Ciekawostki

Jak dobrze znasz twórczość Stephena Kinga?

Ste­phen King nie bez przy­czy­ny okre­śla­ny jest kró­lem hor­ro­ru. Napi­sał prze­cież bli­sko sześć­dzie­siąt powie­ści i ponad dwie­ście opo­wia­dań, z cze­go więk­szość spo­tka­ła się z bar­dzo entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem czy­tel­ni­ków. Dodat­ko­wo nosi odpo­wied­nio kró­lew­skie nazwi­sko. Jak na kró­la przy­sta­ło pisarz oto­czo­ny jest licz­ną świ­tą – fana­mi z całe­go świa­ta. Rów­nież wśród nas z pew­no­ścią są oso­by, któ­re mie­nią się zago­rza­ły­mi wiel­bi­cie­la­mi pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Mamy dla nich swo­isty test.

Jor­dan Mon­sell to trzy­dzie­sto­dzie­wię­cio­let­ni rysow­nik i humo­ry­sta, któ­ry czy­ta Kin­ga od cza­sów liceum. Przez jakiś czas zda­rzy­ło mu się nawet miesz­kać w Maine. Ostat­nio stwo­rzył pla­kat zaty­tu­ło­wa­ny King Coun­try, na któ­rym zawarł ponad sto sie­dem­dzie­siąt odwo­łań do twór­czo­ści ame­ry­kań­skie­go pisarza.

Pomysł stwo­rze­nia cze­goś takie­go z opo­wie­ścia­mi Kin­ga poja­wił się lata temu, przez ogrom jego dorob­ku twór­cze­go. Tak wie­le posta­ci i histo­rii, powie­dział Jor­dan Monsell.

Uda wam się ziden­ty­fi­ko­wać wszyst­kie odnie­sie­nia z plakatu?

Poni­żej pre­zen­tu­je­my klucz

1. Car­rie
2. Mia­stecz­ko Salem
3. Lśnienie
4. Quit­ters, Inc (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
5. Ktoś na dro­dze (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
6. Czar­ny Lud (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
7. Kot z pie­kła rodem (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
8. Noc­ny przy­pływ (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
9. Tru­skaw­ko­wa wio­sna (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
10. Sza­ra mate­ria (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
11. Dzie­ci kuku­ry­dzy (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
12. Pole wal­ki (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
13. Bastion
14. Cmen­tar­na szych­ta (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
15. Ostat­ni szcze­bel w dra­bi­nie (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
16. Wiem, cze­go ci potrze­ba (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
17. Jestem bra­mą (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
18. Dola Jeru­sa­lem (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
19. Cza­sa­mi wra­ca­ją (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
20. Cię­ża­rów­ki (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
21. Kobie­ta na Sali (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
22. Magiel (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
23. Czło­wiek, któ­ry kochał kwia­ty (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
24. Gzyms (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
25. Kosiarz tra­wy (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Noc­na zmiana)
26. Wiel­ki marsz
27. The Night of the Tiger
28. Udrę­ka małych dzie­ci (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
29. Mar­twa strefa
30. Mgła (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
31. Cro­uch End (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
32. Podpalaczka
33. Nona (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
34. Ostat­ni bastion Bar­ta Dawesa
35. Mał­pa (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
36. The Crate
37. Cujo
38. To żyje w nas (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
39. Szko­ła prze­trwa­nia (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
40. Mrocz­na Wieża
41. Uciekinier
42. Ska­za­ni na Shaw­shank (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czte­ry pory roku)
43. Cia­ło (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czte­ry pory roku)
44. Meto­da oddy­cha­nia (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czte­ry pory roku)
45. Zdol­ny uczeń (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czte­ry pory roku)
46. Rok wilkołaka
47. Smę­tarz dla zwierzaków
48. Christine
49. Oczy smoka
50. Chudszy
51. Świat pla­ży (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
52. Wesel­na chał­tu­ra (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
53. Wize­ru­nek Kosia­rza (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
54. Czło­wiek, któ­ry nie poda­wał ręki (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
55. Cie­śni­na (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
56. Bal­la­da o cel­nym strza­le (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
57. Jaun­ting (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
58. Cię­ża­rów­ka wuja Otto (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
59. Bunt Kaina (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
60. Bab­cia (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
61. Skrót pani Todd (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
62. Zja­wi się tygrys (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
63. Tra­twa (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
64. Edy­tor tek­stu (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
65. Poran­ne dosta­wy (Mle­czarz 1) (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
66. Wiel­kie bęb­ny: Opo­wieść pral­ni­cza (Mle­czarz 2) (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Szkie­le­to­wa załoga)
67. Spra­wa dok­to­ra (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
68. To
69. Misery
70. Popsy (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
71. Stukostrachy
72. Mój ślicz­ny kucyk (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
73. Noc­ny lata­wiec (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
74. Cadil­lac Dola­na (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
75. Uro­dzi się w domu (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
76. Mrocz­na połowa
77. Tajem­ni­cze okno, tajem­ni­czy ogród (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czwar­ta po północy)
78. Pola­ro­ido­wy pies (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czwar­ta po północy)
79. Poli­cjant biblio­tecz­ny (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czwar­ta po północy)
80. Lan­go­lie­ry (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czwar­ta po północy)
81. Mają tu kape­lę jak wszy­scy dia­bli (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
82. Skle­pik z marzeniami
83. Gra Geralda
84. Pora desz­czo­wa (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
85. Dolo­res Claiborne
86. Ludzie Godzi­ny Dzie­sią­tej (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
87. Dedy­ka­cja (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
88. Koniec całe­go bała­ga­nu (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
89. Tramp­ki (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
90. Ostat­nia spra­wa Umneya (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
91. Dom na Maple Stre­et (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
92. Palec (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
93. Pią­ta ćwiart­ka (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
94. Gry­zisz­czę­ka (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Marze­nia i koszmary)
95. Bezsenność
96. Śle­py Wil­lie (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Ser­ca Atlantydów)
97. Rose Madder
98. Czło­wiek w czar­nym gar­ni­tu­rze (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
99. Desperacja
100. Regulatorzy
101. Zie­lo­na mila
102. Obiad w Gotham Cafe (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
103. Worek kości
104. Poko­cha­ła Toma Gordona
105. Ser­ca Atlan­ty­dów (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Ser­ca Atlantydów)
106. Zapa­da­ją nie­biań­skie mro­ki nocy (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Ser­ca Atlantydów)
107. Mali ludzie w żół­tych płasz­czach (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Ser­ca Atlantydów)
108. Dla­cze­go jeste­śmy w Wiet­na­mie (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Ser­ca Atlantydów)
109. Jaz­da na kuli (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
110. Łow­ca snów
111. Bar­dzo trud­ne poło­że­nie (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
112. N. (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
113. Befo­re the Play
114. Cookie Jar
115. Teo­ria zwie­rząt domo­wych L.T. (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
116. Buick 8
117. Dro­go­wy wirus zmie­rza na pół­noc (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
118. Pro­sek­to­rium numer czte­ry (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
119. 1408 (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
120. To wra­że­nie moż­na nazwać tyl­ko po fran­cu­sku (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
121. Szczen­śli­wa (sic!) Mone­ta (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
122. Wywio­zą ci wszyst­ko, co kochasz (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
123. Śmierć Jac­ka Hamil­to­na (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
124. Wszyst­ko jest względ­ne (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
125. W sali egze­ku­cyj­nej (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
126. Rower sta­cjo­nar­ny (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
127. Colo­ra­do Kid
128. Histo­ria Lisey
129. Komórka
130. Blaze
131. Ręka mistrza
132. Pier­ni­ko­wa dziew­czy­na (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
133. Ayana (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
134. Miej­sce obsłu­gi podróż­nych (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
135. Wil­la (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
136. Rze­czy, któ­re po sobie zosta­wi­li (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
137. Nie­mo­wa (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
138. “New York Times” w cenie pro­mo­cyj­nej (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
139. Dzień roz­da­nia świa­dectw (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
140. Sen Harveya (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Po zacho­dzie słońca)
141. Sio­strzycz­ki z Elu­rii (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Wszyst­ko jest względne)
142. Pod kopułą
143. Bil­ly Blo­ka­da (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
144. Ur (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
145. Dobry inte­res (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czar­na bez­gwiezd­na noc)
146. Dobra­ne mał­żeń­stwo (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czar­na bez­gwiezd­na noc)
147. 1922 (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czar­na bez­gwiezd­na noc)
148. Wiel­ki kie­row­ca (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Czar­na bez­gwiezd­na noc)
149. 130. Kilo­metr (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
150. Zie­lo­ny Bożek Cier­pie­nia (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
151. Dal­las ’63
152. Wydma (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
153. Joyland
154. Dok­tor Sen
155. Pan Mercedes
156. Przebudzenie
157. Weeds
159. Życie po życiu (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
160. Śmierć (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
161. Wred­ny dzie­ciak (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
162. Kiep­skie samo­po­czu­cie (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
163. Let­ni grom (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
164. Ten auto­bus to inny świat (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
165. Pre­mium Har­mo­ny (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
166. Nekro­lo­gi (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
167. Her­man Wouk jesz­cze żyje (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
168. Pan Cia­cho (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
169. Moral­ność (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
170. Bat­man i Robin wda­ją się w scy­sję (opo­wia­da­nie ze zbio­ru Bazar złych snów)
171. The Outsider

Ilu­stra­cje Jor­dan Monsell

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy