Aktualności

Brytyjczycy sprawdzili, o których książkach najczęściej kłamią, że je czytali

Czy zda­rzy­ło się komuś z was powie­dzieć, że prze­czy­ta­li­ście jakąś książ­kę pod­czas gdy led­wie ją zaczę­li­ście, albo nawet jej nie otwo­rzy­li­ście? Moż­na śmia­ło zało­żyć, że zde­cy­do­wa­na więk­szość ludzi ma zwią­za­ne z tym doświad­cze­nia, ot na przy­kład, jeśli cho­dzi o któ­rąś z lek­tur szkol­nych. Pro­ce­der kła­ma­nia o prze­czy­ta­nych książ­kach jest o wie­le bar­dziej powszech­ny niż mogło­by się wyda­wać. Bry­tyj­czy­cy prze­pro­wa­dzi­li bada­nie, w któ­rym spraw­dzi­li, dla­cze­go ludzie kolo­ry­zu­ją swo­je lite­rac­kie podboje.

Prze­py­ta­nych zosta­ło 2 tysią­ce ludzi. Oka­za­ło się, że ponad poło­wa przy­zna­ła się do kła­ma­nia na temat prze­czy­ta­nych ksią­żek. 31% respon­den­tów jako powód poda­wa­ło, że chcie­li wypaść przed kimś w lep­szym świe­tle, poka­zać się z bar­dziej inte­li­gent­nej stro­ny. 37% ankie­to­wa­nych chcia­ło w ten spo­sób móc uczest­ni­czyć w dys­ku­sji na temat kon­kret­nej książ­ki, jak rów­ny z równym.

Przy oka­zji bada­nia wyszło rów­nież na jaw, że wie­lu ludzi spe­cjal­nie kom­po­nu­je swo­je domo­we biblio­tecz­ki, żeby ucho­dzić za bar­dziej oczy­ta­nych. Nie­któ­rzy posu­wa­ją się nawet do tego, że zapa­mię­tu­ją cyta­ty z ksią­żek, któ­rych w rze­czy­wi­sto­ści nie prze­czy­ta­li, żeby póź­niej zabły­snąć w towarzystwie.

Popu­lar­nym zabie­giem jest tak­że pochwa­le­nie się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­ciem z waż­ną kul­tu­ro­wo książ­ką. Szko­da tyl­ko, że cza­sa­mi jest to jedy­ny kon­takt deli­kwen­ta z danym tytu­łem. Do takich sztu­czek przy­zna­ło się 10% respondentów.

Mówi­my, że jeste­śmy spo­łe­czeń­stwem czy­tel­ni­ków, ale oka­zu­je się, że jeste­śmy rów­nież spo­łe­czeń­stwem kłam­czu­chów, jeśli cho­dzi o rze­czy­wi­ste czy­ta­nie ksią­żek, pod­su­mo­wał bada­nie Phil Edgar-Jones, pre­zes kana­łu tele­wi­zyj­ne­go Sky Arts, na zle­ce­nie któ­re­go prze­pro­wa­dzo­no ankietę.

Poni­żej zaś pre­zen­tu­je­my listę dwu­dzie­stu ksią­żek, o któ­rych Bry­tyj­czy­cy naj­czę­ściej kła­mią, że je przeczytali:

1. Biblia
2. Zabić droz­da, Har­per Lee
3. Romeo i Julia, Wil­liam Shakespeare
4. Rok 1984, Geo­r­ge Orwell
5. Duma i uprze­dze­nie, Jane Austen
6. Wiel­kie nadzie­je, Char­les Dickens
7. Moby Dick, Her­man Melville
8. Woj­na i pokój, Lew Tołstoj
9. Wyspa skar­bów, Robert Louis Stevenson
10. Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era, Mark Twain
11. Krót­ka histo­ria cza­su, Ste­phen Hawking
12. Zbrod­nia i kara, Fio­dor Dostojewski
13. Ody­se­ja, Homer
14. Sta­ry czło­wiek i morze, Ernest Hemingway
15. Loli­ta, Vla­di­mir Nabakov
16. Ulis­ses, James Joyce
17. Punkt prze­ło­mo­wy, Mal­colm Gladwell
18. Sapiens. Od zwie­rząt do bogów, Yuval Noah Harari
19. Szkla­ny klosz, Sylvia Plath
20. Źró­dło, Ayn Rand

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: independent.co.uk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy