Aktualności

Nie żyje Margit Sandemo, autorka Sagi o Ludziach Lodu

Pisar­ka mia­ła 94 lata, zmar­ła w cza­sie snu, w swo­jej posia­dło­ści w Ska­nii. O śmier­ci autor­ki poin­for­mo­wa­li jej bli­scy na łamach nor­we­skie­go por­ta­lu VG.no. Cia­ło zna­la­zła jej bli­ska przyjaciółka.

Mar­git San­de­mo jest autor­ką oko­ło 185 ksią­żek, a na całym świe­cie sta­ła się zna­na dzię­ki “Sadze o Ludziach Lodu”. W swo­im dorob­ku ma tak­że “Sagę o Kró­le­stwie Świa­tła”, “Sagę o Czar­no­księż­ni­ku” czy cykl “Tajem­ni­ca czar­nych ryce­rzy”. Jej twór­czość łączy­ła w sobie fan­ta­sty­kę, romans, kry­mi­nał i powieść historyczną.

Suk­ces wydaw­ni­czy zawdzię­cza­ła pra­co­wi­to­ści i pasji. Istot­ne było rów­nież to, że się nie pod­da­ła, kie­dy spo­tka­ła się z pierw­szy­mi odmo­wa­mi. Aktyw­na pisar­sko pozo­sta­wa­ła wła­ści­wie do same­go koń­ca, choć ostat­nie dwa lata pisa­ła bar­dziej dla sie­bie i wła­snej satys­fak­cji niż z rze­czy­wi­stym zamia­rem wyda­wa­nia. Mając 94 lata, dobi­ła do impo­nu­ją­ce­go wyni­ku 185 powie­ści sprze­da­nych na całym świe­cie w nakła­dzie 37 milio­nów egzemplarzy.

Mar­git była wyjąt­ko­wo pogod­ną, weso­łą, pomy­sło­wą, cha­ry­zma­tycz­ną, cza­ru­ją­cą i pra­co­wi­tą pisar­ką. Była wspa­nia­łą kobie­tą na bar­dzo wie­lu płasz­czy­znach. Kie­dy osią­gnę­ła naj­więk­szą popu­lar­ność w latach 80. dzię­ki Sadze o Ludziach Lodu, była jak gwiaz­da roc­ka. Kie­dy pod­pi­sy­wa­ła książ­ki w Åhlens w Sztok­hol­mie, kolej­ka wycho­dzi­ła na uli­cę. Zawsze mia­ła czas, aby poroz­ma­wiać z ludź­mi, mówił Sølvi Wær­haug, dzien­ni­karz i autor bio­gra­fii Mar­git San­de­mo, pt. Even­tyr­dron­nin­gen, któ­ra ma uka­zać się w Nor­we­gii jesz­cze tej jesieni.

Pisar­ka uro­dzi­ła się 23 kwiet­nia 1924 roku jako cór­ka Nor­we­ga Ander­sa Under­da­la i Szwed­ki Elsy Reu­ter­ski­öld. Choć miesz­ka­ła w Nor­we­gii, pisa­ła przede wszyst­kim po szwedz­ku. Z Asbjør­nem San­de­mo (zm. 1999) docze­ka­ła się trój­ki dzie­ci: cór­ki Tove oraz dwóch synów, Hen­ri­ka i Bjørna.

źró­dło: vg.no, wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy