Ciekawostki

Harry Potter i odlot w więzieniu. Książka J.K. Rowling posłużyła do celów przemytniczych

Wię­zie­nie w Not­tin­gham uzna­ne zosta­ło jako jed­no z dzie­się­ciu naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych zakła­dów kar­nych w Anglii. Zarów­no osa­dze­ni jak i straż­ni­cy nie mają tam łatwe­go życia, codzien­nie sta­ją twa­rzą w twarz ze śmier­tel­nym nawet nie­bez­pie­czeń­stwem. Zakład w Not­tin­gham cier­pi rów­nież z powo­du pro­ble­mów z nar­ko­ty­ka­mi. Dla­te­go pla­ców­ka zosta­ła wypo­sa­żo­na w nowo­cze­sny sprzęt słu­żą­cy do wykry­wa­nia tych sub­stan­cji. Za spra­wą apa­ra­tu­ry odkry­to szo­ku­ją­cą meto­dę szmu­glo­wa­nia narkotyków.

W jed­nej z cel straż­ni­cy zabez­pie­czy­li egzem­plarz czwar­te­go tomu przy­gód Harry’ego Pot­te­ra. Książ­ka zosta­ła pod­da­na ana­li­zie mają­cej na celu wykry­cie sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Oka­za­ło się, że wynik testu był pozy­tyw­ny. Nar­ko­ty­ki zosta­ły roz­pry­ska­ne na stro­nach powie­ści jesz­cze zanim egzem­plarz tra­fił do więzienia.

Zabez­pie­czo­na książ­ka nie była kom­plet­na. Egzem­pla­rzo­wi bra­ko­wa­ło oko­ło czte­ry­stu stron. Per­so­nel wię­zie­nia uwa­ża, że kart­ki zosta­ły wyrwa­ne przez więź­niów, pocię­te na paski, a następ­nie wypa­lo­ne. W ten spo­sób osa­dze­ni mogli wpro­wa­dzić się w nar­ko­tycz­ny stan. Według eks­per­tów poje­dyn­czy frag­ment Harry’ego Pot­te­ra mógł cho­dzić w wię­zie­niu nawet za 50 funtów.

Wyda­rze­nie wymo­gło na kie­row­nic­twie wzmo­że­nie czuj­no­ści i przed­się­wzię­cie kolej­nych kro­ków w wal­ce z nar­ko­ty­ka­mi w zakła­dzie: per­so­nel zosta­nie dodat­ko­wo prze­szko­lo­ny, duży nacisk zosta­nie poło­żo­ny na edu­ko­wa­nie nowych rekru­tów, któ­rym eks­per­ci będą poma­ga­li budo­wać pew­ność sie­bie w kon­tak­tach z osa­dzo­ny­mi. W wię­zie­niach poja­wi się rów­nież wię­cej ska­ne­rów rent­ge­now­skich i inne­go spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu oraz wyszko­lo­nych psów i ich opiekunów.

Rory Ste­wart, mini­ster wię­zien­nic­twa, zapo­wie­dział, że jeśli nie uda mu się popra­wić sytu­acji w dzie­się­ciu naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych wię­zie­niach w Wiel­kiej Bry­ta­nii, rów­nież w tym z Not­tin­gham, ustą­pi z urzędu.

Źródło:nottinghampost.com/bbc.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy