Sprawdzasz tag

Ben Affleck

Aktualności Ekranizacje

Ben Affleck bierze się za adaptację młodzieżowej powieści Shannon Messenger

Mło­dzie­żo­wa seria, któ­rej boha­ter­ką jest nasto­let­nia tele­pat­ka Sophie Foster z każ­dym kolej­nym tomem zysku­je na popu­lar­no­ści. Shan­non Mes­sen­ger do tej pory wyda­ła osiem głów­nych powie­ści cyklu, dodat­ko­wo w zeszłym roku uka­za­ła się spe­cjal­na książ­ka, ozna­czo­na numer­kiem 8,5. Ofi­cjal­ne dane poda­ją, że sprze­da­ło się już 2,5 milio­na egzem­pla­rzy serii na całym świe­cie. Nie­daw­no poja­wi­ły się infor­ma­cje, że Disney szy­ku­je kino­wą ekra­ni­za­cję pierw­sze­go tomu. Czy­taj dalej

-->