Aktualności

Najlepsze ebooki Czarnej Owcy

Tyl­ko w tym tygo­dniu macie szan­sę kupić ebo­oki Czar­nej Owcy ponad 50% taniej! Pod szyl­dem wydaw­nic­twa Czar­na Owca uka­zu­ją się książ­ki zna­nych i cenio­nych pisa­rzy, pol­skich oraz zagra­nicz­nych. Wra­że­nie robi zwłasz­cza ich ofer­ta kry­mi­na­łów – wśród nich znaj­dzie­cie ebo­oki Camil­li Läck­berg, Stie­ga Lars­so­na czy Vin­cen­ta V. Sever­skie­go. Rów­nie dobrze pre­zen­tu­ją się tytu­ły zali­cza­ne do pro­zy, na cze­le z „Ody­se­ją nowo­jor­ską” Kri­sto­phe­ra Jan­sma, i porad­ni­ków popu­lar­no­nau­ko­wych, w gro­nie któ­rych są mię­dzy inny­mi „Mię­so­ho­li­cy” Mar­ty Zara­skiej i „Śmierć wisi w powie­trzu” Kate Win­kler Daw­son. W pro­mo­cji zna­la­zło się pra­wie pół tysią­ca tytu­łów w raba­tach się­ga­ją­cych 58%.

Przez trzy dni, od 9 do 11 paź­dzier­ni­ka, na Woblin­ku znaj­dzie­cie prze­ce­nio­ne ebo­oki, codzien­nie z innej kate­go­rii. W śro­dę będzie to pro­za, we czwar­tek porad­ni­ki popu­lar­no­nau­ko­we, a w pią­tek kry­mi­nał. Bar­dzo trud­no było­by wymie­nić wszyst­kie war­te uwa­gi tytu­łu, jakie zna­la­zły się w pro­mo­cji, dla­te­go wybra­li­śmy kil­ka naj­cie­kaw­szych ebo­oków z każ­dej kategorii.

Śro­da, 9 paź­dzier­ni­ka: proza

Pro­mo­cja Woblin­ka roz­po­czy­na się od pro­zy. Zna­la­zły się w niej pra­wie wszyst­kie książ­ki nale­żą­ce do szma­rag­do­wej serii sku­pia­ją­cej się na losach rodzin w trud­nych cza­sach. Każ­da z nich jest wie­lo­wąt­ko­wą opo­wie­ścią peł­ną miło­snych pery­pe­tii i poru­sza­ją­cych dra­ma­tów. Pole­ca­my zwłasz­cza „Paryż” Edwar­da Ruther­fur­da, w któ­rym histo­ria mia­sta prze­pla­ta się z burz­li­wy­mi dzie­ja­mi czte­rech rodów. Losy boha­te­rów i fran­cu­skiej sto­li­cy spla­ta­ją się na prze­strze­ni wie­ków, poka­zu­jąc w jaki spo­sób osa­da han­dlo­wa położ­na na brze­gu Sekwa­ny zmie­ni­ła się w jed­no z naj­bar­dziej uwiel­bia­nych miast na świecie.

War­to zwró­cić uwa­gę na powieść „Immor­ta­li­ści” Chloe Ben­ja­min. To fan­ta­stycz­na, peł­na smut­ku i melan­cho­lii opo­wieść o magii, prze­po­wied­niach, miło­ści i wal­ce z wła­snym prze­zna­cze­niem. Autor­ka sta­wia na kar­tach swo­jej powie­ści pyta­nie o to, w jakim stop­niu ludz­kie życie zale­ży od przy­pad­ku i w jakim stop­niu może­my pano­wać nad swo­im losem. Akcja dzie­je się pod koniec lat 60. XX wie­ku na Man­hat­ta­nie. Pew­ne­go let­nie­go dnia rodzeń­stwo Gol­dów odwie­dza cygań­ską wróż­kę, któ­ra prze­po­wia­da każ­de­mu z nich datę śmier­ci. Od tej chwi­li czwór­ka boha­te­rów zosta­je nazna­czo­na pozor­nie bła­hą prze­po­wied­nią niczym klątwą.

Kolej­nym wybra­nym przez nas tytu­łem jest „Ody­se­ja nowo­jor­ska” Kri­sto­phe­ra Jan­sma­na opo­wia­da­ją­ca histo­rię przy­ja­ciół, któ­rzy po ukoń­cze­niu college’u wyru­sza­ją do Nowe­go Jor­ku, gdzie muszą zmie­rzyć się z ambi­cja­mi, pasją, miło­ścią, nadzie­ją i dorosłością.

Fanów dobrej powie­ści oby­cza­jo­wej nie roz­cza­ru­je tak­że „Kąpie­li­sko” Lib­by Page będą­ce opo­wie­ścią o dwu­dzie­sto­kil­ku­let­niej Kate, któ­ra w ramach swo­jej pra­cy przy­go­to­wu­je arty­kuł doty­czą­cy lokal­ne­go kąpie­li­ska. Wśród lokal­nej spo­łecz­no­ści krą­ży plot­ka, że ma ono zostać zamknię­te. Wal­czą­ca z ata­ka­mi pani­ki Kate zaprzy­jaź­nia się ze sta­łą bywal­czy­nią kąpie­li­ska i razem z nią posta­na­wia wal­czyć o to wyjąt­ko­we miejsce.

Woli­cie pozy­cje z pogra­ni­cza fak­tu i pro­zy? W takim razie się­gnij­cie po „Mia­sto gnie­wu” Ryana Gat­ti­sa. Przed­sta­wio­no to bez­pra­wie panu­ją­ce w Los Ange­les w 1992 roku, któ­re zabra­ło życie sześć­dzie­się­ciu osób. Gat­tis napi­sał ambit­ną opo­wieść znaj­du­ją­cą się gra­ni­cy repor­ta­żu i fabu­ły, któ­ra pozo­sta­je z czy­tel­ni­kiem na dłu­go po zakoń­czo­nej lekturze.

Czwar­tek, 10 paź­dzier­ni­ka: porad­ni­ki popularnonaukowe

Dru­gi dzień pro­mo­cji jest poświę­co­ny porad­ni­kom popu­lar­no­nau­ko­wym. Zna­la­zło się w niej spo­ro tytu­łów poświę­co­nych zwie­rzę­tom. „Co myśli i czu­je pies. Przy­go­dy ze zwie­rzę­cą neu­ro­nau­ką” Gregory’ego Bern­sa to zapis prze­ło­mo­wych badań auto­ra, któ­re mają poka­zać jak bar­dzo podob­ne są mózgi ludzi i zwie­rząt. Berns zadał sobie pyta­nie „czy psy prze­ży­wa­ją emo­cje jak ludzie” – aby poznać odpo­wiedź na to pyta­nie wytre­no­wał psy tak, aby świa­do­mie prze­szły bada­nie MRI, co umoż­li­wi­ło bada­czom pozna­nie i zro­zu­mie­nie, co czu­ją bada­ni podopieczni.

Kolej­ną książ­ką tego auto­ra jest „Jak kocha­ją nas psy. Tajem­ni­ca psie­go mózgu”. Tym razem Berns, odda­ny miło­śnik psów, chce zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie o to, co czu­je jego uko­cha­ny pupil.

Swo­ją cegieł­kę do lep­sze­go zro­zu­mie­nia i doce­nie­nia zwie­rząt doło­żył tak­że John Brad­shaw. W swo­jej książ­ce „Zwie­rzę­ta wśród nas. Jak zwie­rzę­ta czy­nią nas ludź­mi” wyja­śnia dla­cze­go wspól­ne miesz­ka­nie ze zwie­rzę­ta­mi od zawsze sta­no­wi­ło sta­ły ele­ment czło­wie­czeń­stwa. Autor uważ­nie prze­glą­da się rów­nież bar­dzo czę­sto sprzecz­nym rela­cjom, jakie łączą ludzi i zwierzęta.

Eli H. Radin­ger posta­no­wił sku­pić się na wil­kach. W książ­ce „Mądrość wil­ków” przed­sta­wił zdu­mie­wa­ją­ce fak­ty z życia tych zwie­rząt i poka­zu­je, że cechu­ją je takie same war­to­ści jak ludzi – odda­nie wobec rodzi­ny, zaufa­nie do bli­skich, radze­nie sobie z poraż­ka­mi i ze śmiercią.

W czwart­ko­wej pro­mo­cji war­to zwró­cić uwa­gę na „Mię­so­ho­li­ków” Mar­ty Zara­skiej. Pozy­cja ta nada­je się zarów­no dla zade­kla­ro­wa­nych mię­so­żer­ców, jak i wegan. Zara­ska opi­su­je jed­ną z naj­bar­dziej trwa­łych ludz­kich tra­dy­cji wyja­śnia­jąc, dla­cze­go kon­sump­cja mię­sa wpły­wa i będzie wpły­wać na nasze orga­ni­zmy i świat wokół nas.

Kolej­ną książ­ką jest „Śmierć wisi w powie­trzu” Kate Win­kler Daw­son podej­mu­ją­ca temat wiel­kie­go smo­gu lon­dyń­skie­go z 1952 roku, któ­ry wciąż pozo­sta­je jed­nym z naj­tra­gicz­niej­szym w skut­kach zanie­czysz­czeń powie­trza na świecie.

Ostat­nim z pole­ca­nym przez nas tytu­łów z tej kate­go­rii jest „Wyśpij się!” Arian­ny Stas­si­no­po­lu­los Huf­fing­ton. Autor­ka w swo­jej książ­ce zawar­ła sze­reg traf­nych wska­zó­wek i zale­ceń doty­czą­cych tego, jak czer­pać gar­ścia­mi zdro­wot­ną potę­gę dawa­ną nam przez sen. Ta opar­ta na bada­niach pozy­cja przy­bli­ża zagad­nie­nia doty­czą­ce zarów­no samej histo­rii snu, jak i roli marzeń sen­nych, a tak­że poka­zu­je, jak waż­ną rolę w naszym życiu peł­ni sen.

Pią­tek, 11 paź­dzier­ni­ka: kryminał

Pią­tek upły­nie nam pod zna­kiem best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów na cze­le z powie­ścia­mi Läck­berg, Sever­skim i Lars­so­nem. Camil­la Läck­berg, okre­śla­na mia­nem szwedz­kiej kró­lo­wej kry­mi­na­łu, jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rek na świe­cie. Popu­lar­ność zawdzię­cza serii powie­ści kry­mi­nal­nych roz­gry­wa­ją­cych się w Fjäl­l­ba­ce, małym szwedz­kim mia­stecz­ku, któ­re w rze­czy­wi­sto­ści jest rodzin­ną miej­sco­wo­ścią autor­ki. W naj­now­szym tomie sagi o Fjäl­l­ba­ce, „Cza­row­ni­cy” Läck­berg przed­sta­wia trzy­ma­ją­cą w napię­ciu histo­rię zagi­nię­cia czte­ro­let­niej Lin­nei, któ­re do złu­dze­nia przy­po­mi­na tra­ge­dię sprzed lat. Poli­cjan­ci z komi­sa­ria­tu w Tanum­she­de będą musie­li zna­leźć zwią­zek mię­dzy obie­ma spra­wa­mi, a pomo­że im w tym piszą­ca książ­kę o tajem­ni­cy sprzed lat Eri­ka Falca.

Pisząc o kry­mi­na­łach Czar­nej Owcy, nie moż­na nie wymie­nić serii powie­ści kry­mi­nal­nych „Mil­len­nium”. To jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych książ­ko­wych serii XXI wie­ku. Stieg Lars­son, autor pierw­szych trzech tomów, stwo­rzył rewe­la­cyj­ną sagę kry­mi­nal­ną, któ­ra na sta­łe weszła do popkul­tu­ry. Głow­ni boha­te­ro­wie, dzien­ni­karz Mika­el Blom­kvist i haker­ka Lis­beth Salan­der podej­mu­ją peł­ne ryzy­ka zada­nia, któ­re trzy­ma­ją czy­tel­ni­ka w napię­ciu do ostat­niej strony.

Po śmier­ci Lars­so­na cykl kon­ty­nu­uje, w opar­cie o jego luź­ne notat­ki, David Lagerkrantz.

Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją są powie­ści Vin­cen­ta V. Sever­skie­go – best­sel­le­ro­we­go pol­skie­go auto­ra powie­ści kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­nych. Debiu­to­wał w 2011 roku powie­ścią „Nie­le­gal­ni”, któ­ra otwie­ra czte­ro­to­mo­wy cykl pod tą samą nazwą. Fabu­ła ksią­żek Sever­skie­go roz­gry­wa się w środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej rze­czy­wi­sto­ści. Pierw­szy tom sku­pia się na wycie­ku infor­ma­cji o sekret­nym archi­wum NKWD, w któ­rym znaj­do­wa­ły się doku­men­ty z cza­sów II woj­ny świa­to­wej. Są one łako­mym kąskiem, któ­ry może spo­ro pozmie­niać na arde­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Do akcji wkra­cza­ją mię­dzy inny­mi szpie­dzy z Pol­ski, Bia­ło­ru­si i Ukrainy.

War­tym uwa­gi tytu­łem są tak­że „Rucho­me pia­ski” Mali­ny Per­s­son Gio­li­to. Głów­na boha­ter­ka, Maja Nor­berg, jest jedy­ną oca­la­łą ze szkol­nej strze­la­ni­ny. Przez dzie­więć mie­się­cy cze­ka w wię­zie­niu na pro­ces – jest oskar­żo­na o maso­we zabój­stwo. Wśród ofiar zna­leź­li się mie­dzy inny­mi chło­pak Mai i jej naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka. Czy dziew­czy­na jest mor­der­czy­nią, czy może ofia­rą? Teraz, na sali sądo­wej będzie mogła przed­sta­wić swo­ją histo­rię. W tym roku na Net­fli­xie poja­wi­ła się seria­lo­wa wer­sja powie­ści „Rucho­me pia­ski” pod tym samym tytułem.

Pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Czar­na Owca trwa tyl­ko trzy dni, co wię­cej, lista dostęp­nych w niej ksią­żek zmie­nia się codzien­nie. Pole­ca­my pospie­szyć się z zaku­pem i skom­ple­to­wać listę lek­tur na coraz dłuż­sze i chłod­niej­sze wieczory.


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy