Ekranizacje Zapowiedzi

HBO potwierdziło produkcję trzeciego sezonu Mrocznych materii

Wkrót­ce koń­ca dobie­gnie emi­sja dru­gie­go sezo­nu pro­du­ko­wa­ne­go przez Bad Wolf i New Line Pro­duc­tions seria­lu Mrocz­ne mate­rie. Ostat­ni odci­nek do obej­rze­nia będzie już 28 grud­nia. Tym­cza­sem HBO zamó­wi­ło nakrę­ce­nie trze­cie­go i zara­zem final­ne­go sezo­nu. Pierw­sze dwa opo­wia­da­ły fabu­łę opi­sa­ną przez Phi­li­pa Pul­l­ma­na w Zorzy polar­nejDeli­kat­nym nożu. Koń­co­wy sezon będzie adap­ta­cją trze­cie­go tomu try­lo­gii, zaty­tu­ło­wa­ne­go Bursz­ty­no­wa lune­ta.

Mrocz­ne mate­rie to jed­na z naj­słyn­niej­szych serii fan­ta­stycz­nych, nie­rzad­ko sta­wia­na u boku Wład­cy pier­ście­ni. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi są Lyra i Will, któ­rzy prze­mie­rza­jąc świa­ty rów­no­le­głe, sta­ra­ją się uwol­nić ludz­kość od trwa­ją­ce­go wie­ki znie­wo­le­nia reli­gij­ne­go. W trze­ciej czę­ści cze­ka ich podróż do mrocz­nej kra­iny, z któ­rej nikt nigdy nie wrócił.

Prze­nie­sie­nie epic­kiej, mister­nie skon­stru­owa­nej i istot­nej kul­tu­ro­wo twór­czo­ści Phi­li­pa Pul­l­ma­na do tele­wi­zji było dla nas ogrom­nym przy­wi­le­jem. Dzię­ku­je­my naszym nie­sa­mo­wi­tym part­ne­rom z BBC i całe­mu zespo­ło­wi Bad Wolf za ich wyjąt­ko­wą pra­cę przy pierw­szych dwóch sezo­nach. Nie może­my się docze­kać zwień­cze­nia try­lo­gii z ostat­nim eta­pem podró­ży Lyry, powie­dzia­ła Fran­ce­sca Orsi, wice­pre­zes zarzą­du HBO.

Pro­duk­cja trze­cie­go sezo­nu ma ruszyć w 2021 w Car­diff w Walii. Nad sce­na­riu­szem pra­cu­je Jack Thor­ne i jego zespół. W rolach głów­nych ponow­nie zoba­czy­my Daf­ne Keen (Lyra Bela­cqua) i Ami­ra Wil­so­na (Will Par­ry). Wię­cej szcze­gó­łów będzie poja­wiać się na bie­żą­co w przy­szłym roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy