Aktualności Zapowiedzi

Premiery Grupy Wydawniczej Foksal na nowy sezon – jesień 2018

Igor Brej­dy­gant, Janusz Gło­wac­ki, Mar­ta Kisiel, Mar­ty­na Radu­chow­ska czy Anja Rubik – to tyl­ko nie­licz­ni spo­śród auto­rów ksią­żek pro­po­no­wa­nych przez Gru­pę Wydaw­ni­czą Fok­sal na trze­ci i czwar­ty kwar­tał 2018 roku. Od thril­le­rów po opo­wia­da­nia dla dzie­ci, od ksią­żek histo­rycz­nych po oby­cza­jo­we – fan każ­de­go gatun­ku znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Zapo­znaj­cie się z ofer­tą i powiedz­cie, po któ­re ruszy­cie do księgarń.

Seria archi­pe­la­gi – Neste­ro­wicz i Głowacki

To będzie bez wąt­pie­nia jed­na z naj­gło­śniej­szych pre­mier jesie­ni: 17 paź­dzier­ni­ka uka­że się „Bez­sen­ność w cza­sie kar­na­wa­łu” – ostat­nia książ­ka Janu­sza Gło­wac­kie­go. Nawią­zu­ją­ca for­mą do słyn­ne­go „Z gło­wy” nar­ra­cja o współ­cze­snej Pol­sce, dow­cip­na, iro­nicz­no-sar­ka­stycz­na w tonie, gdzie indziej ude­rza­ją­ca w nutę tra­gi­zmu, peł­na jest bły­sko­tli­wych obser­wa­cji oraz – tak cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tego kul­to­we­go auto­ra – remi­ni­scen­cji z jego życia i karie­ry w Pol­sce i w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Na tę bar­dzo oso­bi­stą i poru­sza­ją­cą książ­kę skła­da­ją się ostat­nie pro­za­tor­skie zapi­ski Gło­wac­kie­go, nad któ­ry­mi pra­co­wał rów­no­le­gle z two­rze­niem sce­na­riu­sza do gło­śne­go fil­mu „Zim­na woj­na” Paw­ła Pawlikowskiego.

Już we wrze­śniu będzie­my mogli prze­czy­tać książ­kę Pio­tra Neste­ro­wi­cza „Jere­miasz”– nie­sa­mo­wi­tą opo­wieść o świe­cie na gra­ni­cy zagła­dy i ciem­nej stro­nie natu­ry ludz­kiej, autor­stwa pisa­rza i repor­ta­ży­sty nomi­no­wa­ne­go do nagro­dy Lite­rac­kiej NIKE za książ­kę „Cudow­na”.

Pro­za zagra­nicz­na – Omar El Akkad, André Aci­man i… Edward Hopper

Ame­ry­ka w ogniu” Oma­ra El Akka­da zain­te­re­su­je nie tyl­ko fanów dys­to­pii – debiut powie­ścio­wy egip­skie­go dzien­ni­ka­rza porów­ny­wa­no z taki­mi książ­ka­mi, jak „Dro­ga” Cor­ma­ca McCarthy’ego i „Spi­sek prze­ciw­ko Ame­ry­ce” Phi­li­pa Rotha. Głów­ną boha­ter­ką tej futu­ry­stycz­nej wizji woj­ny i ludz­kich dra­ma­tów na tere­nie naj­więk­sze­go mocar­stwa świa­ta jest sze­ścio­let­nia dziew­czyn­ka, któ­ra szyb­ko oswa­ja się z gro­zą woj­ny i sta­je się nie­bez­piecz­nym narzę­dziem w rękach jed­nej ze stron sporu.

Do reflek­sji nad absur­da­mi współ­cze­sno­ści skła­nia nato­miast „Die­to­land” Sarai Wal­ker – bra­wu­ro­wa powieść saty­rycz­na, okrzyk­nię­ta kobie­cą wer­sją „Fight Clu­bu”, na któ­rej pod­sta­wie wła­śnie powstał zna­ko­mi­ty serial. To swo­isty mani­fest XXI wie­ku, roz­pra­wia­ją­cy się ze świa­tem mody, nie­rów­no­ścia­mi płci, obse­sją na punk­cie wyglą­du i bra­kiem akcep­ta­cji wła­sne­go cia­ła przez kobiety.

We wrze­śniu uka­żą się: auto­bio­gra­ficz­na powieść Linn Ull­mann, „Nie­spo­koj­ni”, o jej sław­nych rodzi­cach: wybit­nej aktor­ce Liv Ull­mann i genial­nym reży­se­rze Ing­ma­rze Berg­ma­nie, oraz powieść „Dzi­ki” Guil­ler­ma Arria­gi – ambit­na i ory­gi­nal­na fabu­ła pisa­rza z Mek­sy­ku, któ­ry zyskał mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę jako sce­na­rzy­sta „Babel” i „Amo­res per­ros”. Zaś z oka­zji pre­mie­ry fil­mu z wybit­ną rolą Glenn Clo­se poja­wi się nowe wyda­nie „Żony”, bły­sko­tli­wej powie­ści Meg Wolit­zer o mał­żeń­stwie pisa­rzy, w prze­wrot­ny spo­sób podej­mu­ją­cej temat miło­ści i rywalizacji.

Pocho­dzą­cy z Alek­san­drii, a miesz­ka­ją­cy w Nowym Jor­ku André Aci­man zyskał ostat­nio sła­wę dzię­ki sfil­mo­wa­nej z wiel­kim suk­ce­sem książ­ce „Tam­te dni, tam­te noce”. Jego powieść „Osiem bia­łych nocy” to histo­ria miło­sne­go zauro­cze­nia: na bożo­na­ro­dze­nio­wym przy­ję­ciu na Man­hat­ta­nie mło­dy męż­czy­zna pozna­je kobie­tę i przez tydzień uma­wia­ją się co wie­czór do kina. Czy wraz z odej­ściem sta­re­go roku boha­te­ro­wie pozbę­dą się swo­ich wąt­pli­wo­ści i obaw? Jed­no jest pew­ne: mało kto potra­fi dziś pisać o miło­ści rów­nie wni­kli­wie i pięk­nie, jak Aci­man, a jego kame­ral­na powieść to przej­mu­ją­ce stu­dium ocze­ki­wań i nadziei, z jaki­mi zma­ga się każ­dy, kto roz­po­czy­na nowy związek.

I jesz­cze jed­na grat­ka dla miło­śni­ków ksią­żek nie­zwy­kłych – „W świe­tle i w mro­ku”, wyjąt­ko­wy tom łączą­cy malar­stwo i pro­zę. Zebra­ne w nim opo­wia­da­nia powsta­ły z inspi­ra­cji obra­za­mi Edwar­da Hop­pe­ra. Każ­de z nich – a auto­ra­mi są tacy auto­rzy jak Ste­phen King, Joy­ce Carol Oates, Lee Child czy Micha­el Con­nel­ly – łączy się z któ­rymś arcy­dzie­łem kul­to­we­go ame­ry­kań­skie­go mala­rza. Alche­mia obra­zu i sło­wa – tego prze­oczyć nie można!

Kry­mi­nał, sen­sa­cja, thril­ler – Biń­kow­ska, Brej­dy­gant, Jodeł­ka, Miło­szew­ski, Misz­czuk i Luca D’Andrea

Już w księ­gar­niach nowa książ­ka Igo­ra Brej­dy­gan­ta, „Rysa”. To opo­wieść o poli­cjant­ce po przej­ściach pra­cu­ją­cej w wydzia­le zabójstw, któ­ra w spra­wie serii mor­derstw doko­na­nych w War­sza­wie tra­fia na tro­py pro­wa­dzą­ce… do niej samej. Fabu­ła „Rysy” ma spo­ry zwią­zek z bio­gra­fią autora.

Rów­nie intry­gu­ją­cą histo­rię przy­no­si „Wczo­raj” Feli­cii Yap – ory­gi­nal­ny thril­ler w duchu powie­ści Phi­li­pa K. Dic­ka i sce­na­riu­sza do fil­mu „Memen­to” Chri­sto­phe­ra Nola­na. Mamy tu kry­mi­nal­ną zagad­kę, wcią­ga­ją­cą intry­gę z domiesz­ką wąt­ków miło­ści, lojal­no­ści, zdra­dy i zemsty. Tyl­ko w jaki spo­sób zna­leźć mor­der­cę, gdy pamię­ta się jedy­nie to, co zda­rzy­ło się… wczoraj?

Wrze­sień roz­pocz­nie się moc­nym akcen­tem – pasjo­nu­ją­cym thril­le­rem z nauko­wym szny­tem. „Natu­ra­li­sta” Andrew Mayne’a, magi­ka, ilu­zjo­ni­sty i pisa­rza, opo­wia­da o pro­fe­so­rze bio­lo­gii obli­cze­nio­wej, któ­ry widzi pra­wi­dło­wo­ści tam, gdzie inni widzą cha­os. Kie­dy pew­ne­go dnia w lasach Mon­ta­ny zosta­ją zna­le­zio­ne zma­sa­kro­wa­ne zwło­ki byłej stu­dent­ki pro­fe­so­ra, poli­cja uzna­je to za atak niedź­wie­dzia. Nauko­wiec jest inne­go zda­nia i posta­na­wia wyko­rzy­stać całą swo­ją wie­dzę, żeby zna­leźć zabój­cę. Jego docho­dze­nie zmie­ni się w grę o życie.

W dru­giej poło­wie wrze­śnia poja­wi się w księ­gar­niach kry­mi­nał Anny Biń­kow­skiej, „Nie zapo­mnij o mnie”, w któ­rej z kolej­ną trud­ną spra­wą mie­rzyć się będzie para poli­cjan­tów zna­nych z debiu­tanc­kiej powie­ści autor­ki, „Tu się nie zabi­ja”.

W paź­dzier­ni­ku uka­że się nowy thril­ler auto­ra best­sel­le­ro­wej „Isto­ty zła”. Luca D’Andrea ponow­nie zafun­du­je czy­tel­ni­kom moc wra­żeń: „Lis­sy” to mrocz­na opo­wieść uka­zu­ją­ca zło w czy­stej posta­ci. Kry­mi­na­li­sta poszu­ku­ją­cy żony, ukry­te wyso­ko w górach gospo­dar­stwo i tajem­ni­czy, sza­lo­ny pustel­nik poma­ga­ją­cy kobie­cie – to kom­bi­na­cja, któ­ra zapew­ni czy­tel­ni­kom pasjo­nu­ją­cą lek­tu­rę. Mnó­stwo emo­cji czy­tel­ni­cy odnaj­dą tak­że w bra­wu­ro­wej gang­ster­skiej opo­wie­ści „Wdo­wy” Lyn­dy La Plan­te, sfil­mo­wa­nej wła­śnie w gwiaz­dor­skiej obsadzie.

Pod koniec paź­dzier­ni­ka w księ­gar­niach poja­wi się nowa książ­ka sen­sa­cyj­na Joan­ny Jodeł­ki, „2 milio­ny za Grun­wald”, osnu­ta wokół losów słyn­ne­go obra­zu Jana Matej­ki, oraz pełen napię­cia dome­stic thril­ler, któ­ry spodo­ba się czy­tel­ni­kom szu­ka­ją­cym cie­ka­wych psy­cho­lo­gicz­nie posta­ci i peł­nej zaska­ku­ją­cych zwro­tów fabu­ły – „Skra­dzio­ne dziec­ko” San­ji­dy Kay.

Jesz­cze w paź­dzier­ni­ku prze­czy­ta­my kon­ty­nu­ację powie­ści „Obse­sja” best­sel­le­ro­wej autor­ki, Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk – thril­ler „Para­no­ja”, któ­re­go akcja roz­gry­wa w zakła­dzie medy­cy­ny sądo­wej. Marek Zadroż­ny zaczy­na przy­glą­dać się przy­pad­kom samo­bójstw, wbrew opi­nii poli­cji uzna­jąc je za podej­rza­ne. Nikt jed­nak nie chce wie­rzyć w jego teorie…

Nie będą zawie­dze­ni tak­że fani i fan­ki Wojt­ka Miło­szew­skie­go – 14 listo­pa­da uka­że się jego nowa książ­ka „Kastor”. Tym razem autor prze­nie­sie nas do Kra­ko­wa z lat 90., mia­sta buj­ne­go, ale nie zawsze legal­ne­go biz­ne­su oraz nowych, wyjąt­ko­wo bru­tal­nych prze­stęp­ców szu­ka­ją­cych oka­zji do szyb­kie­go zarobku.

Lite­ra­tu­ra fak­tu – Gross, Daw­kins, Frankopan

Wiel­bi­cie­le lite­ra­tu­ry fak­tu nie będą w tym sezo­nie zawie­dze­ni. Już w księ­gar­niach „Oso­bo­wość na tale­rzu. Kim są zwie­rzę­ta, któ­re zja­da­my?”, w któ­rej Bar­ba­ra J. King pró­bu­je wyja­śnić, dla­cze­go nie­któ­re zwie­rzę­ta lądu­ją na naszych taler­zach, a inne uzna­je­my za przy­ja­ciół. Uwzględ­nia­ją­ca naj­now­sze bada­nia książ­ka skła­nia do reflek­sji nad spo­ży­wa­niem mię­sa i skut­ka­mi jakie nie­sie to dla naszej planety.

Pocho­dze­niu zwie­rząt poświę­co­ny jest impo­nu­ją­cy tom „Opo­wieść przod­ka. Piel­grzym­ka do począt­ków życia”. To jed­na z naj­wy­bit­niej­szych ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wych ostat­nich dekad i jedy­na w swo­im rodza­ju opo­wieść o ewo­lu­cji. Słyn­ny bry­tyj­ski nauko­wiec Richard Daw­kins, autor gło­śnych roz­praw „Bóg uro­jo­ny” i „Samo­lub­ny gen” pro­wa­dzi nas w prze­szłość gatun­ku ludz­kie­go i wszyst­kich gatun­ków zwie­rząt na naszej pla­ne­cie. Każ­dy z roz­dzia­łów sta­no­wi inte­gral­ną całość, przed­sta­wia­jąc wybra­ny aspekt bio­lo­gii, zaś w cało­ści ta fascy­nu­ją­ca książ­ka two­rzy pano­ra­micz­ny obraz roz­wo­ju życia na Ziemi.

Z kolei „Jedwab­ne szla­ki. Nowa histo­ria świa­ta” Pete­ra Fran­ko­pa­na to jed­na z naj­do­nio­ślej­szych ksią­żek histo­rycz­nych ostat­nich lat. Zna­ko­mi­ty bry­tyj­ski histo­ryk dowo­dzi ogrom­ne­go wpły­wu kra­jów Bli­skie­go Wscho­du i Azji na kształ­to­wa­nie się cywi­li­za­cji zachod­niej, uka­zu­jąc boga­tą i zaska­ku­ją­cą mozai­kę pro­ce­sów poli­tycz­nych, gospo­dar­czych, spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych, pre­zen­tu­jąc przy tym nie­sa­mo­wi­ty talent nar­ra­cyj­ny. Tę wiel­ką książ­kę czy­ta się jed­nym tchem!

W „Bra­ku­ją­cej poło­wie dzie­jów”, czy­li histo­rii Pol­ski napi­sa­nej z kobie­cej per­spek­ty­wy, Anna Kowal­czyk przed­sta­wia losy i doko­na­nia kobiet zamiesz­ku­ją­cych zie­mie pol­skie od cza­sów przed­chrze­ści­jań­skich aż po współ­cze­sność. Opo­wia­da o życiu codzien­nym, domo­wym, rodzin­nym, dzie­jach eman­cy­pa­cji kobiet, warun­kach życia oraz funk­cjach spo­łecz­nych, przy­wra­ca­jąc histo­rii jej waż­ną, czę­sto pomi­ja­ną, część. Opo­wieść wzbo­ga­co­na będzie rysun­ka­mi Mar­ty Frej. I jesz­cze jed­na książ­ka histo­rycz­na o cha­rak­te­rze popu­la­ry­za­tor­skim: „Kore­pe­ty­cje z nie­pod­le­gło­ści” Sła­wo­mi­ra Kopra i Tymo­te­usza Paw­łow­skie­go, w któ­rej auto­rzy wyja­śnia­ją, któ­re z wyda­rzeń sprzed stu lat osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­ły o tym, że Pol­ska odzy­ska­ła państwowość.

Wśród ksią­żek histo­rycz­nych znaj­dzie się też wzno­wie­nie bio­gra­fii „Kościusz­ko. Ksią­żę chło­pów”, w któ­rej Alex Sto­ro­zyn­ski przy­bli­ża postać pol­skie­go boha­te­ra i jego dzia­łal­ność zarów­no w ojczyź­nie, jak w Ame­ry­ce, oraz dru­gi tom wyśmie­ni­tej mono­gra­fii I woj­ny świa­to­wej, w któ­rej Wło­dzi­mierz Boro­dziej i Maciej Gór­ny opi­su­ją prze­mia­ny jakie zaszły w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej – „Nasza woj­na. Tom II: Naro­dy 1917–1923”.

W paź­dzier­ni­ku uka­że się rów­nież wywiad rze­ka „…bar­dzo daw­no temu, mniej wię­cej w zeszły pią­tek…” – Alek­san­dra Paw­lic­ka roz­ma­wia z Janem Toma­szem Gros­sem, kon­tro­wer­syj­nym pol­skim histo­ry­kiem, auto­rem gło­śnych ksią­żek „Sąsie­dzi”, „Strach” i „Zło­te żni­wa”. Kim jest czło­wiek, któ­ry wbi­ja kij w mro­wi­sko pol­skiej historii?

Wśród jesien­nych tytu­łów lite­ra­tu­ry fak­tu war­to jesz­cze zwró­cić uwa­gę na dwie książ­ki, któ­re rzu­ca­ją nowe świa­tło na waż­ne aspek­ty współ­cze­sne­go życia, sta­wia­jąc sze­reg nie­wy­god­nych pytań. Iza Komen­do­ło­wicz w książ­ce „Gine­ko­lo­dzy. Tajem­ni­ce gabi­ne­tów” przed­sta­wia obraz śro­do­wi­ska, któ­re decy­du­je o naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej intym­nych obsza­rach życia Polek. Co takie­go dzie­je się w pol­skich gabi­ne­tach gine­ko­lo­gicz­nych, że dla ponad poło­wy pacjen­tek wizy­ty w nich wią­żą się ze wsty­dem, trau­mą i upokorzeniem?

Siva Vaidhy­ana­than w książ­ce „Anti­so­cial Media” dema­sku­je nato­miast obec­ny model biz­ne­so­wy Face­bo­oka i opi­su­je mani­pu­la­cje, jakim pod­da­wa­ny jest na co dzień jego użyt­kow­nik, czy­li więk­szość z nas. Ta waż­na, pasjo­nu­ją­ca i prze­ra­ża­ją­ca książ­ka wpi­su­je się w deba­tę o roli mediów spo­łecz­no­ścio­wych w zachod­nim mode­lu demokracji.

Powieść oby­cza­jo­wa – Misz­czuk, Kacza­now­ska i Bed­na­rek, Zdunek

Trze­ci kwar­tał Wydaw­nic­two W.A.B. otwo­rzy moc­nym akcen­tem. W księ­gar­niach już dostęp­na jest kon­ty­nu­acja gorą­co przy­ję­te­go „Ogro­du Zuzan­ny”. Justy­na Bed­na­rek i Jagna Kacza­now­ska ponow­nie zapra­sza­ją do Sta­rej Leśnej – w tomie „Ogród Zuzan­ny. Odważ się kochać” może­my poznać dal­sze losy trzech przy­ja­ció­łek: Zuzan­ny, Wio­li i Kazi.

W sierp­niu uka­że się rów­nież „Stro­iciel­ka dusz” Aldo­ny Bognar. To pięk­na opo­wieść o kobie­tach, któ­re nie czu­ją się w peł­ni szczę­śli­we, i na któ­rych dro­dze sta­je tajem­ni­cza stro­iciel­ka dusz. Wizy­ta u niej połą­czy ich losy i dopro­wa­dzi do nie­ocze­ki­wa­nych zmian.

Wrze­sień przy­nie­sie fascy­nu­ją­cą szwedz­ką sagę „Czer­wo­ny notes” Sofii Lund­berg oraz powieść Ewy Zdu­nek – „Lekar­stwo na żal”, w któ­rej spo­tka­my ponow­nie boha­ter­kę popu­lar­nej „Media­tor­ki” i jej przy­ja­ciół. Nowa książ­ka to tak­że umie­jęt­ne połą­cze­nie powie­ści oby­cza­jo­wej z histo­ria­mi rodem z sal sądowych.

Miło­śnicz­ki cyklu „Kwiat papro­ci” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk ucie­szy fakt, że już we wrze­śniu do księ­garń zawi­ta „Nowy Sekret­nik Szep­tu­chy”, a w nim sze­reg nie­pu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej prze­pi­sów i cie­ka­wo­stek nawią­zu­ją­cych do best­se­le­ro­wych powie­ści „Szep­tu­cha”, „Noc Kupa­ły”, „Żer­ca” oraz „Prze­si­le­nie”!

Kolej­na pre­mie­ra z pew­no­ścią zain­te­re­su­je wiel­bi­ciel­ki i wiel­bi­cie­li „Ali i Nino”. Na począt­ku paź­dzier­ni­ka w księ­gar­niach poja­wi się kolej­na powieść Kur­ba­na Saida – „Dziew­czy­na znad Zło­te­go Rogu”.

W paź­dzier­ni­ku pre­mie­rę mieć będą dwie powie­ści tema­tycz­nie zapo­wia­da­ją­ce już świą­tecz­ny nastrój Boże­go Naro­dze­nia. Pierw­sza z nich to „Dwa­na­ście życzeń”, debiut dwóch auto­rek – Karo­li­ny Gło­gow­skiej oraz Kata­rzy­ny Trosz­czyń­skiej. Czy ist­nie­je lep­szy okres niż Boże Naro­dze­nie, aby prze­war­to­ścio­wać swo­je życie, odna­leźć miłość sprzed lat, odno­wić wię­zi rodzin­ne i doce­nić to, co otrzymaliśmy?

Pro­po­zy­cję świą­tecz­ną przy­go­to­wa­ły też autor­ki tak lubia­ne­go przez czy­tel­nicz­ki „Ogro­du Zuzan­ny”. Każ­dy z boha­te­rów ich nowej powie­ści, „Okru­chy dobra”, mimo że zaprząt­nię­ty wła­sny­mi pro­ble­ma­mi, zdo­bę­dzie się na altru­istycz­ny gest wobec bliź­nie­go. Uru­cho­mio­na w ten spo­sób lawi­na wyda­rzeń nie­ocze­ki­wa­nie odmie­ni ich życie.

Porad­ni­ki

W poło­wie wrze­śnia na rynek tra­fi książ­ka „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie”. To świet­na lek­tu­ra w sam raz na nasze cza­sy, któ­ra w nowo­cze­sny, mery­to­rycz­ny, a zara­zem przy­ja­zny spo­sób pod­cho­dzi do zagad­nień, któ­re w pol­skim spo­łe­czeń­stwie zbyt czę­sto są zamia­ta­ne pod dywan. Książ­ka „#SEXEDPL” zosta­ła pomy­śla­na tak, by była osią­gal­na i dostęp­na dla jak naj­więk­sze­go gro­na odbior­ców – kosz­to­wać będzie jedy­nie 19,99 zło­tych. Tak niska cena wyni­ka z non pro­fi­to­we­go cha­rak­te­ru publi­ka­cji — zarów­no Anja Rubik, jak i Wydaw­nic­two W.A.B. zre­zy­gno­wa­li z jakich­kol­wiek zysków ze sprze­da­ży książ­ki, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne na rzecz Fun­da­cji #SEXEDPL.

Książ­ki, w któ­rych moż­na zna­leźć cen­ne pora­dy i spo­so­by na roz­wią­za­nie codzien­nych pro­ble­mów, jak zwy­kle uka­żą się przede wszyst­kim pod mar­ką wydaw­ni­czą Buch­mann. Pozy­cja „Moc­ne ple­cy” Har­riet Grif­fey poświę­co­na jest jed­nej z naj­po­waż­niej­szych przy­czyn cho­rób w naszych cza­sach – sie­dzą­ce­mu try­bo­wi życia. Z taki­mi dole­gli­wo­ścia­mi moż­na jed­nak wal­czyć, prze­ko­nu­je autor­ka, przed­sta­wia­jąc spraw­dzo­ne pro­po­zy­cje łatwych, codzien­nych ćwi­czeń zapo­bie­ga­ją­cych bólom krę­go­słu­pa i gło­wy, kło­po­tom tra­wien­nym i uczu­ciu zmęczenia.

Książ­ka „Sztu­ka porząd­ko­wa­nia życia po szwedz­ku” poświę­co­na jest deli­kat­nej kwe­stii odcho­dze­nia i porząd­ko­wa­nia swo­je­go życia przed śmier­cią. Co zosta­wić? W jaki spo­sób pora­dzić sobie z nad­mia­rem listów i foto­gra­fii? Jak ukryć sekre­ty, któ­ry­mi nie chce­my dzie­lić się nawet po śmier­ci i przejść przez bole­sny pro­ces poże­gna­nia? Autor­ka Mar­ga­re­ta Magnus­son pró­bu­je odpo­wie­dzieć na te i na wie­le innych pytań tak­tow­nie i czu­le – jej książ­ka to nie­zwy­kłe połą­cze­nie porad­ni­ka z filo­zo­ficz­ną, pokrze­pia­ją­cą refleksją.

W paź­dzier­ni­ku uka­że się nato­miast „Oka­ge­sa­ma. Japoń­ski prze­pis na dobre życie” – pięk­nie ilu­stro­wa­ny prze­wod­nik po sztu­ce, kul­tu­rze i tra­dy­cjach japoń­skich. W krót­kich roz­dzia­łach znaj­dzie­my infor­ma­cje m.in. o desi­gnie i filo­zo­fii wabi-sabi, rytu­al­nych kąpie­lach onsen, świę­tach, codzien­nym życiu, poezji, teatrze, a nawet grach plan­szo­wych. Na 224 stro­nach znaj­du­je się mnó­stwo nie­zwy­kłych zdjęć i cie­ka­wo­stek, któ­re przy­bli­ża­ją kul­tu­ro­wo odle­gły nam kraj.

Nie zabrak­nie rów­nież pozy­cji paren­tin­go­wych – w tym sezo­nie uka­żą się „Mama wra­ca do pra­cy” Ade­li Pro­chy­ry, „Jak z nim wytrzy­mać, kie­dy poja­wią się dzie­ci” oraz „Aka­de­mia wycho­wa­nia” Micha­ła Kędzier­skie­go – porad­nik dla rodzi­ców nie­sfor­nych dzieci.

Kuli­na­ria

Na począt­ku paź­dzier­ni­ka uka­że się książ­ka „Jaj­ko” – stwo­rzo­na w hoł­dzie naj­star­sze­mu skład­ni­ko­wi świa­ta. Napi­sa­na przez Kasię i Zosię Pili­tow­skie, mamę i cór­kę, wła­ści­ciel­ki kra­kow­skie­go baru śnia­da­nio­we­go „Ran­ny pta­szek”, któ­re dosko­na­le wie­dzą, jak wyklu­wa­ją się naj­pysz­niej­sze przepisy.

W tym sezo­nie na ryn­ku poja­wi się dru­ga książ­ka Samar Kha­na­fer, eks­pert­ki od kuch­ni bli­skow­schod­niej, „Sza­fran, mię­ta i kar­da­mon” – zbiór ponad stu prze­pi­sów, któ­re pozwo­lą na nowo odkryć zio­ła i przy­pra­wy, począw­szy od rodzi­mej natki pie­trusz­ki, przez tymia­nek, kumin czy kolen­drę, aż po sumak, anyż oraz sza­fran. To rów­nież czas pre­mie­ry dwóch nowych ksią­żek z zie­lo­nej serii: „Tyl­ko paleo” – pomy­sło­we, zdro­we i bły­ska­wicz­ne w przy­go­to­wa­niu prze­pi­sy na dania zgod­nie z zasa­da­mi die­ty paleo, „Tyl­ko napa­ry” – zbiór prze­pi­sów na her­ba­ty i gorą­ce napo­je, któ­re oczysz­czą orga­nizm, doda­dzą siły albo po pro­stu uroz­ma­icą posiłek.

Nato­miast pod koniec paź­dzier­ni­ka w księ­gar­niach poja­wi się książ­ka „Wegań­skie sło­dy­cze”, w któ­rej Karo­li­na Gaw­roń­ska, autor­ka blo­ga Savo­ry or Swe­et dzie­li się swo­im sekret­ny­mi prze­pi­sa­mi. W książ­ce znaj­dzie­my pomy­sły na popu­lar­ne słod­ko­ści w roślin­nej, bez­glu­te­no­wej i ultraz­dro­wej wer­sji. Dla wszyst­kich, któ­rzy bez wyrze­czeń i bez wyrzu­tów sumie­nia chcą cie­szyć się pysz­ny­mi deserami!

W poło­wie listo­pa­da pre­mie­rę mieć będzie „Haza­na. Kuch­nia wege­ta­riań­ska Żydów z całe­go świa­ta”. Książ­ka przy­bli­ża nie­zwy­kle róż­no­rod­ną kuch­nię peł­ną prze­pi­sów na dania się­ga­ją­ce do roz­ma­itych regio­nal­nych tra­dy­cji, od pół­noc­no­afry­kań­skiej przez wło­ską i austriac­ką po litew­ską. W tym samym cza­sie uka­że się nowe, roz­sze­rzo­ne wyda­nie best­sel­le­ro­wej książ­ki Bart­ka Kie­żu­na, zna­ne­go w blo­gos­fe­rze jako Kra­kow­ski Maka­ro­niarz. Jego „Ita­lia do zje­dze­nia” to wyjąt­ko­we połą­cze­nie książ­ki kuli­nar­nej i subiek­tyw­ne­go prze­wod­ni­ka po Włoszech.

Fan­ta­sy i SF – Sarah J. Maas, Mar­ta Kisiel i Mar­ty­na Raduchowska

W sierp­niu Wydaw­nic­two Uro­bo­ros ser­wu­je dwie intry­gu­ją­ce, ale jak­że róż­ne od sie­bie powie­ści. „Immer­sja” to debiu­tanc­ka powieść Eric­ka Pola, pole­ca­na przez Jaro­sła­wa Grzę­do­wi­cza i Mar­ci­na Mort­kę. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści Ben – pra­cow­nik insty­tu­tu badaw­cze­go – bie­rze udział w eks­pe­ry­men­cie nauko­wym, dzię­ki któ­re­mu jego umysł wkro­czy w świat, jaki ist­niał wie­le lat temu na Kre­cie. Zna­ko­mi­cie wykre­owa­ny świat i fabu­ła, któ­ra zmu­sza do refleksji.

Alys­sa i cza­ry” A.G. Howard to ide­al­ny mate­riał na film dla Tima Bur­to­na! Powieść, o któ­rej „USA Today” napi­sał: „Alys­sa to jed­na z naj­bar­dziej wyjąt­ko­wych boha­te­rek, na któ­re natkną­łem się do tej pory. To mrocz­na, pokrę­co­na, intry­gu­ją­ca i napraw­dę roman­tycz­na opo­wieść”. Lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla fanów Ali­cji w Kra­inie Cza­rów i „Oso­bli­we­go domu Pani Peregrine”.

We wrze­śniu uka­żą się trzy zachwy­ca­ją­ce książ­ki dla czy­tel­ni­ków fan­ta­sy. „Dwór cier­ni i róż. Książ­ka do kolo­ro­wa­nia” to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja w biblio­tecz­ce miło­śni­ków twór­czo­ści Sarah J. Maas. Kolo­ro­wan­ka zawie­ra frag­men­ty powie­ści z cyklu „Dwór cier­ni i róż” i kil­ka­dzie­siąt ilu­stra­cji autor­stwa mię­dzy inny­mi Char­lie Bowater.

Pierw­sza część czte­ro­to­mo­wej sagi, „Czar­ny Mag. Pierw­szy rok” Rachel E. Car­ter, to opo­wieść o bliź­nię­tach, Ryiah i Alek­sie, któ­rzy marzą, aby zostać maga­mi. Lecz na tle rówie­śni­ków wyróż­nia­ją się jedy­nie niskim pocho­dze­niem, bra­ka­mi w wie­dzy i nie­do­stat­kiem siły fizycznej.

Małe Licho i tajem­ni­ca Nie­bo­żąt­ka” Mar­ty Kisiel to zabaw­na i wzru­sza­ją­ca pro­po­zy­cja dla dzie­ci – i nie tyl­ko! Książ­kę pole­ca­ją Joan­na Olech i Alek­san­dra Szwed. Jesie­nią Mar­ta Kisiel, tego­rocz­na lau­re­at­ka Nagro­dy im. A Zaj­dla za naj­lep­sze opo­wia­da­nie, opu­bli­ku­je nie tyl­ko powieść o małym Lichu, ale tak­że swój pierw­szy zbiór opo­wia­dań pod tytu­łem – nomen omen – „Pierw­sze sło­wo”. Prze­ko­na­cie się sami, że „Sza­ła­wi­ła” to był tyl­ko przed­smak tego, na co stać autorkę!

W paź­dzier­ni­ku będzie w Uro­bo­ro­sie best­sel­le­ro­wo! Na począ­tek ser­wu­je­my coś, na co cze­ka każ­dy fan Sarah J. Maas – „Dwór szro­nu i bla­sku gwiazd”! Fabu­ła pobocz­nej czę­ści serii przed­sta­wio­na jest z per­spek­ty­wy Fey­ry i Rhy­san­da, a jej akcja roz­pocz­nie się kil­ka mie­się­cy po wyda­rze­niach z „Dwo­ru skrzy­deł i zguby”.

Z moc­ną kon­ty­nu­acją „Łez Mai” wró­ci Mar­ty­na Radu­chow­ska. „Spek­trum” to bar­dzo nie­ty­po­wy dru­gi tom cyklu, pewien eks­pe­ry­ment pisar­ski i coś inne­go niż to, cze­go zapew­ne wszy­scy się spo­dzie­wa­ją. Po wie­lu latach mil­cze­nia Mar­ty­na Radu­chow­ska w koń­cu zabie­ra głos i powra­ca z nową książką!

Książ­ki dla dzie­ci & Young Adult

Przed­szko­la­ki z pew­no­ścią poko­cha­ją boha­te­rów nowej serii: rezo­lut­ną Zuzę i jej wszę­do­byl­skie­go przy­ja­cie­la pie­ska Zizu. Są oni nie­roz­łącz­ni – razem się bawią, razem odpo­czy­wa­ją, razem cho­dzą na spa­ce­ry. Bro­ją też razem. Dzie­ci pozna­ją krót­kie histo­ryj­ki o tym, co robi­li i gdzie byli przy­ja­cie­le, a przy oka­zji pomo­gą Zuzi odna­leźć jej roz­bry­ka­ne­go pupi­la. „Zuza i Zizu” w księ­gar­niach już październiku.

Z kolei dzie­ci w wie­ku od 6–12 lat poko­cha­ją Pana Babing­to­na, któ­ry nie jest zwy­kłym nauczy­cie­lem. Gdy tra­fia do kla­sy 12B zmie­nia się wszyst­ko – lek­cje prze­sta­ją być nud­ne, dzie­ci odkry­wa­ją lub roz­wi­ja­ją swo­je talen­ty, zaczy­na­ją dziać się cuda… Naj­bar­dziej nie­zwy­kłe w tym nauczy­cie­lu jest to, że zupeł­nie nie chce być postrze­ga­ny jako nie­zwy­kły… „Pan Babing­ton i jego nie­zwy­kła kla­sa” tak­że w październiku.

Dla dzie­ci już wpra­wio­nych w czy­ta­niu Wydaw­nic­two Wil­ga ma mnó­stwo pro­po­zy­cji: „Junior­Chef. Świa­tła, kame­ry, gotu­je­my…”, super­re­la­cja zza kulis pro­gra­mu kuli­nar­ne­go, okra­szo­na prze­pi­sa­mi i pora­da­mi dla miło­śni­ków goto­wa­nia, dru­gi tom „Nie­moż­li­wych detek­ty­wów”, serii dla miło­śni­ków zaga­dek, „Dziew­czy­ny kodu­ją. Porad­nik”, best­sel­ler New York Time­sa, książ­ka z mnó­stwem prak­tycz­nych wska­zó­wek doty­czą­cych programowania.

Miło­śni­ków zwie­rząt i dobre­go humo­ru nie­wąt­pli­wie roz­śmie­szy „Zabaw­ne życie zwie­rząt”, fan­ta­stycz­nie napi­sa­ne przez wybit­ne­go komi­ka Jame­sa Camp­bel­la i zilu­stro­wa­ne przez wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne­go Roba Jone­sa. Z kolei w uko­cha­nej przez czy­tel­ni­ków serii „Psie­ro­ci­niec” uka­że się kolej­na, trze­cia książ­ka, pod tytu­łem „Nie­pie­sek”.

Dla wszyst­kich pasjo­na­tów nauki i cie­kaw­skich dzie­ci przy­go­to­wa­li­śmy „Tajem­ni­czy świat pod sto­pa­mi”. Mali czy­tel­ni­cy dowie­dzą się, jak zbu­do­wa­ne jest wnę­trze Zie­mi, jakie skar­by moż­na zna­leźć pod powierzch­nią oraz jakie zwie­rzę­ta mają tam swo­je kryjówki.

Set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści to świet­ny powód do tego, by zacie­ka­wić histo­rią nasze­go kra­ju naj­młod­sze poko­le­nie czy­tel­ni­ków. „Wiel­ka księ­ga małe­go patrio­ty” pozwo­li dzie­ciom lepiej poznać Pol­skę – jej histo­rię, przy­ro­dę, boha­te­rów. Wie­dza o Pol­sce prze­sta­nie być nud­na! To ide­al­na pro­po­zy­cja dla dzie­ci w wie­ku od 6–12 lat.

Zbli­ża­ją­ce się świę­ta Boże­go Naro­dze­nia tak­że będą oka­zją, aby się­gnąć po odpo­wied­nie książ­ki. „Świę­ta z dziad­kiem” to cie­pła i peł­na nadziei opo­wieść dla naj­młod­szych. O potrze­bie tro­ski o naszą pla­ne­tę – nie tyl­ko dla sie­bie samych, lecz tak­że dla następ­nych poko­leń. Pre­mie­ra książ­ki już w paź­dzier­ni­ku! O tym, że w świę­ta mogą wyda­rzyć się praw­dzi­we cuda prze­ko­na się też mały Teo, któ­ry samot­nie wypa­tru­je pierw­szej gwiazd­ki. Czy speł­ni się jego świą­tecz­ne życze­nie i w koń­cu zyska przy­ja­ciół? Pre­mie­ra książ­ki „Świą­tecz­ne życze­nie” – pod koniec paź­dzier­ni­ka. Coś świą­tecz­ne­go przy­go­to­wa­li­śmy tak­że dla nie­co star­szych dzie­cia­ków, w tym dla wszyst­kich fanek Emi. „Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn” szy­ku­je się do Świąt. Czy uda im się odna­leźć tam magię świąt? Dowie­cie się już w listopadzie.

W tym sezo­nie rów­nież dwie świet­ne pro­po­zy­cje dla mło­dzie­ży: „Alan Cole nie jest tchó­rzem” Eri­ca Bel­la to opo­wieść o trud­nym zma­ga­niu się z pro­ble­ma­mi w rodzi­nie i coming outem – uka­że się jesz­cze we wrze­śniu. Pod koniec paź­dzier­ni­ka do księ­garń zawi­ta „Sto­ry of my life”, czy­li wyjąt­ko­wy zbiór stu czter­dzie­stu sto­ries – nowej for­my lite­rac­kiej two­rzo­nej przez nasto­lat­ków dla nasto­lat­ków. To książ­ka, któ­ra poka­zu­je, co napraw­dę czu­ją i myślą mło­dzi ludzie.

Oczy­wi­ście jak zawsze będzie też mnó­stwo nowo­ści dla naj­młod­szych. Czte­ry kolej­ne książ­ki z best­sel­le­ro­wej serii „Krok po kro­ku”, dwie kolej­ne ksią­żecz­ki z ulu­bień­cem przed­szko­la­ków „Kró­li­kiem Fran­kiem”, nowe serie: m.in. „Miś Kora­lik” i wie­le, wie­le innych.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy