Aktualności Ekranizacje

Ben Affleck bierze się za adaptację młodzieżowej powieści Shannon Messenger

Mło­dzie­żo­wa seria, któ­rej boha­ter­ką jest nasto­let­nia tele­pat­ka Sophie Foster z każ­dym kolej­nym tomem zysku­je na popu­lar­no­ści. Shan­non Mes­sen­ger do tej pory wyda­ła osiem głów­nych powie­ści cyklu, dodat­ko­wo w zeszłym roku uka­za­ła się spe­cjal­na książ­ka, ozna­czo­na numer­kiem 8,5. Ofi­cjal­ne dane poda­ją, że sprze­da­ło się już 2,5 milio­na egzem­pla­rzy serii na całym świe­cie. Nie­daw­no poja­wi­ły się infor­ma­cje, że Disney szy­ku­je kino­wą ekra­ni­za­cję pierw­sze­go tomu.

W Pol­sce seria uka­zu­je się pod tytu­łem Zagi­nio­ne mia­sta. Pierw­sza książ­ka z cyklu, Straż­nicz­ka, wyda­na zosta­ła u nas w 2019, sie­dem lat po debiu­cie powie­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Do dziś na język pol­ski prze­tłu­ma­czo­ne zosta­ły jesz­cze dwa kolej­ne tomy: Wygna­nie Nad­pło­mień.

W Straż­nicz­ce czy­tel­ni­kom przed­sta­wio­na zosta­je postać Sophie Foster, dziew­czy­ny, któ­ra potra­fi czy­tać innym w myślach. Kie­dy pozna­je Fit­za, tajem­ni­cze­go chło­pa­ka obda­rzo­ne­go iden­tycz­ną zdol­no­ścią, całe jej życie wywra­ca się do góry noga­mi. Przede wszyst­kim Sophie dowia­du­je się, że świat ludzi nie jest tak napraw­dę jej domem, dziew­czy­na przy­na­le­ży do świa­ta Zagi­nio­nych Miast. Klu­czem do prze­trwa­nia są sekre­ty głę­bo­ko ukry­te w jej pamię­ci. Musi je jak naj­szyb­ciej wydo­być, a jed­no­cze­śnie chro­nić przed zaku­sa­mi innych.

Na zle­ce­nie Disneya powstać ma fil­mo­wa adap­ta­cja powie­ści. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ny został Ben Affleck, któ­ry peł­nić ma rolę reży­se­ra, sce­na­rzy­sty i pro­du­cen­ta. W pisa­niu sce­na­riu­sza part­ne­ro­wać będzie mu Kate Grit­mon (Dla niej wszyst­ko, Gra o tron).

Pro­jekt znaj­du­je się aktu­al­nie na bar­dzo wstęp­nym eta­pie produkcji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy