Aktualności

Lipcowa oferta książkowa w Biedronce

Kot pil­nu­ją­cy myszy” księ­dza Józe­fa Tisch­ne­ra czy “Nie­szczę­ścia cho­dzą sta­da­mi” Aga­ty Przy­by­łek to jed­ne z tytu­łów, któ­re już od ponie­dział­ku dostęp­ne będą w sie­ci Bie­dron­ka. 8 lip­ca rusza kolej­na ofer­ta książ­ko­wa popu­lar­ne­go dys­kon­tu – tym razem w jej skład wcho­dzą best­sel­le­ry w cenie 27,99 zł za sztu­kę. Lucy­na Olej­ni­czak, Sta­cy Horn czy Anna Sokal­ska to kolej­ne autor­ki, z któ­rych twór­czo­ścią będzie­my mie­li oka­zję się zapo­znać. A dla fanów cele­bry­tów – “In vitro – roz­mo­wy intym­ne” Mał­go­rza­ty Rozenek-Majdan.


Ide­al­ne na let­nie dni skar­pet­ki mola książ­ko­we­go! Szu­kaj na www.molom.plNaj­faj­niej­sze gadże­ty dla książ­ko­ho­li­ków Pol­skiej pro­duk­cji znaj­dzie­cie na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy