Aktualności

Najlepsze książki historyczne przecenione nawet do 45%!

Jeśli lubisz książ­ki trak­tu­ją­ce o praw­dzi­wej histo­rii, a któ­re wcią­ga­ją bar­dziej niż best­sel­le­ro­we powie­ści, defi­ni­tyw­nie powi­nie­neś zapo­znać się z ostrą aktu­al­ną pro­mo­cją Woblin­ka. Omó­wie­nie wszyst­kich 75 tytu­łów, któ­re tam się znaj­du­ją, prze­kra­cza nasze skrom­ne moż­li­wo­ści, ale posta­no­wi­li­śmy wybrać pięć, naszym zda­niem, naj­cie­kaw­szych z nich, bez zna­jo­mo­ści któ­rych nie moż­na nazy­wać się miło­śni­kiem histo­rii. Wśród nich znaj­du­je się naj­now­sza szo­ku­ją­ca i kon­tro­wer­syj­na książ­ka Timo­thy­’e­go Sny­de­ra “Dro­ga do nie­wol­no­ści”. Choć pozy­cja ta ma pre­mie­rę dopie­ro 27 lute­go, już dziś moż­na ją kupić w wer­sji ebookowej.


Wiktor Suworow

Lodołamacz

Suwo­row nale­ży do gro­na naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych żyją­cych pisa­rzy. Jest jed­nym z naj­waż­niej­szych kro­ni­ka­rzy i komen­ta­to­rów histo­rii pierw­szej poło­wy XX wie­ku. Pisarz w mło­do­ści słu­żył w armii sowiec­kiej oraz woj­sko­wym wywia­dzie radziec­kim. Był jed­nym z dowód­ców wojsk Ukła­du War­szaw­skie­go, któ­re doko­na­ły inwa­zji na Cze­cho­sło­wa­cję w 1968 roku. Póź­niej słu­żył jako jako pra­cow­nik GRU w Szwaj­ca­rii. Stam­tąd, w 1978 roku, uciekł do Wiel­kiej Bry­ta­nii. Od tam­tej pory pisze książ­ki poświę­co­ne głów­nie histo­rii II woj­ny świa­to­wej. W swo­im best­sel­le­ro­wym “Lodo­ła­ma­czu” wysnu­wa teo­rię, że to Zwią­zek Radziec­ki w głów­nej mie­rze odpo­wie­dzial­ny jest za naj­więk­szej woj­ny w dzie­jach ludz­ko­ści. Na Suwo­ro­wie, za uciecz­kę ze służ­by oraz dzia­ła­nie na nie­ko­rzyść Związ­ku Radziec­kie­go, do dziś cią­ży wyrok śmier­ci, na któ­ry został ska­za­ny przez Kole­gium Woj­sko­we Sądu Naj­wyż­sze­go ZSRR. Wyrok nigdy nie został umorzony.

Timo­thy Snyder

O tyranii. 20 lekcji z XX wieku

Timo­thy Sny­der jest jed­nym z naj­cie­kaw­szych współ­cze­snych auto­rów lite­ra­tu­ry histo­rycz­nej. Jest spe­cja­li­stą zaj­mu­ją­cym się głów­nie histo­rią XX wie­ku, szcze­gól­nie Euro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej. Nie­daw­no wystą­pił w doku­men­cie Net­fli­xa wypro­du­ko­wa­nym przez Leonar­do DiCa­prio o pol­skim arty­ście Sta­ni­sła­wie Szu­kal­skim. W 2017 roku w Pol­sce uka­za­ła się jego gło­śna książ­ka “O tyra­nii. 20 lek­cji z XX wie­ku”, w któ­rej ana­li­zu­je współ­cze­sne ten­den­cje spo­łecz­ne i poli­tycz­ne przez pry­zmat tota­li­tar­nych i wojen­nych losów Euro­py ubie­głe­go wie­ku. Sny­der prze­strze­ga przed rodzą­cy­mi się nacjo­na­li­zma­mi, utra­tą kon­tro­li nad wol­no­ścią oso­bi­stą. Sny­der pisze tak­że o tym, jakie są kon­se­kwen­cje bier­no­ści, daje wska­zów­ki, jak współ­cze­śnie moż­na wal­czyć o to, by histo­ria nie zato­czy­ła kręgu.

Wię­cej o książ­ce pisa­li­śmy w cyklu “Czy­ta­nie dla zabie­ga­nych” na por­ta­lu Czy­taj PL.

Andrzej Chwal­ba

1919. Pierwszy rok wolności

Andrzej Chwal­ba jest uzna­nym pol­skim histo­ry­kiem, pro­fe­so­rem Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, nie­gdyś pro­rek­to­rem tej uczel­ni (1999–2005). Zaj­mu­je się głów­nie histo­rią XIX wie­ku oraz histo­rią Kra­ko­wa. W swo­jej naj­now­szej książ­ce pisze jed­nak o XX wie­ku, a kon­kret­nie o jed­nym z naj­waż­niej­szych lat dla histo­rii Pol­ski, cho­ciaż czę­sto pomi­ja­nym w kon­tek­ście dys­ku­sji o losach Euro­py Środ­ko­wej. Co praw­da I woj­na świa­to­wa zakoń­czy­ła się w 1918 roku to tak napraw­dę Pol­ska zaczę­ła odczu­wać skut­ki odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści dopie­ro w roku 1919. Trze­ba pamię­tać, że Pol­ski nie było na mapie przez 123 lata, a ludzi odpo­wie­dzial­nych za odbu­do­wę pol­skiej pań­stwo­wo­ści cze­ka­ło połą­cze­nie jej trzech czę­ści, pozo­sta­ją­cych przez wie­le lat pod trze­ma róż­ny­mi zabo­ra­mi z odmien­ną admi­ni­stra­cją, woj­sko­wo­ścią i służ­ba­mi porząd­ko­wy­mi. Na dro­dze sta­ły zatem róż­ni­ce języ­ko­we, tech­no­lo­gicz­ne, spo­łecz­ne i ekonomiczne.

Książ­ka przy­wo­dzi na myśl dwie inne pozy­cje poświę­co­ne “nie­ty­po­wym” okre­som histo­rycz­nym. “1913. Rok przed burzą” Flo­ria­na Illie­sa to opo­wieść o roku poprze­dza­ją­cym datę wybu­chu pierw­szej woj­ny świa­to­wej, a “1947. Świat zaczy­na się teraz” Eli­sa­beth Åsbrink odsła­nia kuli­sy odra­dza­nia się świa­ta po naj­więk­szej woj­nie w histo­rii świata.

Nor­man Davies

Orzeł biały. Czerwona gwiazda”

Pomi­mo, że Nor­man Davies zna­ny jest głów­nie z tak monu­men­tal­nych dzieł, jak „Euro­pa”, „Boże Igrzy­sko” czy „Zagi­nio­ne kró­le­stwa”, to żaden z wymie­nio­nych tytu­łów tak mnie nie wcią­gnął i tak nie zawład­nął moją wyobraź­nią, jak pierw­sza napi­sa­na przez nie­go książka.

Dzie­je woj­ny pol­sko-bol­sze­wic­kiej nie są tymi, któ­re jakoś szcze­gól­nie elek­try­zu­ją Pola­ków. Odno­szę wra­że­nie, że znacz­nie wię­cej uwa­gi przy­kła­da­my do naszych tra­gicz­nych losów w cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej, w okre­sie rodze­nie się Soli­dar­no­ści, w dobie XIX-wiecz­nych powstań czy nawet Rzecz­po­spo­li­tej Szlacheckiej.

Jak bar­dzo ten brak zain­te­re­so­wa­nia jest nie­zro­zu­mia­ły, prze­ko­nał mnie Davies za spra­wą swo­jej książ­ki „Orzeł bia­ły. Gwiaz­da czer­wo­na”. Co szcze­gól­nie mi się spodo­ba­ło, histo­ryk kon­flikt pol­sko-bol­sze­wic­kie­go pre­zen­tu­je z wszyst­kich moż­li­wych stron, szcze­gól­nie duży nacisk kła­dąc na spor­tre­to­wa­nie wszyst­kich waż­nych poli­tycz­nych gra­czy każ­dej ze stron kon­flik­tu. Jaką­kol­wiek sym­pa­tią bądź anty­pa­tią byśmy ich darzy­li, jed­ne­go nie moż­na im odmó­wić – zarów­no po stro­nie pol­skiej, jak i radziec­kiej przy­wód­cy byli posta­cia­mi niezwykłymi.

Davies nigdy nie zado­wa­lał się pre­zen­ta­cją suchych fak­tów. W swo­jej książ­ce przy­ta­cza listy i pamięt­ni­ki żoł­nie­rzy z obu fron­tów – a wie­le z nich pisa­nych jest napraw­dę pięk­nym, lite­rac­kim języ­kiem. Książ­kę czy­ta się jak pory­wa­ją­cą powieść.

Jak­by tego było mało, na Woblin­ku może­my ją zaku­pić w dwóch elek­tro­nicz­nych wer­sjach: zwy­kłe­go ebo­oka oraz mul­ti­me­dial­ne­go, któ­ry oprócz tek­stu zawie­ra m.in. ani­ma­cje przed­sta­wia­ją­ce sytu­ację na fron­cie oraz mapy zaim­ple­men­to­wa­ne w nie­by­wa­łej jak na druk dużej rozdzielczości.

Sam Nor­man Davies pre­fe­ru­je wła­śnie to dru­gie wyda­nie swo­je­go dzieła.

Timo­thy Snydera

Droga do niewolności”

W cie­ka­wych cza­sach przy­szło nam żyć, gdy miło­śni­cy ponu­rej dys­to­pii… nawet nie muszą się­gać po fik­cje. Wystar­czy, że uważ­nie oglą­da­ją wiadomości.
Prze­sa­dzam? Wg Timothy’ego Sny­de­ra bynaj­mniej. W swo­jej naj­now­szej książ­ce poka­zu­je on, że coś w dzie­jach świa­ta poszło nie tak, jak powin­no. Ide­ałem zachod­niej cywi­li­za­cji, a za nią de fac­to więk­szość świa­ta zda­wa­ło się dąże­nie do wolności.

Wie­lu ludziom wyda­wa­ło się, że kres Zim­nej Woj­ny zapo­cząt­ku­je roz­kwit demo­kra­cji na całym świe­cie. Tym­cza­sem zmia­ny nie wyda­wa­ły się ani praw­dzi­we, ani trwa­łe. Za cza­sów rzą­dów Puti­na auto­ry­ta­ryzm wró­cił do Rosji na sta­łe. Dużo cza­su nie zaję­ło, gdy stwo­rzył on nie­zwy­kle sku­tecz­ną broń, któ­ra sku­tecz­nie sie­je nie­po­kój i nie­zgo­dę w świe­cie zachodnim.

Nacjo­na­li­ści, sepa­ra­ty­ści, rady­ka­ło­wie i kasta naj­bo­gat­szych z pomo­cą cybe­rar­mii dyk­ta­to­ra z Krem­la oraz chci­wych zachod­nich tech­no­kra­tów potra­fią sku­tecz­nie zago­spo­da­ro­wać nie­za­do­wo­le­nie – wyda­wa­ło­by się – doj­rza­łych i odpor­nych na popu­lizm zachod­nich społeczeństw.

Timo­thy Sny­der jest ame­ry­kań­skim pro­fe­so­rem, ale w swo­jej książ­ce nie­zwy­kle dużo uwa­gi poświę­ca tak­że Pol­sce i geo­gra­ficz­nie bar­dzo nam bli­skiej Ukrainy.

Ofi­cjal­na pre­mie­ra książ­ki będzie­cie mieć miej­sce 27 lute­go, ale już dziś moż­na zaku­pić ją w wer­sji ebo­oko­wej na Woblink.com.

Timo­thy Sny­der będzie gościem obcho­dów 60-lecia Wydaw­nic­twa Znak. 6 mar­ca w Muzeum POLIN, odbę­dzie się deba­ta pod tytu­łem Histo­ria jutra z jego udzia­łem oraz Nata­lii Hatal­skiej, Agniesz­ki Hol­land i Nor­ma­na Davie­sa. Jeśli jesteś miło­śni­kiem histo­rii, nie powi­nie­neś prze­ga­pić tej okazji!

Wymie­ni­li­śmy zale­d­wie 5 naszym zda­niem naj­cie­kaw­szych ksią­żek, ale na Woblin­ku do 26 lute­go trwa pro­mo­cja, w któ­rej znaj­dzie­my jesz­cze 75 innych best­sel­le­ro­wych pozy­cji prze­ce­nio­nych do 45%!

Miko­łaj Kołyszko

Jakub Kra­sny

Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy