Aktualności

Księgarze wciąż bez rządowej pomocy

W maju zeszłe­go roku odby­ło się posie­dze­nie spe­cjal­nie powo­ła­ne­go zespo­łu anty­kry­zy­so­we­go do spraw ryn­ku książ­ki. Jego celem było wypra­co­wa­nie stra­te­gii polep­sze­nia kon­dy­cji bran­ży lite­rac­kiej. Jed­na z postu­lo­wa­nych pro­po­zy­cji doty­czy­ła wspar­cia dla księ­garń. Tego nie­ste­ty nadal się nie docze­ka­li­śmy. Kolej­ne księ­gar­nie bory­ka­ją się z coraz poważ­niej­szy­mi problemami.

Pan­de­mia i zwią­za­ne z pró­ba­mi hamo­wa­nia roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by obostrze­nia wpły­wa­ją nega­tyw­nie na gospo­dar­kę kra­ju. Wie­le branż cał­ko­wi­cie zosta­ło pozba­wio­nych docho­dów, przed­się­bior­stwa z innych gałę­zi ryn­ku zara­bia­ją tak nie­wiel­kie pie­nią­dze, że nie są w sta­nie się utrzy­mać. W celu udzie­le­nia pomo­cy takim fir­mom powsta­ła tar­cza anty­kry­zy­so­wa. Nie­ste­ty na liście pod­mio­tów obję­tych wspar­ciem nie znaj­dzie­my punk­tów ofe­ru­ją­cych deta­licz­ną sprze­daż ksią­żek. Tym samym księ­gar­nie, któ­rych klien­ci zmu­sze­ni byli pozo­sta­wać w domu, bory­ka­ją się z poważ­ny­mi pro­ble­ma­mi finansowymi.

Jed­nym z takich miejsc, któ­re­go ist­nie­nie zna­la­zło się pod zna­kiem zapy­ta­nia jest war­szaw­ska księ­gar­nia Atlas. Celem prze­trwa­nia jej wła­ści­ciel, Tade­usz Prze­śla­kie­wicz, zmu­szo­ny był roz­sze­rzyć asor­ty­ment o pro­duk­ty nie za bar­dzo zwią­za­ne z książ­ka­mi. I tak w Atla­sie czy­tel­ni­cy zaopa­trzyć się mogą na przy­kład w… her­ba­tę ze Sri Lanki.

W roz­mo­wie z Money.pl Tade­usz Przy­śla­kie­wicz mówił, że bar­dzo liczył na ulgę podat­ko­wą, jed­nak po dwóch mie­sią­cach ocze­ki­wa­nia na roz­pa­trze­nie wnio­sku odmó­wio­no mu takiej opcji. Urząd Skar­bo­wy po prze­ana­li­zo­wa­niu docho­dów księ­gar­ni Atlas stwier­dził, że prze­cież pan Prze­śla­kie­wicz jest w sta­nie uiścić całą należ­ność. To, że potrzeb­ne są też pie­nią­dze na opła­ty czyn­szo­we, kadro­we i ope­ra­cyj­ne zna­cze­nia już nie miało.

Por­tal Money.pl dowie­dział się, że w tema­cie pomo­cy bran­ży księ­gar­skiej coś się zno­wu zaczę­ło dziać. Tym razem w przed­się­wzię­cie włą­czy­ło się Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Trwa­ją roz­mo­wy nad for­mą i zakre­sem pomocy.

W Insty­tu­cie Książ­ki są obec­nie pro­wa­dzo­ne pra­ce nad powo­ła­niem nowe­go pro­gra­mu wspar­cia dla bran­ży księ­gar­skiej. O szcze­gó­łach będzie­my infor­mo­wać na póź­niej­szym eta­pie. Pro­jekt pro­gra­mu musi też zostać zatwier­dzo­ny przez mini­stra kul­tu­ry, sko­men­to­wał Łukasz Jaroc­ki, rzecz­nik Insty­tu­tu Książki.

źró­dło money.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy