Aktualności Ekranizacje

Polski oddział Netflix zaadaptuje powieść Harlana Cobena

Net­flix w zeszłym roku pod­pi­sał z Har­la­nem Cobe­nem umo­wę pozwa­la­ją­cą plat­for­mie na wypro­du­ko­wa­nie ekra­ni­za­cji kil­ku­na­stu powie­ści pisa­rza, zarów­no tych już wyda­nych, jak i tych, któ­re uka­zać by się mia­ły w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Zasta­na­wiać się moż­na było, czy Net­flix da radę pro­jekt ogar­nąć, albo raczej, jak dłu­go trze­ba by było cze­kać na kolej­ne fil­my i seria­le. Plat­for­ma posta­no­wi­ła odde­le­go­wać wypro­du­ko­wa­nie nie­któ­rych adap­ta­cji swo­im zagra­nicz­nym oddzia­łom. Pol­ski Net­flix zaj­mie się powie­ścią W głę­bi lasu.

Wyda­ny w 2007 thril­ler Har­la­na Cobe­na opo­wia­da o pro­ku­ra­to­rze Pau­lu Cope­lan­dzie, któ­ry nie­ustan­nie zma­ga się z tra­ge­dią sprzed dwu­dzie­stu lat. Będąc jesz­cze dziec­kiem, był świad­kiem bru­tal­ne­go mor­der­stwa w leśnej gęstwi­nie, wte­dy też zagi­nę­ła bez śla­du jego sio­stra. Jed­nak ostat­nie wyda­rze­nia pozwa­la­ją mu wie­rzyć, że zagi­nio­na może nadal żyć.

Co cie­ka­we seria­lo­wa adap­ta­cja powie­ści będzie roz­gry­wać się w Pol­sce. Głów­nym boha­te­rem został war­szaw­ski pro­ku­ra­tor Paweł Kopiń­ski. Tu rów­nież nie­spo­dzie­wa­ne odna­le­zie­nie cia­ła, któ­re­go śmierć zda­je się być powią­za­na ze znik­nię­ciem jego sio­stry, może w koń­cu dopro­wa­dzić do prze­ło­mu w śledz­twie. Fabu­ła obej­mu­je dwa wymia­ry cza­so­we: rok 1994 oraz 2019.

Jestem bar­dzo dum­ny, że współ­pra­cu­ję z nie­sa­mo­wi­tą obsa­dą i twór­ca­mi z Pol­ski oraz poma­gam ich zna­ko­mi­tą pra­cę przed­sta­wić widzom Net­flix na całym świe­cie, powie­dział Har­lan Coben.

Net­flix ogło­sił, że serial będzie liczył sześć odcin­ków. Sce­na­riusz na moty­wach powie­ści Har­la­na Cobe­na napi­sa­li Aga­ta Male­siń­ska i Woj­tek Miło­szew­ski. Reży­se­ra­mi zosta­li nato­miast Leszek Dawid (Jesteś Bogiem) oraz Bar­tosz Konop­ka (Kró­lik po berlińsku).

Paweł Kopiń­ski jest dla mnie nie­zwy­kłym boha­te­rem. Chciał­bym mieć tyle siły co on. Los prze­to­czył się przez jego życie jak tor­na­do, zabrał mu naj­bliż­sze oso­by, nazna­czył go porzu­ce­niem, samot­no­ścią, zdra­dą, a mimo tego, ten facet cią­gle wsta­je, wal­czy i nie tra­ci wia­ry w ludzi. Jeśli jemu się uda poko­nać swo­je demo­ny, uznać błę­dy, zmie­rzyć z prze­szło­ścią, się­gnąć po praw­dę, odzy­skać spo­kój i wyba­czyć sobie – to wie­rzę, że mnie też może się udać. To jest naj­bar­dziej budu­ją­cy prze­kaz tej opo­wie­ści, sko­men­to­wał Bar­tosz Konopka.

Pre­mie­ra seria­lu W głę­bi lasu zosta­ła zapo­wie­dzia­na na 2020 rok. Aktu­al­nie w pro­duk­cji znaj­du­ją się jesz­cze dwie inne adap­ta­cje ksią­żek Har­la­na Cobe­na. Bry­tyj­czy­cy pra­cu­ją nad Nie­zna­jo­mym, a Hisz­pa­nie nad Niewinnym.

Książ­kę kupi­cie tutaj.


Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy