Aktualności

Kacen Callender z World Fantasy Award. Przyznano prestiżowe nagrody

World Fan­ta­sy Award to obok HugoNebu­li naj­waż­niej­sze nagro­dy dla auto­rów fan­ta­sty­ki. Gala World Fan­ta­sy 2020 odby­ła się w sieci.

World Fan­ta­sy Award przy­zna­no ośmiu oso­bom. Naj­waż­niej­sza kate­go­ria to oczy­wi­ście nagro­da dla naj­lep­szej powie­ści (tekst powy­żej 40 tys. słów).

Naj­lep­szą powie­ścią oka­za­ła się „Queen of the Conqu­ered” (Kró­lo­wa zwy­cię­żo­nych), któ­rą napi­sa­ło mło­de auto­rzę Kacen Cal­len­der (Kacen Cal­len­der jest oso­bą nie­bi­nar­ną, korzy­sta­my z jed­nej z form odmia­ny pro­po­no­wa­nych przez Słow­nik Neu­tra­ty­wów Języ­ka Pol­skie­go oraz Zaimki.pl).

Głów­ną boha­ter­ką „Queen of the Conqu­ered” jest pocho­dzą­ca ze szla­chec­kiej rodzi­ny Sigo­ur­ney Rose, któ­ra w dzie­ciń­stwie widzia­ła, jak część jej rodu zosta­ła znie­wo­lo­na, a resz­ta – wymor­do­wa­na. Ponie­waż wła­da mocą kon­tro­lo­wa­nia umy­słów, po latach posta­na­wia zemścić się za swo­je krzyw­dy i pró­bu­je prze­jąć wła­dzę na archi­pe­la­gu (sty­li­zo­wa­nym na Wyspy Kara­ib­skie)… ale odkry­wa, że nie tyl­ko ona szu­ka władzy.

Pozo­sta­li nominowani:
* Alix E. Har­row za „Dzie­sięć tysię­cy drzwi”
* Ann Lec­kie za „The Raven Tower”
* Tam­syn Muir za „Gide­on the Ninth”
* Yoko Oga­wa za „The Memo­ry Police”

Poni­żej pre­zen­tu­je­my peł­ną listę nagro­dzo­nych oraz nominowanych.

CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI:
* Rowe­na Morrill
* Karen Joy Fowler

*

NAJLEPSZA NOWELA (tekst od 10 tys. do 40 tys. słów)
Emi­ly Tesh za „Silver in the Wood”

Nomi­no­wa­ni:
* Nathan Bal­lin­grud za „The Butcher’s Table”
* C.S.E. Cooney za „Des­de­mo­na and the Deep”
* Seanan McGu­ire za „In an Absent Dream”
* Dave­ed Diggs, Wil­liam Hut­son and Jona­than Sni­pes za „The Deep”

*

NAJLEPSZE OPOWIADANIE (tekst poni­żej 10 tys. słów)
Maria Dahva­na Headley za „Read After Burning”

Nomi­no­wa­ni:
* Sio­bhan Car­roll za „For He Can Creep”
* Sarah Pin­sker za „The Blur in the Cor­ner of Your Eye”
* Rivers Solo­mon za „Blo­od is Ano­ther Word For Hunger”
* Jero­me Stu­eart za „Post­lu­de to the After­no­on of a Faun”
* Gene­vie­ve Valen­ti­ne za „Eve­ry­one Knows That They‘re Dead. Do You?”

*

NAJLEPSZA ANTOLOGIA
„New Suns: Ori­gi­nal Spe­cu­la­ti­ve Fic­tion by People of Color” (wybór: Nisi Shawl)

Nomi­no­wa­ni:
* „Echo­es: The Saga Antho­lo­gy of Ghost Sto­ries” (wybór: Ellen Datlow)
* „The Out­cast Hours” (wybór: Mahvesh Murad i Jared Shurin)
* „The Mythic Dre­am” (wybór: Domi­nik Pari­sien i Navah Wolfe)
* „The Big Book of Clas­sic Fan­ta­sy” (wybór: Ann and Jeff VanderMeer)

*

NAJLEPSZY ZBIÓR OPOWIADAŃ
Brian Even­son za „Song for the Unra­ve­ling of the World”

Nomi­no­wa­ni:
* Nino Cipri za „Home­sick: Stories”
* Mol­ly Gloss za „Unfo­re­se­en”
* John Hor­nor Jacobs za „A Lush and Seething Hell: Two Tales of Cosmic Horror”
* Sarah Pin­sker za „Sooner or Later Eve­ry­thing Falls Into the Sea: Stories”

*

NAJLEPSZA ARTYSTKA
Kath­le­en Jennings

Nomi­no­wa­ni:
* Tom­my Arnold
* Galen Dara
* Julie Dillon
* Wen­dy Froud

*

NAGRODA SPECJALNA (dla profesjonalistów)
* Ebo­ny Eli­za­beth Tho­mas za „The Dark Fan­ta­stic: Race and the Ima­gi­na­tion from Har­ry Pot­ter to the Hun­ger Games”

Nomi­no­wa­ni:
* C. C. Fin­lay za reda­go­wa­nie „F&SF”
* Leslie Klin­ger za „The New Anno­ta­ted H. P. Love­craft: Bey­ond Arkham”
* Ellen Oh za „We Need Diver­se Books”
* She­ree Renée Tho­mas za wkład w gatunek

*

NAGRODA SPECJALNA (dla nieprofesjonalistów)
* Bodhi­sat­tva Chat­to­pa­dhy­ay, Lau­ra E. Goodin i Esko Suoran­ta za „Faf­nir – Nor­dic Jour­nal of Scien­ce Fic­tion and Fan­ta­sy Research”

Nomi­no­wa­ni:
Micha­el Kel­ly za „Under­tow Publi­ca­tions” oraz „The Year’s Best Weird Fiction”
Jona­than Stra­han & Gary K. Wol­fe za „Coode Stre­et Podcast”
Lyn­ne M. Tho­mas and Micha­el Damian Tho­mas za „Uncan­ny Magazine”
Ter­ri Win­dling za „Myth & Moor”

*

World Fan­ta­sy Award przy­zna­wa­ne są od 1975 roku w róż­nych mia­stach Sta­nów Zjed­no­czo­nych lub Kana­dy (raz w Wiel­kiej Bry­ta­nii) w cza­sie World Fan­ta­sy Conven­tion, ale w tym roku wyda­rze­nie nie mogło się odbyć z powo­du pan­de­mii. W 2021 roku World Fan­ta­sy Conven­tion ma odbyć się w Montrealu.

Do 2015 sta­tu­et­ki World Fan­ta­sy Award przed­sta­wia­ły H.P. Love­cra­fta, ale od 2016 roku wrę­cza­ne są sta­tu­et­ki zapro­jek­to­wa­ne przez Vin­cen­ta Vil­la­fran­cę przed­sta­wia­ją­ce drze­wo i księ­życ w peł­ni – ze wzglę­du na rasi­stow­skie poglą­dy Love­cra­fta, któ­rych orga­ni­za­to­rzy nie chcie­li promować.

Wolrd Fan­ta­sy Award tyl­ko raz w histo­rii otrzy­mał Polak – w 2016 roku uho­no­ro­wa­no nią Andrze­ja Sap­kow­skie­go za cało­kształt twór­czo­ści (Life­ti­me Achie­ve­ment Awards)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy