Aktualności

Para Prezydencka wskazała, co będziemy czytać w ramach tegorocznego Narodowego Czytania

W poprzed­niej edy­cji Naro­do­we­go Czy­ta­nia, cele­bru­ją­cej przy oka­zji set­ną rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, pochy­la­li­śmy się nad lek­tu­rą Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. Tym razem Para Pre­zy­denc­ka wymy­śli­ła, że sko­ro mamy ósmą edy­cję akcji, to prze­czy­ta­my osiem róż­nych tytu­łów. Ale żeby nie był zbyt trud­no, wska­za­ne zosta­ły nowele.

Jak co roku, sami czy­tel­ni­cy mogli pro­po­no­wać swo­je typy lek­tur na Naro­do­we Czy­ta­nie. Wystar­czy­ło do 11 mar­ca na wska­za­ny adres mailo­wy wysłać wia­do­mość z tytu­łem kon­kret­ne­go utwo­ru w tema­cie. Nie poda­no na stro­nie inter­ne­to­wej Pre­zy­den­ta, jakie książ­ki Pola­cy zgła­sza­li, wia­do­mo jedy­nie, że nade­sła­nych zosta­ło ponad sto pro­po­zy­cji. To wła­śnie z nich Para Pre­zy­denc­ka wybra­ła osiem tego­rocz­nych lektur.

Dobra pani, Eli­za Orzeszkowa;
Dym, Maria Konopnicka
Kata­ryn­ka, Bole­sław Prus
Mój ojciec wstę­pu­je do stra­ża­ków (ze zbio­ru: Sana­to­rium pod Klep­sy­drą), Bru­no Schulz
Orka, Wła­dy­sław Sta­ni­sław Reymont
Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny…, Ste­fan Żeromski
Sachem, Hen­ryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamiąt­ki Sopli­cy), Hen­ryk Rzewuski

To kla­sy­ka pol­skiej nowe­li i taki wła­śnie tytuł będzie mia­ła tego­rocz­na edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia, powie­dział Andrzej Duda.

Repre­zen­tu­ją róż­ne epo­ki i sty­le – od roman­ty­zmu po dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jen­ne, ale łączy je to, co naj­waż­niej­sze: są trwa­le wpi­sa­ne w histo­rię pol­skiej lite­ra­tu­ry, doda­ła Aga­ta Kornhauser-Duda.

Kla­sy­kę pol­skiej nowe­li czy­tać mamy wspól­nie w sobo­tę 7 wrze­śnia. Według ofi­cjal­nych danych Przed­wio­śnie Żerom­skie­go w ramach zeszło­rocz­nej edy­cji czy­ta­ne było na wszyst­kich kon­ty­nen­tach – w bli­sko 3000 miejsc na całym świe­cie, w tym w 134 poza gra­ni­ca­mi Pol­ski, w 33 kra­jach, nawet na Antark­ty­dzie. Za kil­ka mie­się­cy prze­ko­na­my się, jak bar­dzo Pola­kom chce się jesz­cze zaglą­dać do nowel.

źró­dło: www.prezydent.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy