Ekranizacje

Dostaniemy serial o Kajku i Kokoszu!

Mówiąc o naszych naro­do­wych dobrach kul­tu­ro­wych, nie spo­sób nie wymie­nić komik­sów o Kaj­ku i Koko­szu. Słyn­nych sło­wiań­skich wojów na począt­ku lat 70. stwo­rzył Janusz Chri­sta. Doj­rza­li już czy­tel­ni­cy, któ­rych mło­dość mija­ła w bli­sko­ści z gro­dem kasz­te­la­na Mir­mi­ła po dziś dzień z sen­ty­men­tem wra­ca­ją do zna­nych na wskroś albu­mów, sta­ra­jąc się zaszcze­pić fascy­na­cję nowym poko­le­niom. Dotych­czas nie docze­ka­li­śmy się ekra­ni­za­cji serii, mimo wie­lu pod­ję­tych prób. Klą­twę może prze­ła­mać stu­dio EGo­FILM, któ­re zaku­pi­ło pra­wa i pla­nu­je stwo­rzyć serial ani­mo­wa­ny bazu­ją­cy na twór­czo­ści Janu­sza Christy.

W 1972 roku współ­pra­cu­ją­cy z gdań­skim dzien­ni­kiem „Wie­czór Wybrze­ża” Janusz Chri­sta nary­so­wał pasek komik­so­wy, w któ­rym zapre­zen­to­wał czy­tel­ni­kom swo­je nowe posta­ci: sło­wiań­skich wojów noszą­cych dum­ne, sty­li­zo­wa­ne na sta­ro­pol­skie imio­na – Kaj­ko i Kokosz – ratu­ją­cych gród Mir­mi­ła przed zaku­sa­mi szam­be­la­na i jego sie­pa­czy. W takiej for­mie boha­te­ro­wie poja­wia­li się w róż­nych gaze­tach do poło­wy lat 80. Dopie­ro w 1985 roku czy­tel­ni­cy docze­ka­li się pierw­sze­go albu­mu zbie­ra­ją­ce­go począt­ko­we przy­go­dy Kaj­ka i Kokosza.

Na prze­ło­mie lat 80. i 90. pol­ski oddział Han­na-Bar­be­ra, wspól­nie ze Stu­diem Fil­mów Rysun­ko­wych w Biel­sku-Bia­łej zmie­rzy­li się z tema­tem prze­nie­sie­nia komik­su na małe ekra­ny. Nic wte­dy z tego nie wyszło, pro­jekt utknął w fazie wstęp­nych testów. Potem bez­sku­tecz­nie pró­bo­wa­no zro­bić film aktor­ski. Reali­za­cji docze­kał się w koń­cu jedy­nie krót­ko­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny z gło­sa­mi Macie­ja Stuh­ra i Ceza­re­go Żaka. O suk­ce­sie jed­nak nie moż­na mówić – pro­duk­cja spo­tka­ła się z ostrą falą krytyki.

Kil­ka dni temu Fun­da­cja Kre­ska im. Janu­sza Chri­sty trzy­ma­ją­ca pie­czę nad spu­ści­zną zmar­łe­go arty­sty pod­pi­sa­ła umo­wę z war­szaw­skim stu­diem ani­ma­cji EGo FILM. Fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­duk­cjach dla mło­de­go widza (Żubr Pom­pik, Ryjów­ka prze­zna­cze­nia, Wiking Tap­pi) pod­ję­ła się zada­nia stwo­rze­nia seria­lu ani­mo­wa­ne­go o przy­go­dach Kaj­ka i Koko­sza. Według infor­ma­cji krą­żą­cych po inter­ne­cie pierw­szy sezon ma liczyć oko­ło trzy­na­stu odcin­ków. Póki co nie wia­do­mo ani jaką histo­rię opo­wie, ani kto uży­czy gło­sów boha­te­rom produkcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy