Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy zwiastun Zbrodni Grindelwalda

Już tyl­ko czte­ry mie­sią­ce dzie­lą nas od pozna­nia dal­szych przy­gód New­ta Sca­man­de­ra, słyn­ne­go magi­zo­olo­ga i auto­ra rów­nie słyn­nej w świe­cie cza­ro­dzie­jów książ­ki Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć. Oczy­wi­ście z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my, żeby jesz­cze lepiej poznać magicz­ny świat J.K. Row­ling, sumien­nie roz­wi­ja­ny przez samą autor­kę, w szcze­gól­no­ści zaś kul­tu­rę ame­ry­kań­skich cza­ro­dzie­jów – tak róż­ną od tej bry­tyj­skiej, zna­nej z ksią­żek. Cie­ka­wość budzi rów­nież to, jak sobie pora­dzą Jude Law w roli nie­co młod­sze­go Albu­sa Dumbledore’a i John­ny Depp jako tytu­ło­wy Gel­lert Grin­del­wald. Dość pobież­ny tego obraz moż­na wycią­gnąć ze świe­że­go zwia­stu­na fil­mu upu­blicz­nio­ne­go pod­czas San Die­go Comic-Conu.

Okrut­ny czar­no­księż­nik, Gel­lert Grin­del­wald, ucie­ka orga­nom ści­ga­nia i roz­po­czy­na pro­ces gro­ma­dze­nia poplecz­ni­ków, któ­rzy wesprą go w dzie­le zapro­wa­dze­nia skraj­nej supre­ma­cji cza­ro­dzie­jów nad wszel­ki­mi nie­ma­gicz­ny­mi stwo­rze­nia­mi. Na dro­dze sta­nie mu jego daw­ny przy­ja­ciel Albus Dum­ble­do­re. Do arcy­trud­ne­go zada­nia poko­na­nia Grin­del­wal­da dołą­czą oczy­wi­ście Newt Sca­man­der i jego towa­rzy­sze, któ­rzy już raz pokrzy­żo­wa­li pla­ny czarnoksiężnikowi.

Pod­czas koń­czą­ce­go się wła­śnie San Die­go Comic-Conu twór­cy fil­mu zapre­zen­to­wa­li peł­ny, trwa­ją­cy ponad trzy minu­ty, zwia­stun dru­giej czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt. Zobacz­cie sami! Ale pamię­taj­cie, że poja­wia­ją się w nim ele­men­ty, któ­re moż­na potrak­to­wać jako drob­ne spoilery.

Przy­po­mi­na­my, że Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. Zbrod­nie Grin­de­wal­da wyre­ży­se­ru­je David Yates, któ­ry odpo­wia­dał rów­nież za pierw­szy film o New­cie Sca­man­de­rze i mrocz­ne ekra­ni­za­cje trzech ostat­nich powie­ści o Har­rym Pot­te­rze. Sce­na­riusz napi­sa­ła J.K. Row­ling. Na ekra­nach zoba­czy­my takie gwiaz­dy, jak: Eddie Red­may­ne, Kathe­ri­ne Water­ston, Dan Fogler, Ali­son Sudol, Ezra Mil­ler, John­ny Depp, Jude Law, Zoë Kra­vitz, Cal­lum Tur­ner, Clau­dia Kim. Pre­mie­ra fil­mu w Pol­sce: 16 listo­pa­da 2018.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy