Aktualności Ekranizacje

Scenariusz serialowego Wiedźmina jest już gotowy

Z zapar­tym tchem śle­dzi­my wszel­kie donie­sie­nia doty­czą­ce seria­lo­wej adap­ta­cji sztan­da­ro­we­go dzie­ła Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Nie jeste­śmy w tym oczy­wi­ście osa­mot­nie­ni. Być może prze­sa­dą jest twier­dze­nie, że cały świat wstrzy­mu­je oddech, ale cza­sem takie wła­śnie moż­na odnieść wra­że­nie. Dużo emo­cji wzbu­dza każ­da, naj­mniej­sza nawet wzmian­ka. Ostat­nio na Twit­te­rze pro­du­cent wyko­naw­cza seria­lu Lau­ren S. His­srich poda­ła bar­dzo waż­ną infor­ma­cję: sce­na­riu­sze wszyst­kich odcin­ków pierw­sze­go sezo­nu są już gotowe.

Na począt­ku wrze­śnia Lau­ren S. His­srich ogło­si­ła, że robi prze­rwę od Twit­te­ra, ponie­waż chce w spo­ko­ju dokoń­czyć two­rze­nie sce­na­riu­sza fina­ło­we­go odcin­ka, a ter­mi­ny gonią. Media od razu pod­ła­pa­ły, że znik­nię­cie pro­du­cent­ki z mediów spo­łecz­no­ścio­wych jest na pew­no wyni­kiem fali nie­na­wi­ści, jaka się prze­la­ła, kie­dy w świat ruszy­ła plot­ka, że seria­lo­wa Ciri mia­ła­by być zagra­na przez aktor­kę o innym niż bia­ły kolo­rze skó­ry. Dwa tygo­dnie póź­niej His­srich zamie­ści­ła na Twit­te­rze zdję­cie potwier­dza­ją­ce zakoń­cze­nie prac nad fina­ło­wym odcin­kiem pierw­sze­go sezonu.

Co wia­do­mo o pro­duk­cji Net­flik­sa? Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez His­srich osta­tecz­nie potwier­dza, że pierw­szy sezon Wiedź­mi­na będzie liczył osiem odcin­ków. Nie poda­no dłu­go­ści każ­de­go z nich, ale dotych­cza­so­we pro­duk­cje plat­for­my pozwa­la­ją przy­pusz­czać, że epi­zo­dy będą trwa­ły od 40 minut do godzi­ny każdy.

Wie­my, że przy­naj­mniej część zdjęć będzie krę­co­na na Węgrzech. Wspo­mi­na­no wie­lo­krot­nie o Buda­pesz­cie, ale spo­koj­nie moż­na zało­żyć, że w grę będą wcho­dzić rów­nież inne euro­pej­skie miej­sców­ki. Dotych­czas mówi­ło się, że zdję­cia mia­ły­by ruszyć w listo­pa­dzie. Zakoń­cze­nie prac nad sce­na­riu­szem i dobie­ga­ją­ce koń­ca castin­gi zda­ją się potwier­dzać plot­kę – jest to jak naj­bar­dziej moż­li­wy do speł­nie­nia termin.

Jeśli cho­dzi o obsa­dę, dotych­czas potwier­dzo­ny został jedy­nie aktor, któ­ry wcie­li się w Geral­ta z Rivii. Spo­rym zasko­cze­niem było to, że osta­tecz­nie rolę dostał pierw­szo­li­go­wy aktor Hen­ry Cavill, któ­ry zna­ko­mi­cie spraw­dził się zarów­no w roli Super­ma­na w fil­mach War­ner Bros. jak i Char­le­sa Bran­do­na w seria­lu Dyna­stia Tudo­rów. Twór­cy obie­cu­ją jed­nak, że wkrót­ce ogło­szą kolej­nych człon­ków obsa­dy. Osta­tecz­nie też zosta­nie wte­dy roz­wią­za­na zagad­ka Ciri. Będzie­my rów­nież mieć potwier­dze­nie, czy rze­czy­wi­ście twór­cy zwer­bo­wa­li do seria­lu pol­ską aktor­kę – wieść gmin­na nie­sie, że poszu­ki­wa­li nad Wisłą odtwór­czy­nię roli Ren­fri, zna­nej rów­nież jako Dzierzba.

Resz­ta pozo­sta­je wciąż w sfe­rze domy­słów. Sta­wia­my, że pre­mie­ra Wiedź­mi­na odbę­dzie się jesie­nią 2019 roku. A tym­cza­sem wypa­tru­je­my kolej­nych wie­ści o postę­pach w pra­cach przy produkcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy