Aktualności

Świąteczne pakiety książek w Biedronce

Popu­lar­ny dys­kont przy­go­to­wał pakie­ty książ­ko­we w atrak­cyj­nych cenach z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Miko­ła­jek i Świąt Boże­go Naro­dze­nia. W ofer­cie książ­ki m.in. Jaku­ba Żul­czy­ka, Justy­ny Kopiń­skiej, Kata­rzy­ny Bon­dy, Regi­ny Brett„ Jojo Moy­es. Całość poni­żej. Ofer­ta obo­wią­zu­je od 3 grudnia.


Szu­kasz cie­ka­we­go pre­zen­tu dla książ­ko­ho­li­ka? Zaj­rzyj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy