Aktualności Ekranizacje

Wiedźmin będzie serialem dla dorosłych

Dokład­na data pre­mie­ry Wiedź­mi­na od Net­flik­sa nadal nie jest zna­na. Czuć jed­nak, że ter­min zbli­ża się szyb­ki­mi kro­ka­mi – jest nam udo­stęp­nia­nych coraz wię­cej mate­ria­łów, ostat­nio upu­blicz­nio­ny został pierw­szy ofi­cjal­ny zwia­stun. Rów­nież twór­cy chęt­niej zdra­dza­ją w wywia­dach kolej­ne szcze­gó­ły. Nie mogą jesz­cze odkryć wszyst­kich kart, ale malu­je się przed nami coraz peł­niej­szy obraz.

W zeszłym tygo­dniu dzien­ni­karz „Enter­ta­in­ment Weekly” zła­pał show­run­ner­kę seria­lu Lau­ren His­srich i zdo­łał poroz­ma­wiać z nią o pro­duk­cji. Poja­wi­ło się kil­ka zna­nych już nam zapew­nień, jak choć­by, że Wiedź­min Net­flik­sa opie­rać się będzie na twór­czo­ści lite­rac­kiej Andrze­ja Sap­kow­skie­go, nie na popu­lar­nych grach stu­dia CD Pro­jekt RED.

Poru­szo­na przy oka­zji zosta­ła tu kwe­stia tego, że o wie­lu wyda­rze­niach czy wąt­kach w książ­kach Sap­ka dowia­du­je­my się nie­ja­ko mimo­cho­dem z rela­cji czy napo­mknień boha­te­rów, histo­ria zawie­ra więc mnó­stwo luk, któ­re sce­na­rzy­ści musie­li zapeł­nić na wła­sną rękę, by zadbać o cią­głość nar­ra­cji. Była to dla nich też oka­zja do uwy­pu­kle­nia cie­ka­wych wąt­ków, któ­re w lite­rac­kiej serii mogły być zale­d­wie wspo­mnia­ne. Dobrym przy­kła­dem niech będzie prze­szłość Yen­ne­fer, jej dro­ga do sta­nia się ponęt­ną i potęż­ną cza­ro­dziej­ką – w seria­lu na pew­no dowie­my się wię­cej na ten temat.

Lau­ren His­srich zazna­czy­ła tak­że, że będzie to zde­cy­do­wa­nie wido­wi­sko dla doro­słych. Znaj­dzie się w nim mnó­stwo scen prze­mo­cy i sek­su, przy czym ich zada­niem nie będzie szo­ko­wa­nie widza, a pod­kre­śla­nie pew­nych wyda­rzeń – mają więc poma­gać w nar­ra­cji, a nie być tyl­ko sztucz­ką ścią­ga­ją­cą uwagę.

Waż­ną rolę w opo­wie­ści mają sta­no­wić potwo­ry, któ­rych na ekra­nie zoba­czy­my mno­gość. Według twór­czy­ni, to wła­śnie mię­dzy inny­mi one, skom­pli­ko­wa­ne nie­rzad­ko rela­cje mię­dzy nimi i bar­dziej ludz­ki­mi miesz­kań­ca­mi Kon­ty­nen­tu oraz aspekt hor­ro­ru wyróż­niać będą ten serial od innych pro­duk­cji fan­ta­sy. Isto­tą Wiedź­mi­na jest świat pełen róż­nych odcie­ni sza­ro­ści, gdzie tak napraw­dę cięż­ko jed­no­znacz­nie stwier­dzić co jest dobre, a co złe.

Pierw­szy ośmio­od­cin­ko­wy sezon słu­żył będzie przede wszyst­kim zapre­zen­to­wa­niu świa­ta, jego poli­ty­ki, kul­tu­ry, reli­gii i ludzi go zamiesz­ku­ją­cych. W głów­nej mie­rze sce­na­rzy­ści, pisząc serial, opie­ra­li się na opo­wia­da­niach, ale praw­do­po­dob­nie rów­nież pew­ne wyda­rze­nia z sagi zosta­ną w nim sportretowane.

Cały wywiad znaj­dzie­cie TUTAJ.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy