO­OK to jedy­ne tego typu urzą­dze­nia na ryn­ku, na któ­rych dzia­ła apli­ka­cja Wol­ne Lek­tu­ry. Od pierw­sze­go uru­cho­mie­nia czyt­ni­ka dosta­jesz dar­mo­wy dostęp do ponad 6 tys. e‑książek!

Jak widzisz, czyt­nik ebo­oków pod wzglę­dem oszczęd­no­ści finan­sów spraw­dza się bar­dzo, bar­dzo dobrze. A jak jest z inny­mi aspektami?

Oszczęd­ność miej­sca a czyt­nik inkBOOK

Lek­ki jak piór­ko 6’ ink­BO­OK Calyp­so Plus waży zale­d­wie 155 gram, dzię­ki cze­mu możesz zabrać go ze sobą dosłow­nie wszędzie.

Kom­pak­to­wy – nie­ca­łe 16 cm wyso­ko­ści, 11 cm sze­ro­ko­ści. Bez naj­mniej­sze­go pro­ble­mu zmie­ści się do toreb­ki, ple­ca­ka czy waliz­ki, co nie ogra­ni­cza Cię w żaden spo­sób – Two­je ulu­bio­ne książ­ki są zawsze pod ręką, gdzie tyl­ko chcesz!

Z czyt­ni­kiem ebo­oków możesz zapo­mnieć o prze­ła­do­wa­nej biblio­tecz­ce, któ­ra led­wo się trzy­ma pod cię­ża­rem nowych ksią­żek. Nie musisz tak­że mar­twić się o dodat­ko­we miej­sce w domu. Wszyst­kie książ­ki miesz­czą się w jed­nym urzą­dze­niu, co jest ogrom­ną oszczęd­no­ścią przestrzeni!

To zasłu­ga nie tyl­ko kom­pak­to­we­go roz­mia­ru, ale tak­że pamię­ci wewnętrz­nej. ink­BO­OK Calyp­so Plus to 16 GB, co daje nawet do 10 tys. ksią­żek na jed­nym urzą­dze­niu! Gdy­by jed­nak było to dla Cie­bie za mało… dzię­ki kar­cie SD możesz powięk­szyć pamięć czyt­ni­ka o dodat­ko­we 32 GB.

Cała biblio­te­ka mie­ści Ci się w kie­sze­ni. Czy to nie jest pięk­ne? Jed­no urzą­dze­nie tysią­ce ksią­żek i dostęp do wie­lu kata­lo­gów, dzię­ki dedy­ko­wa­nym apli­ka­cjom. Tanie czy­ta­nie od ręki!

Czyt­nik ebo­oków to oszczęd­ność Two­je­go czasu

Naj­cen­niej­sze, co mamy to czas. W szcze­gól­no­ści ten wol­ny, kie­dy może­my swo­bod­nie i bez prze­szkód oddać się swo­im hob­by. Dla­te­go war­to szu­kać roz­wią­zań, któ­re wyge­ne­ru­ją nam go jesz­cze więcej!

Z pomo­cą ponow­nie przy­cho­dzi ink­BO­OK Calyp­so Plus. W jaki spo­sób? Otóż korzy­sta­nie z czyt­ni­ka ebo­oków daje Ci:

łatwą dostęp­ność do ebo­oków – z pozio­mu kom­pu­te­ra, a nawet i same­go urzą­dze­nia,
przed­pre­mie­ry – czy­tasz jesz­cze szyb­ciej niż wer­sję papie­ro­wą,
pre­mie­ry od razu na urzą­dze­niu – nie musisz cze­kać kil­ka dni na prze­sył­kę z księ­gar­ni,
brak koniecz­no­ści zapi­sów – nie musisz wpi­sy­wać się na listy ocze­ku­ją­cych w biblio­te­ce na jedy­ny dostęp­ny egzem­plarz dane­go tytu­łu,
szyb­ko, łatwo i przy­jem­nie – kli­kasz i od razu masz książ­kę na czyt­ni­ku, całość zaj­mu­je kil­ka chwil,
cały kata­log na wycią­gnię­cie ręki – nie musisz cho­dzić do księ­garń, tra­cić cza­su na sta­nie w kolej­kach, prze­glą­da­niu półek, by final­nie dowie­dzieć się, że książ­ka, któ­rą szu­kasz, fak­tycz­nie jest dostęp­na – ale na zamówienie.

Zaosz­czę­dzo­ny czas możesz spę­dzić na czy­ta­niu swo­ich ulu­bio­nych ksią­żek, wydaw­ni­czych przed­pre­mier, nowo­ści i best­sel­le­rów. Pod­łą­czasz czyt­nik ink­BO­OK do sie­ci i korzy­stasz z dostę­pu do czy­tel­ni­czych e‑zasobów.

Jakie jesz­cze korzy­ści z e‑czytania?

Tanie czy­ta­nie to głów­na zale­ta, jed­nak jak już wspo­mnie­li­śmy – nie jedy­na. Dzię­ki czyt­ni­ko­wi ebo­oków ink­BO­OK Calyp­so Plus dosta­jesz o wie­le, wie­le więcej.

To małe, lek­kie i kom­pak­to­we urzą­dze­nie to przede wszystkim:

ekran E Ink Car­ta, któ­ry nie odbi­ja świa­tła, dzię­ki cze­mu możesz czy­tać w peł­nym słoń­cu, bez męcze­nia wzro­ku,
doświe­tle­nie ekra­nu, co pozwa­la Ci na wie­czor­ne czy­ta­nie bez roz­pra­sza­nia ludzi wko­ło, ponie­waż dio­dy LED oświe­ca­ją tyl­ko ekran,
obsłu­ga apli­ka­cji takich jak Legi­mi, Empik­Go, Publio, Ebo­ok­po­int, Wat­t­pad, Wol­ne Lek­tu­ry, Audio­te­ka, Sto­ry­tel i wie­le innych,
obsłu­ga wszyst­kich naj­po­pu­lar­niej­szych for­ma­tów, w tym epub, mobi, a nawet PDF,
ebo­oki, ale tak­że audio­bo­oki, któ­re słu­chasz dzię­ki słu­chaw­kom bez­prze­wo­do­wym połą­czo­nym za pomo­cą Blu­eto­otha do czyt­ni­ka,
brak reklam i roz­pra­sza­czy – nic nie prze­szka­dza Ci w trak­cie lek­tu­ry ulu­bio­nych ksią­żek,
funk­cja „Wyślij na ink­BO­OKa” – bez­prze­wo­do­we prze­sy­ła­nie pli­ków na czyt­nik za pomo­cą e‑maila,
● per­so­na­li­za­cja stro­ny – funk­cja dosto­so­wa­nia roz­mia­ru czcion­ki, inter­li­nii, aka­pi­tów do swo­ich czy­tel­ni­czych upodo­bań,
per­so­na­li­za­cja wyświe­tla­cza – możesz usta­wić na nim, co tyl­ko chcesz – dzię­ki cze­mu Twój czyt­nik nabie­rze oso­bi­ste­go charakteru.

Korzy­ści, jakie nie­sie ze sobą e‑czytanie, odczu­jesz już od pierw­sze­go uru­cho­mie­nia czyt­ni­ka. Wystar­czy, że dasz sobie szan­sę na wypró­bo­wa­nie nowe­go spo­so­bu, jakim są ebo­oki i audiobooki.

Z począt­ku może wyda­wać Ci się nie­co­dzien­ny, jed­nak po krót­kim cza­sie prze­ko­nasz się, że ofe­ru­je Ci ogrom korzy­ści, któ­rych jed­nak nie da Ci tra­dy­cyj­na książka.

ink­BO­OK, czy­li Two­je roz­wią­za­nie na tanie czytanie!

Czyt­nik ebo­oków ink­BO­OK to urzą­dze­nie stwo­rzo­ne przez pol­skie­go pro­du­cen­ta z myślą o wszyst­kich czy­tel­ni­kach, któ­rzy kocha­ją książki.

Korzy­sta­jąc z czyt­ni­ka nie musisz wyklu­czać tra­dy­cyj­nej for­my czy­ta­nia. Jed­nak z pew­no­ścią war­to spró­bo­wać otwo­rzyć się na to, co ofe­ru­je nam tech­no­lo­gia. A to przede wszyst­kim oszczęd­ność miej­sca, cza­su i co naj­waż­niej­sze – pieniędzy.

Dzię­ki temu nie musisz rezy­gno­wać ze swo­je­go hob­by pomi­mo rosną­cych cen okład­ko­wych, bra­ku prze­strze­ni w miesz­ka­niu czy ogra­ni­czo­ne­go cza­su w cią­gu dnia. ink­BO­OK Calyp­so Plus to wspa­nia­łe uzu­peł­nie­nie tra­dy­cyj­nej for­my czy­ta­nia, któ­re daje Ci to, co naj­lep­sze i to w dużo niż­szej cenie.

W obec­nie panu­ją­cych warun­kach e‑czytanie się po pro­stu opła­ca i to nie tyl­ko Tobie, ale też Two­im naj­bliż­szym. Zasta­na­wiasz się, czy kupić czyt­nik na pre­zent? A może sam chcesz wypró­bo­wać te wszyst­kie możliwości?

Już teraz sko­rzy­staj z wyjąt­ko­wej oka­zji na tanie czy­ta­nie – z oka­zji Black Fri­day wszyst­kie kolo­ry czyt­ni­ka ink­BO­OK Calyp­so Plus w naj­niż­szej moż­li­wej cenie 499 zł!

Pamię­taj, to koszt zale­d­wie 10 ksią­żek, a moż­li­wo­ści, jakie daje Ci czyt­nik ebo­oków, są nieograniczone!

Artykuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy