Aktualności

Nie żyje Wawrzyniec Podrzucki

Waw­rzy­niec Pod­rzuc­ki, pisarz scien­ce fic­tion, publi­cy­sta i nauko­wiec, naj­bar­dziej zna­ny w świe­cie lite­rac­kim z impo­nu­ją­ce­go cyklu Ygg­dra­sill zmarł nagle 7 stycz­nia w Kra­ko­wie. Miał 58 lat. O śmier­ci pisa­rza poin­for­mo­wa­ła żona.

Uro­dził się w 1962 w Gli­wi­cach. Stu­dio­wał na Wydzia­le Bio­lo­gii i Nauk o Zie­mi na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, po czym roz­po­czął karie­rę nauko­wą. Zaj­mo­wał się mię­dzy inny­mi zagad­nie­nia­mi bio­lo­gicz­nej ochro­ny roślin, mole­ku­lar­nym pod­ło­żem nowo­two­rów czy mecha­ni­zma­mi regu­lu­ją­cy­mi funk­cjo­no­wa­nie gene­tycz­nej maszy­ne­rii komórkowej.

Lite­rac­ko debiu­to­wał dopie­ro w 2003 roku. Wte­dy wła­śnie uka­zał się pierw­szy tom try­lo­gii scien­ce fic­tion Ygg­dra­sill. Kolej­ne czę­ści wyda­wa­ne były w 2004 i 2010. Uśpio­ne archi­wum, Kosmicz­ne ziar­na i Mosty wszech­zie­le­ni uzna­wa­ne są w pol­skim śro­do­wi­sku fan­ta­stów za jed­no z naj­lep­szych doko­nań współ­cze­snej fan­ta­sty­ki nauko­wej. Pisał rów­nież opo­wia­da­nia, któ­re były publi­ko­wa­ne w róż­nych perio­dy­kach i anto­lo­giach. W mie­sięcz­ni­ku „Nowa Fan­ta­sty­ka” uka­zy­wa­ły się jego arty­ku­ły publicystyczne.

Wydaw­nic­two Power­graph roz­ma­wia­ło z Waw­rzyń­cem Pod­rzuc­kim o nowej książ­ce. Nie­ste­ty pro­jek­tu nie uda­ło się sfinalizować.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy