Aktualności

Olga Tokarczuk ponownie wśród nominowanych do National Book Award

Tego­rocz­na edy­cja pre­sti­żo­wej ame­ry­kań­skiej Natio­nal Book Award jest dru­gą, w któ­rej nagra­dza­na będzie naj­lep­sza zagra­nicz­na książ­ka prze­tłu­ma­czo­na na język angiel­ski i wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią może­my poin­for­mo­wać, że wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zła się Olga Tokar­czuk z prze­kła­dem powie­ści Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych.

Pol­ska pisar­ka rów­nież w zeszłym roku była bra­na pod uwa­gę przy tym wyróż­nie­niu. Wte­dy jej powieść Bie­gu­ni pod angiel­skim tytu­łem Fli­ghts dotar­ła do fina­łu. Osta­tecz­nie jed­nak wygra­ła Japon­ka Yōko Tawa­da.

Wczo­raj „The New Yor­ker” upu­blicz­nił listę dzie­się­cior­ga nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej nagro­dy za naj­lep­szą tłu­ma­czo­ną na angiel­ski książ­kę. Tym razem Olga Tokar­czuk doce­nio­na zosta­ła za powieść Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych, prze­ło­żo­ną przez Anto­nię Lloyd-Jones jako Dri­ve Your Plow Over the Bones of the Dead. War­to wspo­mnieć, że książ­ka zna­la­zła się rów­nież wcze­śniej w fina­le Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Bookera.

Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych zosta­ła wyda­na ory­gi­nal­nie w Pol­sce w 2009. Dwa lata temu na pod­sta­wie powie­ści powstał doce­nio­ny przez kry­ty­ków film Pokot w reży­se­rii Agniesz­ki Hol­land i Kasi Ada­mik. Olga Tokar­czuk opo­wia­da histo­rię Jani­ny Duszej­ko, wiej­skiej nauczy­ciel­ki, wcze­śniej pra­cu­ją­cej jako inży­nier mostów, któ­ra żyje gdzieś na skra­ju Kotli­ny Kłodz­kiej w małej spo­łecz­no­ści tar­ga­nej serią tajem­ni­czych mor­derstw. Według boha­ter­ki za zbrod­nie odpo­wia­da­ją zwie­rzę­ta, któ­re msz­czą się na swo­ich oprawcach.

Poza książ­ką Tokar­czuk wśród nomi­no­wa­nych do Natio­nal Book Award zna­la­zło się jesz­cze sie­dem innych powie­ści: Spa­dek Vig­di­sa Hjor­tha z Nor­we­gii, Spa­ce Inva­ders Nony Fer­nan­dez z Chi­le, Death Is Hard Work Kha­le­da Kha­li­fa z Syrii, The Memo­ry Poli­ce Yoko Oga­wy z Japo­nii, Baron Wenckheim’s Home­co­ming Lász­ló Krasz­na­hor­ka­ia z Węgier i Cros­sing Paj­ti­ma Sta­to­vcia z Fin­lan­dii, dwa pamięt­ni­ki: When Death Takes Some­thing from You Give It Back: Car­l’s Book Naji Marie Aidt z Danii i The Bare­fo­ot Woman Scho­la­sti­que Muka­son­gi z Rwan­dy oraz jeden zbiór ese­jów The Col­lec­tor of Lefto­ver Souls: Field Notes on Brazil’s Eve­ry­day Insur­rec­tions Ela­ine Brum z Bra­zy­lii. Fina­li­ści zosta­ną wyło­nie­ni 8 paź­dzier­ni­ka, ogło­sze­nie lau­re­ata odbę­dzie się nato­miast pod­czas uro­czy­stej cere­mo­nii 20 listo­pa­da w Nowym Jorku.

źró­dło: Newyorker

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy