Aktualności

Lipcowa oferta książkowa w Biedronce

Od 16 lip­ca w Bie­dron­kach będzie dostęp­na nowa ofer­ta na książ­ki. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in Kata­rzy­na Bon­da, Beata Paw­li­kow­ska,  Car­los Ruiz Zafon, Jojo Moy­es, Pau­la Haw­kins, Ian McE­wan. Książ­ki będą dostęp­ne w cenie 19,99 i 24,99.

Poni­żej peł­na lista ksią­żek i autorów.


Zaj­rzy­cie też do nasze­go skle­pi­ku Molom gdzie dorwie­cie super zakład­ki, tor­by mate­ria­ło­we i koszul­ki z moty­wa­mi czytelniczymi!

Znaj­dzie­cie nas pod adre­sem www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy