Sprawdzasz tag

Runa

Aktualności

Nie żyje Wawrzyniec Podrzucki

Waw­rzy­niec Pod­rzuc­ki, pisarz scien­ce fic­tion, publi­cy­sta i nauko­wiec, naj­bar­dziej zna­ny w świe­cie lite­rac­kim z impo­nu­ją­ce­go cyklu Ygg­dra­sill zmarł nagle 7 stycz­nia w Kra­ko­wie. Miał 58 lat. O śmier­ci pisa­rza poin­for­mo­wa­ła żona. Czy­taj dalej

-->